Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 september 2021 uitspraak gedaan over de vraag of rente uit een geldlening nog verrekend kon worden bij de verdeling van een nalatenschap.

Verzoekster en verweerster zijn zussen en de enige erfgenamen van hun moeder, de erflaatster, die in 2014 is overleden.

Hun vader is in 2003 overleden.

Erflaatster heeft verzoekster in haar testament van 12 juli 2013 tot executeur benoemd.

Verweerster vraagt het hof partijen te bevelen de nalatenschap te verdelen ten overstaan van een notaris en een onzijdig persoon te benoemen voor verzoekster.

Zij wil dat het hof ook beslist dat zij over de lening aan erflaatster vanaf de sterfdag geen rente verschuldigd is.

Verweerster heeft op 20 september 1988 van haar moeder een bedrag van fl. € 75.000 (€ 34.033,52) geleend tegen een rente van 5% per jaar (€ 141,81 per maand).

Op deze lening is nooit afgelost.

Op 1 januari 2018 was de achterstand in de betaling van de rente volgens de opgave van de executeur 42 maanden of € 5.956.

De rente over de periode van 1 januari 2018 tot 19 november 2018 (verdeling van de boerderij bij notariële akte) is volgens de opgave van de executeur € 1.783,78.

Op 19 november 2019 was de schuld van verweerster inclusief nog verschuldigde rente € 41.773,30.

Verweerster heeft dit bedrag betaald op 19 november 2018 ter gelegenheid van de verdeling van de boerderij, zij het onder protest.

Zij wilde dat bedrag verrekenen met haar aandeel in de nalatenschap, waarmee ze kennelijk doelt op de toerekening van haar schuld aan erflaatster op haar aandeel in de nalatenschap bij de verdeling van die nalatenschap (artikel 3:184 lid 1 BW).

Verweerster vindt dat zij vanaf het overlijden van erflaatster op 7 augustus 2014 geen rente meer verschuldigd is.

Zij voert aan dat met het overlijden van haar moeder haar vordering wegens overbedeling in de nalatenschap van haar vader opeisbaar is geworden; de schuld uit geldlening kon daarmee op dat moment al worden verrekend.

Verweerster wijst erop dat verrekening terugwerkende kracht heeft tot het tijdstip waarop de bevoegdheid tot verrekening is ontstaan (artikel 6:129 lid 1 BW).

Erfrecht. Verrekening. Geldlening. Rente. Opeisbaarheid. Toerekening van schuld bij verdeling. Kan de opeisbare rente nog verrekend worden? Onverschuldigde betaling?

De rechter oordeelt als volgt.

Het hof constateert dat verweerster de schuld uit geldlening op 19 november 2018 heeft betaald en dat zij toen ook de tot die dag opeisbare rente daarover heeft betaald.

Het is de vraag of hier verrekening aan de orde is; de nalatenschap beneficiair is aanvaard en artikel 6:127 lid 3 BW staat dan aan verrekening in de staat, omdat de vordering en de schuld dan in van elkaar gescheiden vermogens vallen.

Als verrekening wel mogelijk is regelt artikel 6:129 BW regelt in lid 1 inderdaad dat de verrekening terugwerkt tot dat moment, maar maakt in lid 2 een uitzondering voor het geval over een van beide vorderingen die verrekend worden al opeisbare rente is betaald.

Dat is hier het geval.

Lid 2 brengt dan mee dat de verrekening niet verder terugwerkt dan tot het einde van de laatste termijn waarover rente is voldaan.

Dat is de termijn die eindigt op 19 november 2018.

De rente die verweerster heeft betaald vanaf het overlijden van erflaatster tot 19 november 2018 kan dan ook niet als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd.

Het hof zal de vordering van verweerster te bepalen dat de verrekening terugwerkt tot de sterfdag van erflaatster en dat zij vanaf dat tijdstip geen rente is verschuldigd dan ook afwijzen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.