Onze erfrechtspecialisten zijn ervaren advocaten die al jarenlang opereren in het erfrecht. Het erfrecht is een zeer gespecialiseerd rechtsgebied. U heeft dan ook daadwerkelijk een gespecialiseerde advocaat erfrecht nodig om u bij te staan. Onze advocaten erfrecht behandelen dagelijks zaken over kindsdeel, legitieme, testamenten en executeurs, maar ook nog vele andere onderwerpen op het gebied van het erfrecht. Voor meer informatie over het erfrecht kijkt u ook op www.advocatenkantoorerfrecht.nl of bel onze advocaat erfrecht: 020-3980150.

Nieuw erfrecht

Bijna iedereen krijgt op enig moment te maken met erfrecht. Als langstlevende partner, als kind of anderszins als erfgenaam, of bijvoorbeeld als legataris. Vaak lukt het de familie om in goed onderling overleg een nalatenschap af te wikkelen.

Maar het erfrecht is een complex rechtsgebied. Niet in de laatste plaats omdat het in 2003 geheel is vernieuwd. Veel advocaten hebben zich niet meer verdiept in het nieuwe erfrecht waardoor er een zeer klein groepje gespecialiseerde advocaten erfrecht is over gebleven. Deze vernieuwing van het erfrecht was vooral nodig om de positie van de langstlevende echtgenoot te verbeteren. Tegelijkertijd zijn veel andere kwesties aangepakt die onder het oude erfrecht tot problemen leidden. Toch brengt de verdeling van een nalatenschap in toenemende mate discussie en conflicten met zich mee. Onze advocaat erfrecht is ervaren en is in staat om voor u het maximale resultaat te bereiken. Bel nu: 020-3980150 of stel hier uw vraag aan onze advocaat erfrecht.

Kindsdeel

Als u nog een erfdeel krijgt van de eerste ouder die is overleden dan wordt dat een kindsdeel genoemd. Wij krijgen veel vragen over een kindsdeel en daarom heeft onze advocaat erfrecht een aparte pagina op deze website hierover gemaakt. Daarnaast heeft onze advocaat erfrecht zelfs een aparte website over het kindsdeel gemaakt. Klik hier voor onze aparte website over een kindsdeel.

Testament

In een testament wordt geregeld wie de erfgenamen zijn. Er mag in een testament worden afgeweken van het wettelijke erfrecht. Zo kunnen echtgenoten en kinderen ook onterfd worden, iets dat niet iedereen weet en dat voor vervelende verrassingen kan zorgen. Vaak bevat een testament ook voorschriften voor de afwikkeling van de nalatenschap en wordt er een executeur benoemd die namens de erfgenamen de nalatenschap gereed mag maken voor verdeling.

Indien geen testament is opgesteld, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Niet-bloedverwanten (schoonfamilie of stiefkinderen) kunnen nooit erfgenamen volgens de wet zijn, behalve echtgenoten en geregistreerde partners.

Onze advocaat erfrecht is zeer ervaren in het bestuderen van testamenten en het achterhalen van de bedoeling, voor zover vereist. Bel onze advocaat erfrecht als u vragen heeft: 020-3980150.

Legitieme portie

Onterfde kinderen hebben recht op een legitieme portie. Dit is een bedrag dat ongeveer overeenkomt met de helft van de waarde van het erfdeel dat het kind zou hebben gekregen wanneer het niet onterfd zou zijn. De onterfde echtgenoot heeft geen recht op een legitieme portie, maar kan aanspraak maken op een “passend verzorgingsniveau”. Bijvoorbeeld door aanspraak te maken op het vruchtgebruik van de echtelijke woning en de inboedel. Bij testament kan van deze regelingen niet worden afgeweken, maar veelal is de uitoefening van deze rechten aan korte termijnen gebonden. Het is daarom verstandig zo snel mogelijk advies in te winnen bij een gespecialiseerde erfrecht advocaat. Kijk ook eens op onze aparte website over de legitieme.

De executeur

In de praktijk treedt onze advocaat erfrecht ook veel tegen of voor een executeur op. Sommige executeurs doen hun werk zeer slecht en moeten worden ontslagen. Andere executeurs doen hun werk juist prima en worden ten onrechte door erfgenamen in een erfrecht procedure betrokken. Onze advocaat erfrecht kan tegen of voor de executeur optreden en het maximale uit de zaak halen. Kijkt u ook eens op onze aparte website over de executeur. Bel onze advocaat erfrecht: 020-3980150.

Erfenis verdelen

Uiteindelijk moet de erfenis worden verdeeld en onze advocaat erfrecht kan u daarbij helpen. Vaak komt het voor dat één erfgenaam niet wil meewerken aan verdeling. Soms blokkeert één erfgenaam terecht de verdeling omdat deze verdeling niet redelijk is en deze erfgenaam bijvoorbeeld een bepaalde zaak wil toebedeeld krijgen. Onze advocaat erfrecht kan in beide gevallen helpen met het vinden van een oplossing.

Zo nodig kan de erfenis via de rechter worden verdeeld, waarbij onwillige erfgenamen kunnen worden vervangen of een bepaalde manier van verdelen van de erfenis kan worden gevorderd. Onze advocaat erfrecht heeft veel ervaring hiermee en zorgt ervoor dat u het maximale krijgt bij de verdeling van de erfenis. Kijk ook op onze aparte website over het verdelen van een erfenis.

Legaat

Onze advocaat erfrecht komt veel legaten tegen in testamenten. Als aan u een legaat is toegekend in een testament dan bent u legataris en dan heeft u een vordering op de erfenis. Tip van onze advocaat erfrecht: wacht niet te lang met het in gebreke stellen van de erfgenamen als zij te laat betalen, want de erfgenamen zijn pas in verzuim na deze ingebrekestelling en pas dan kunt u rente over het legaat vorderen. De andere schuldeisers gaan voor op de legataris. Bel onze advocaat erfrecht als u vragen heeft over een legaat: 020-3980150.

Wat onze advocaat erfrecht voor u kan betekenen

Onze advocaat erfrecht kan u onder andere van dienst zijn bij:

  • de benoeming of ontslag van een executeur, bewindvoerder of vereffenaar;
  • complicaties wanneer één van de kinderen in het familiebedrijf werkt;
  • problemen met stiefouders wanneer een ouder is overleden of wanneer ouders zijn gescheiden;
  • discussie over de waarde van (onderdelen van de) nalatenschap;
  • vaststelling van de hoogte van de erfdelen of de legitieme portie;
  • en heel veel andere erfrechtelijke kwesties.

Voor meer informatie over het erfrecht kijkt u ook op www.advocatenkantoorerfrecht.nl of belt u onze advocaat erfrecht: 020-3980150..