Legitieme portie

Indien u als kind bent onterfd, kunt u een beroep doen op de legitieme portie. Onze advocaat legitieme heeft voor u op deze pagina de hoofdlijnen van de legitieme portie op een rijtje gezet. U kunt ook lezen waar u op moet letten en op welke punten u winst kunt maken. Wij kunnen voor u de zaak maximaal neerzetten. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft over de legitieme: 020-39810150. Wij treden door heel Nederland op en wij behandelen ook veel internationale zaken.

Bel nu

Beroep op legitieme portie in het erfrecht

Het leerstuk van de legitieme portie is ingewikkeld. U moet bijvoorbeeld rekening houden met de vervaltermijn van 5 jaar na het overlijden, maar soms wordt er ook een kortere termijn gesteld. Neem dus snel contact op met onze advocaat legitieme.

U krijgt een legitieme portie niet zomaar, u moet er wel wat voor doen, namelijk tijdig een beroep op uw legitieme portie. Omdat het gevolg van het beroep op een legitieme meestal is dat u maar de helft van uw erfdeel krijgt, moet u eerst zeker weten dat u er verstandig aan doet zich op uw legitieme portie te beroepen. Daarom raden wij u aan om met onze advocaat legitieme te bellen, omdat wij u goed kunnen adviseren of het beroep op de legitieme wel verstandig is. bel ons geheel vrijblijvend: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Neem contact op

Oude of nieuwe legitieme

Onder het nieuwe recht (vanaf 2003) is de legitieme de helft van het versterferfdeel. Bij bijvoorbeeld bij een langstlevende echtgenote en twee kinderen is de legitieme een zesde. Onze advocaat legitieme kan voor u berekenen waar dit op neer komt. In het oude erfrecht van vóór 2003 was de legitieme afhankelijk van het aantal kinderen. Zo was de legitieme bij 2 kinderen twee derde. Uit het voorbeeld blijkt dat het kan schelen of u de legitieme krijgt onder het oude of het nieuwe recht. Onze advocaat legitieme kan u daarbij helpen: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Bel nu

Onterfde echtgenoten

Onterfde echtgenoten hebben geen recht op een legitieme portie. Wel kunnen zij aanspraak maken op een passend verzorgingsniveau. Hierbij moet u denken aan het recht op voortzetten van de gezamenlijk bewoonde echtelijke woning of een recht op vruchtgebruik van bijvoorbeeld vermogen. Voor deze zogenaamde wilsrechten is de verjaringstermijn kort, soms maar zes maanden. Soms zijn hier bepalingen over opgenomen in het testament. Dus als u als echtgenoot bent onterfd en u wilt weten wat uw mogelijkheden zijn bel dan snel onze advocaat legitieme: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Neem contact op

Legitieme en informatie

Soms is het interessant te onderzoeken of een testament nietig is, omdat u daarmee de onterving onderuit kunt halen. Als dat niet het geval is, heeft de legitimaris meestal een informatie-achterstand. Vaak heeft hij de erflater enige tijd niet gezien en meestal heeft hij ook de administratie van de erflater niet gevoerd. Een legitimaris heeft recht op informatie om zijn legitieme te kunnen berekenen. Onze advocaat weet ook precies welke informatie u wel kunt eisen, eventueel in een kort geding.

Onze advocaat legitieme kan deze informatie voor u opeisen op grond van artikel 78 boek 4 BW bij de erfgenamen of de executeur. Mocht u twijfel hebben of de erfgenamen of de executeur wel alle zaken op de boedelbeschrijving hebben vermeld, dan kunt u de kantonrechter vragen om hen de boedelbeschrijving onder ede te laten bevestigen. Dat kan handig zijn als later blijkt dat bepaalde zaken zijn verzwegen, dan kan onze advocaat legitieme voor u vorderen dat de verzwijgers hun aandeel in deze zaken verbeuren. Stel hier vrijblijvend in het contactformulier uw vraag aan onze advocaten.

Bel nu

Welk breukdeel geldt bij de legitieme?

Onze advocaat kan u uiteraard helpen bij de berekening van de legitieme. Allereerst moet daarvoor het breukdeel worden berekend en dat is de helft van het deel waar u recht op zou hebben volgens het versterferfrecht. Een tweetal voorbeelden van onze advocaat om dit te verduidelijken:

Voorbeeld 1: echtgenote en twee kinderen blijven achter en er is geen testament, dan had het kind recht op 1/3 van de nalatenschap (vergeet de huwelijksgemeenschap niet!) en dan is de legitieme 1/6.

Voorbeeld 2: als het vorige voorbeeld, maar dan zonder echtgenote (en dan hoeft u zich ook geen zorgen te maken over de huwelijksgemeenschap): dan heeft het kind recht op 1/2 van de nalatenschap en dus een legitieme van 1/4.

Laat onze advocaat legitieme u helpen met de berekening en bel: 020-3980150.

Neem contact op

Legitieme portie berekenen

Uitgangspunt voor het berekenen van de legitieme portie is de omvang van de nalatenschap vermeerderd met bepaalde giften die de erflater tijdens zijn leven heeft gedaan. Voordat u het saldo van de nalatenschap kunt berekenen, moet u soms eerst kijken naar de huwelijksgemeenschap en daarbij kan een uitsluitingsclausule een rol spelen, zoals in deze uitspraak. Onze advocaat legitieme kan u helpen om de huwelijksgemeenschap te berekenen.

