Er is geen sprake van een dienstbetrekking bij een managementovereenkomst. Juridisch is de managementovereenkomst een overeenkomst van opdracht. De opdrachtnemer moet daarbij een zekere mate van vrijheid hebben om zijn werk in te richten omdat er anders sprake is van een arbeidsovereenkomst met bepaalde fiscale gevolgen. Als u een vraag heeft aan onze advocaat ondernemingsrecht, kunt u deze hier stellen of ons bellen: 020-3980150.

Inhoud van een managementovereenkomst

In een managementovereenkomst kunnen allerlei afspraken worden vastgelegd over  het doel en de wijze van een samenwerking, de duur van de samenwerking, de bevoegdheden en de verplichtingen van de partijen, de door partijen te leveren prestaties, de daarbij te verkrijgen vergoedingen en de wijze van de beëindiging van de samenwerking. De essentialia van de managementovereenkomst zijn met name de bepalingen over de looptijd van de overeenkomst, de verschillende vergoedingen, de bezoldiging en de mogelijkheid van en termijnen voor de opzegging. Indien er leemten bestaan in een managementovereenkomst dienen de leemten worden uitgelegd aan de hand van het Haviltex-criterium.

De inhoud van de managementovereenkomst verschilt dus van geval tot geval. Het opstellen van een managementovereenkomsten is dan ook maatwerk. Als u een vraag heeft aan onze advocaat ondernemingsrecht, kunt u deze hier stellen.

Opdracht of arbeidsovereenkomst

De managementovereenkomst  is te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW. Indien echter sprake is van een gezagsverhouding waarbij in dienst van een ander arbeid wordt verricht kan een managementovereenkomst ook als arbeidsovereenkomst gekwalificeerd worden. Ingevolge artikel 7:610 lid 1 BW is een arbeidsovereenkomst immers een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Met de zinsnede “in dienst van” wordt het vereiste van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer aangeduid, waarbij bepalend is of de werknemer zijn arbeid in ondergeschiktheid aan de werkgever verricht. Het is daarom van belang om bij het opstellen van een managementovereenkomst duidelijk de overeenkomst af te scheiden van een arbeidsovereenkomst. Als u een vraag heeft aan onze advocaat ondernemingsrecht, kunt u deze hier stellen.

Opzegging van een managementovereenkomst

De managementovereenkomst  is echter meestal te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW. De opdrachtgever kan daarbij te allen tijde de overeenkomst opzeggen (artikel 7:408 lid 1 BW). Ten nadele van de professionele opdrachtgever kan van deze bepaling worden afgeweken (artikel 7:408 lid 3 juncto artikel 7:413 lid 2 BW).

De managementovereenkomst  dient dus te worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht, waarbij de ene partij heeft te gelden als opdrachtgever en de andere partij als opdrachtnemer. Op een overeenkomst van opdracht zijn de bepalingen uit titel 7 van Boek 7 BW van toepassing. In artikel 7:408 lid 1 BW is bepaald dat de opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen. De wet voorziet in het geval dat in de managementovereenkomst de opzegging(-stermijn) niet is geregeld dus in een opzeggingsmogelijkheid van de managementovereenkomst. Als u een vraag heeft aan onze advocaat ondernemingsrecht, kunt u deze hier stellen.

Advocaat contracten: redelijkheid en billijkheid bij de opzegging

Een managementovereenkomst kan voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden overeengekomen. Indien in de managementovereenkomst echter geen opzegtermijn is opgenomen betekent dit dat deze overeenkomst op grond van artikel 7:408 BW dus in beginsel per direct kan worden opgezegd. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, mede gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, kan echter volgen dat er wel een opzegtermijn in acht dient te worden genomen. Hierbij spelen de wederzijdse belangen van partijen en ook de reden en de omstandigheden van de opzegging een rol. Als u een vraag heeft aan onze advocaat ondernemingsrecht, kunt u deze hier stellen.

Bestuurder met managementovereenkomst

Als uitgangspunt heeft te gelden dat een besluit tot ontslag van een statutair bestuurder in beginsel ook de beëindiging van de managementovereenkomst   tot gevolg heeft. De te verrichten werkzaamheden uit hoofde van de managementovereenkomst  hangen immers doorgaans nauw samen met de hoedanigheid van bestuurder. Een ontslag van de bestuurder maakt uitvoering van de managementovereenkomst   dan onmogelijk, zodat ook de managementovereenkomst eindigt.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat vanwege de verwevenheid van een vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijk betrekking, het vennootschapsrechtelijke ontslag van de statutair bestuurder tevens de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst betekent, tenzij sprake is van een ontslagverbod of een andersluidende afspraak  (HR 15 april 2005, LJN AS 2713 en HR 15 april 2005, LJN AS 2030). In de rechtspraak is een derde uitzondering aanvaard, namelijk wanneer de statutair bestuurder louter formele bestuurderstaken verricht en diens arbeidsovereenkomst in feite los kan worden gezien van de formele functie van statutair bestuurder.

In de rechtspraak is dus aangenomen dat bij een managementovereenkomst dit analoog moeten worden toegepast, hetgeen betekent dat het vennootschapsrechtelijk besluit om een bestuurder te ontslaan tevens leidt tot het einde van diens managementovereenkomst. Als u een vraag heeft aan onze advocaat ondernemingsrecht, kunt u deze hier stellen.

Onbehoorlijk bestuur is ontbindingsgrond

Indien een bestuurder, met wie tevens een managementovereenkomst is gesloten, zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:9 BW levert dit tevens een grond op voor ontbinding van de managementovereenkomst.

Als u een vraag heeft over een managementovereenkomst stel die dan hier aan onze advocaat of bel: 020-3980150.