Testament

De wet bepaalt dat een uiterste wilsbeschikking (een testament dus) een eenzijdige rechtshandeling is, waarbij een erflater een beschikking maakt, die eerst na zijn overlijden werkt. Een testament is belangrijk bij de verdeling van de erfenis. Onze advocaten komen vele verschillende testamenten tegen. Sommige testamenten zijn eenvoudig te lezen. Andere testamenten zijn lastig te duiden. Als een testament echt onbegrijpelijk is, dan zal het, onder bepaalde omstandigheden, moeten worden uitgelegd. Wij zijn ervaren advocaten, die dagelijks testamenten lezen en procedures voeren over testamenten en de uitleg ervan. Bel ons als u een vraag heeft over een testament: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Testament en vormvereisten

Onze advocaat zal, als u dat wilt, eerst voor u controleren of het testament voldoet aan de vormvereisten die de wet daar voor kent. Zo bepaalt artikel 94 van Boek 4 dat een testament alleen door een notaris kan worden gemaakt. In het buitenland bestaan daar uitzonderingen op. Ook bepaalt de wet, op straffe van nietigheid, dat het testament door erflater en door de notaris moet worden ondertekend. Bij andere vormgebreken, bijvoorbeeld niet vermelden van de dag, is het testament vernietigbaar. Bel onze advocaat als u vragen heeft over de vormvereisten van een testament: 020-3980150.

Soorten testamenten

Het depottestament komen wij vrijwel niet tegen in onze praktijk. Erflater heeft dan bij onderhandse akte een uiterste wil gemaakt en deze aan de notaris overhandigd. Ook hiervoor gelden bepaalde vereisten. In het nieuwe recht wordt de term ‘codicil’ niet meer gebruikt, maar in de praktijk wel. Ook voor het codicil geldt dat als het niet ondertekend,  het nietig is. Als het niet geheel met de hand is geschreven is het vernietigbaar. Een codicil mag niet over alle zaken van de erfenis gaan, zoals een legaat, maar bijvoorbeeld wel over sieraden of boeken. De wet kent daarnaast ook nog het noodtestament, maar ook dat komt in praktijk bijna niet voor. Stel hier vrijblijvend uw vraag over een testament in het contactformulier.

Nietigheid testament

Wij hebben op deze website een aparte pagina over ‘nietigheid van een testament’. Onze advocaat heeft de laatste jaren veel procedures gevoerd over de nietigheid van testamenten. Het komt steeds vaker voor dat een erfgenaam stelt dat het testament niet de wil weergeeft van de erflater en dat erflater niet ‘compos mentis’ was. Het is moeilijk om een testament nietig te verklaren, omdat u moet bewijzen dat de erflater op het moment van het opstellen van het testament niet meer in staat was zijn wil te bepalen. Daarvoor moet u bewijs verzamelen. Lees verder hierover op onze aparte website voor het erfrecht.

Jarenlang werden vorderingen tot nietigverklaring van testamenten afgewezen, maar de laatste jaren gebeurt het vaker dat een rechter het met een eiser eens is dat een testament nietig is. Mocht u willen onderzoeken of een beroep op de nietigheid van een testament mogelijk is, schets dan hier in het contactformulier kort de feiten, dan neemt onze advocaat contact met u op. Onze advocaat kan u helpen om een testament nietig te laten verklaren of juist om u hiertegen te verdedigen. Bel: 020-3980150.