Het is goed om te kijken welke schulden wel en welke niet meetellen bij de legitieme. Alleen de schulden in artikel 7 a tot en met c en f van boek 4 van het burgerlijk wetboek mogen in mindering worden gebracht. Laat onze advocaat legitieme voor u kijken of bepaalde schulden wel of niet van de legitieme mogen worden afgetrokken.

Niet alle giften worden meegerekend. De hoofdregel is dat in ieder geval alle giften die zijn gedaan in de vijf jaar voorafgaand aan het overlijden worden meegerekend, maar onze advocaat kan met u kijken of er niet nog verder terug moet worden gekeken naar de giften.

Een aanvullend beroep op de legitieme portie kan ook interessant voor niet-onterfde erfgenamen. Dat is het geval wanneer andere erfgenamen heel veel giften hebben ontvangen.  Dan kan het soms zijn dat u recht heeft op meer dan uw erfdeel. Laat onze advocaat legitieme dit voor u berekenen. Bel ons als u vragen heeft: 020-3980150.

Bel nu

Welke schulden tellen mee voor de legitieme?

Hiervoor heeft onze advocaat legitieme uitgelegd dat de legitieme bestaat uit het saldo van de nalatenschap + de giften. Maar welke schulden tellen nu wel en welke niet mee bij dat saldo? De volgende worden niet in mindering gebracht op de legitieme:

  • de kosten executele met inbegrip loon executeur;
  • de schulden uit belastingen terzake van het openvallen van de nalatenschap;
  • Schulden terzake legitieme porties;
  • Schulden uit legaten welke op één of meer erfgenamen rusten;
  • Schulden uit giften en andere handelingen die ingevolge artikel 126 van boek 4 worden aangemerkt als legaten;

Deze schulden verkleinen de omvang van de legitieme dus niet en onze advocaat an u hiermee helpen. Bel: 020-3980150.

Neem contact op

Legitieme en giften

Onze advocaat legitieme kan voor u uw legitieme flink verhogen door er voor te zorgen dat veel giften worden meegenomen in de berekening van de legitieme. Aan wat voor giften moet u dan denken? Het kan zijn dat er gewoon een bedrag is overgemaakt aan een kind met de vermelding gift.

Onze advocaat legitieme is er echter ook in geslaagd om een fors bedrag boven op de legitieme te krijgen door een verkoop van een woning aan een kind tegen een veel te lage prijs als gift aangemerkt te krijgen. Dat leverde de legitimaris veel geld op! Soms kan zelfs de grote hoeveelheid boodschappen die ten goede zijn gekomen aan een kind als gift meetellen. Laat onze advocaat u helpen uw legitieme te verhogen (of juist te verlagen als dat uw doel is). Bel : 020-3980150.

Bel nu

Legitieme portie opeisen

Zes maanden na het overlijden van de erflater wordt de legitieme portie opeisbaar, maar in de meeste gevallen zal het testament of de wet bepalen dat de legitieme nog niet opeisbaar is. In veel testamenten staat de clausule dat een legitieme portie pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende. De wet bepaalt in artikel 4: 81 lid 2 BW hetzelfde, zodat de legitieme pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende (of faillissement). Laat onze advocaat legitieme voor u bekijken of de legitieme wel of niet opeisbaar is. In sommige gevallen kan onze advocaat ook een legitieme loskrijgen, die nog niet opeisbaar is. Bel: 020-3980150.

Mail vrijblijvend

Legitieme en inkorten

Inkorten is een lastig onderdeel van de legitieme, dus wij adviseren u om contact op te nemen met onze advocaat legitieme als u aan inkorting toe komt. Als de legitieme is berekend dan is het de vraag uit welk deel van de erfenis de legitieme uit betaald moet worden. De wet heeft daar een volgorde voor, die onze advocaat legitieme u graag uiteen zet. In grote lijn is de volgorde als volgt:

1. eerst wordt de legitieme betaald uit dat gedeelte waarover de erflater niet heeft beschikt;

2. de erfstellingen en legaten komen daarna aan de beurt;

3. en dan het gedeelte dat aan de legitimaris toekomt;

Als de legitieme niet uit de erfenis kan worden betaald, dan kan de legitimaris degenen aanspreken die een gift hebben gekregen. Eerst de jongste giften een daarna de oudere. Bel onze advocaat legitieme als u wilt inkorten of zich hiertegen wilt verweren: 020-3980150.

Bel nu

Hoe gaat een procedure over de legitieme?

Als de erfgenamen uw legitieme niet willen betalen, kan onze advocaat voor u eenvoudig een dagvaarding uitbrengen waarin uw legitieme wordt gevorderd. Als u nog informatie nodig heeft voor de berekening, kan dat ook worden gevorderd. Na de dagvaarding maakt de gedaagde een conclusie van antwoord en uiteraard staat onze advocaat legitieme ook veel gedaagden bij in procedures over een legitieme. Vervolgens is er een zitting op de rechtbank, zodat u met onze advocaat de zaak nog eens mondeling kunt toelichten. Als de zaak dan niet op de zitting minnelijk wordt geregeld, wijst de rechtbank vonnis. Met dit vonnis kunt u afdwingen dat uw legitieme wordt betaald.

Meer weten over de legitieme portie? Klik dan hier om te kijken op de speciale website die onze advocaten legitieme portie hebben gemaakt. Of bel ons: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Mail vrijblijvend