About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Onrechtmatige daad. Informatieverstrekking door familieleden over crematie. Opzettelijke verzwijging? Immateriële schadevergoeding. Causaal verband. Toetsing.

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een opzettelijke verzwijging door familieleden tegenover een ander familielid over de crematie van een ouder een onrechtmatige daad was. Partijen, broer en zus, hebben al jarenlang een verstoorde relatie. Hun vader is op 12 oktober 2020 overleden in het ziekenhuis in het bijzijn van [...]

By |2024-04-08T08:31:12+01:008 april 2024|

Erfrecht. Vereffening. Afwikkeling van een complexe nalatenschap. Gronden voor de benoeming van een vereffenaar. Verstoorde familieverhoudingen. Toetsingsmaatstaf.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de gronden voor de benoeming van een vereffenaar. De broer en zus (verzoekers) zijn kinderen van de heer A (erflater, hierna: vader) en mevrouw B (erflater, hierna: moeder). Vader is in 2016 overleden. Moeder is in 2022 overleden Broer (verzoeker) stelt dat sinds het overlijden van moeder [...]

By |2024-04-03T08:38:24+01:003 april 2024|

Erfrecht. Vereffening. Privatieve bevoegdheid van de vereffenaar. Is de vordering op de nalatenschap uit geldlening verjaard? Gedwongen schuldtoerekening.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een vordering op de nalatenschap uit een geldlening was verjaard. Eiseres en gedaagde 2 zijn de kinderen van erflater en erflaatster en zij zijn ook de enige erfgenamen van erflaatster. Op 24 september 2020 is de vereffenaar benoemd in de nalatenschap van erflater. Eiseres [...]

By |2024-03-25T11:23:34+01:0025 maart 2024|

Erfrecht. Gift. Schenking. Wat is het verschil tussen gift en schenking? Wanneer is sprake van een gift? Economische eigendom. Titel. Vermogensverschuiving. Bevoordelingsbedoeling.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs uitspraak gedaan over het verschil tussen een gift en een schenking. De erflaatster is overleden op 8 februari 2018 met achterlating van haar geregistreerde partner (appellant) als haar enige erfgenaam. De rechtbank heeft als vaststaand aangenomen dat erflaatster de economische eigendom van de aandelen in B had en dat die [...]

By |2024-03-19T08:58:38+01:0019 maart 2024|

Erfrecht. Vervallen erfdeel. Is er sprake van aanwas? Aanwas naar evenredigheid? Uitleg van een testament. Making in testament. Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht. Toetsing.

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van aanwas bij het vervallen van een erfdeel. Aan zijn vorderingen legt eiser het volgende ten grondslag. Eiser en gedaagdenzijn op grond van het testament de enige erfgenamen van erflater. Omdat vader en moeder zijn gescheiden, is de making in het testament ten behoeve van moeder [...]

By |2024-03-11T08:49:09+01:0011 maart 2024|

Erfrecht. Opzettelijk verzwijgen van tot de gemeenschap behorende goederen. Verbeuren van aandeel in nalatenschap aan andere deelgenoten. Stelplicht en bewijslast. Bewijs. Toetsing.

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van het opzettelijk verzwijgen van tot de nalatenschap behorende goederen. Partijen zijn de kinderen en erfgenamen van hun overleden moeder. Deze zaak draait voornamelijk om de vraag of gedaagde de aanwezigheid van een tot de nalatenschap van de moeder behorend contant geldbedrag [...]

By |2024-03-04T07:45:18+01:004 maart 2024|

Erfrecht. Vereffening. Persoonlijke aansprakelijkheid van de vereffenaar. Toetsingscriterium. Ernstig en verwijtbaar tekortschieten van de vereffenaar. Uitvaartkosten. Voorrang.

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een vereffenaar persoonlijk aansprakelijk was wegens een tekortkoming in de uitvoering van zijn taak. Eiseres is van mening dat zij een vordering in persoon heeft op de vereffenaar, omdat de vereffenaar niet juist heeft gehandeld bij de afwikkeling van de nalatenschap van moeder. [...]

By |2024-02-29T11:04:28+01:0029 februari 2024|

Erfrecht. Som in eens. Juridisch kader. Meerderjarig kind. Verrichtte arbeid. Hoogte van de vergoeding. Uitgesteld loon. Termijn van inroepen van de aanspraak. Imputatie.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft onlangs de juridische kaders besproken van een som in eens. Verzoeker tot cassatie maakt aanspraak op een som ineens wegens werkzaamheden die hij in het verleden heeft verricht in het boerenbedrijf van zijn vader, de erflater (art. 4:36 BW). Het hof heeft zijn verzoek tot [...]

By |2024-02-20T08:46:11+01:0020 februari 2024|

Erfrecht. Klacht tegen een notaris. Ministerieplicht. Levering van een woonhuis. Onderzoeksplicht. Zorgplicht tegenover derden. Novitaris-criteria. Toetsing.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de zorgplicht van een notaris tegenover derden. De notaris heeft diverse notariële aktes gepasseerd met betrekking tot een woonhuis. Klager is benoemd tot vereffenaar van de nalatenschap waartoe dat woonhuis behoort. Klager verwijt de notaris dat hij ten aanzien van zijn werkzaamheden met betrekking tot de door [...]

By |2024-02-12T13:05:44+01:0012 februari 2024|

Erfrecht. Conservatoir beslag ter zake aanspraak nalatenschap. Kan een verzoekschriftprocedure tot benoemen vereffenaar worden gezien als eis in hoofdzaak?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een verzoekschriftprocedure tot de benoeming van een vereffenaar kan worden gezien als eis in hoofdzaak als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv. Partijen zijn broers van elkaar. Hun moeder, hierna te noemen: erflaatster, is overleden. In haar testament van 29 april 1999 is [...]

By |2024-01-22T11:58:43+01:0022 januari 2024|
Go to Top