Privacyverklaring Brenner Advocaten

 Brenner Advocaten (Brenner) is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is respect voor de privacy van betrokkenen. In deze privacyverklaring is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Brenner mee wordt omgegaan. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd of aangevuld. De meest actuele versie staat op onze website.

Persoonsgegevens

Brenner verwerkt persoonsgegevens die door u zijn verstrekt als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier, wederpartij of sollicitant. Daarnaast verwerkt Brenner persoonsgegevens die u mogelijk niet zelf hebt verstrekt, zoals gegevens uit openbare registers of informatie die wordt verkregen van wederpartijen, tussenpersonen of door ons ingeschakelde derden als bijvoorbeeld tolken of deurwaarders.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

a. contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;

b. contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken en kennismakingen;

c. persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

Onder contactgegevens wordt in ieder geval verstaan: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, BSN nummer en nationaliteit.

Doel van de verwerking

Brenner verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw opdracht.

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het voeren van gerechtelijke procedures, het innen van declaraties, voor advisering, bemiddeling en verwijzing en om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Brenner gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Grondslag verwerking

Brenner verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  1. de betrokkene heeft toestemming gegeven;
  2. de verwerking is noodzakelijk voor de opstelling en/of uitvoering van een overeenkomst;
  3. er is sprake van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting of andere toepasselijke regelgeving.

Bewaartermijnen

Brenner bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen, aan welk verzoek wij zullen voldoen, tenzij toepasselijke wet- en regelgeving daaraan in de weg staat.

Rechten van betrokkenen

Een ieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Brenner. Ook heeft eenieder het recht op overdracht van persoonsgegevens die Brenner van hem of haar heeft.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@brenneradvocaten.nl. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen of over te dragen niet geldt wanneer dat in strijd is met bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht of wettelijke bewaartermijnen.

Indien u vindt dat Brenner niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Brenner neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De groep van personen die toegang hebben tot de gegevens, wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreekse gezag te staan. Brenner kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers als bijvoorbeeld ICTdienstverleners. Brenner heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is Brenner Advocaten, De Ruijterkade 107, 1011 AB Amsterdam. U kunt ons bereiken op 020 – 398 01 50 en via secretariaat@brenneradvocaten.nl. Contactpersoon voor de AVG en deze privacyverklaring is de heer mr. P.C. Veerman