Advocaat verdeling nalatenschap

Onze gespecialiseerde erfrecht advocaten houden zich dagelijks bezig met het verdelen van een erfenis. De verdeling van de erfenis is uiteraard het uiteindelijk doel, waarbij onze advocaat verdeling erfenis kan helpen, want bij de verdeling worden de zaken daadwerkelijk aan iemand gegeven. Op deze pagina kunt u meerdere onderwerpen lezen die voor u interessant zijn als u bent geïnteresseerd in de verdeling van een erfenis.

Op deze pagina leest u bijvoorbeeld wat een verdeling nou eigenlijk is. Ook kunt u lezen wat onze advocaat verdeling erfenis voor u kan doen als een erfgenaam dwars ligt bij de verdeling. Hoe een procedure dan in zijn werk gaat vindt u hier ook. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft of : 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Onenigheid over de verdeling van een erfenis

Heeft u ruzie met de andere erfgenamen over de verdeling van een erfenis? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Onze advocaat kan ervoor zorgen dat de erfenis zo snel mogelijk wordt verdeeld. Soms hebben erfgenamen al jaren met elkaar geprobeerd de erfenis te verdelen, maar schiet het niet op.  Onze advocaat verdeling erfenis kan er dan voor zorgen dat er snel knopen worden doorgehakt en de erfenis verdeeld.

Onze advocaat heeft er begrip voor dat het moeilijk voor u is uw eigen familie te betrekken in een procedure over het verdelen van een erfenis, maar de procedure komt er op neer dat beide partijen één stuk maken en de rechter na een zitting in een vonnis de erfenis verdeelt. Meestal zijn verdelingsprocedures dus geen lange procedures en onze advocaat kan voor u het maximale eisen. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft of : 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Wat is de verdeling van een nalatenschap?

Bij een nalatenschap onderscheiden we vaak twee fasen: de afwikkeling/vereffening en de verdeling van een nalatenschap. Eerst moet een erfenis dus worden vereffend, hetgeen vaak door een executeur wordt gedaan en daarna kan een erfenis pas worden verdeeld. U vindt enige artikelen in het derde boek van het Burgerlijk Wetboek over verdeling en in Boek 4 kunt u in artikel 182 vinden wat nou eigenlijk de verdeling van een nalatenschap is: als alle erfgenamen met elkaar afspreken wie welk goed uit de erfenis krijgt, uiteraard met uitsluiting van de anderen.

Vaak vragen klanten of een legitieme ook bij de verdeling van een nalatenschap hoort. Onder het oude recht (voor 2003) waren degenen die een beroep doen op hun legitieme (legitimarissen) wel erfgenaam, waren zij deelgenoot in de nalatenschap en deden zij dus mee met de verdeling van de nalatenschap. Onder het nieuwe recht heeft een legitimaris een vordering die voorafgaand aan de verdeling moet worden betaald. Een legitimaris is onder het nieuwe recht dus een schuldeiser en geen deelgenoot. Een legitimaris doet dus niet meer mee aan de verdeling van een nalatenschap. De erfgenamen kunnen de nalatenschap verdelen zonder de legitimaris. Bel onze advocaat met uw vraag over de verdeling van een nalatenschap: 020-3980150.

Stappen bij de verdeling van een nalatenschap

Hieronder in het kort de stappen die u moet zetten bij de verdeling van een nalatenschap. (NB Bedenk dat als een erfgenaam beneficiair heeft aanvaard er mogelijk aanvullende regels gelden, zoals het oproepen van schuldeisers).

1. Is er een testament? Check het centraal testamenten register als u dat niet weet;

2. Lees of het testament een bepaalde verdeling van de nalatenschap voorschrijft. Bijvoorbeeld de wettelijke verdeling of een erfgenaam die onterfd is.

3. Geeft het testament geen verdeling, check dan of de wettelijke verdeling van toepassing is.

4. Betaal alle schulden en maak de nalatenschap klaar voor verdeling.

5. Voorkom onnodige kosten, zeg huur en abonnementen op.

6. Verdeel de nalatenschap en hou rekening met inbreng en toerekening.

Bel onze advocaat als u een vraag heeft over de verdeling van een nalatenschap: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Wettelijke verdeling: de kindsdelen

Bij de wettelijke verdeling van een nalatenschap wordt de niet opeisbare vordering van de kinderen op de langstlevende ouder ook wel ‘kindsdeel’ genoemd. Als u nog meer wilt lezen kunt u naar onze aparte website over een kindsdeel gaan. Het kindsdeel  is onder bepaalde omstandigheden opeisbaar en er is rente verschuldigd over het kindsdeel. Bel onze advocaat als u een vraag hierover heeft: 020-3980150.

Wettelijke verdeling: opeisbaarheid kindsdelen

Bij de wettelijke verdeling is het kindsdeel dus niet opeisbaar totdat de langstlevende ouder overlijdt. Uit een uitspraak blijkt echter dat een kindsdeel opeisbaar kan worden indien een langstlevende ouder zaken bij de verdeling van de nalatenschap te verzwijgt. Onze advocaat kan u hierbij helpen. Daarnaast wordt ook wel gesteld dat kinderen een beroep kunnen doen op de actio pauliana als een langstlevende ouder bij de wettelijke verdeling bepaalde zaken aan verhaal van de kinderen onttrekt. Neem hier contact op met onze advocaat als u een vraag heeft.

Wanneer kunt u verdeling van een nalatenschap vragen ?

Erfgenamen moeten eerst de erfenis afwikkelen voordat ze kunnen verdelen. U moet dus eerst de schulden betalen (en daarvoor eventueel zaken van de erfenis verkopen) en dan pas kunt u de nalatenschap verdelen. Onze advocaat kan u adviseren of u de erfenis al kunt verdelen. Vergeet u niet dat u aansprakelijk kunt worden voor de schulden door de nalatenschap te vroeg te verdelen.

Vaak wordt gevraagd of de executeur de erfenis kan verdelen. Dat kan hij alleen als hij ook afwikkelingsbewindvoerder is. Anders mag de executeur alleen de erfenis klaar maken voor verdeling. Overigens mag ook een vereffenaar de erfenis niet verdelen. Onze advocaat verdeling erfenis kan vaststellen of de erfenis klaar is voor verdeling. Bel: 020-3980150.

Welke waarde bij verdeling erfenis?

Onze advocaat weet hoe belangrijk het begrip waarde is bij de verdeling van een erfenis. In beginsel moet als datum voor de waardering bij verdeling, het moment van verdeling worden genomen en dus niet het moment van overlijden. Bij onroerend goed kan dat veel schelen. In beginsel moet de waarde in verhuurde of verpachte staat worden genomen bij de waardering, maar er zijn uitzonderingen.

In beginsel is dus de peildatum bij de waardering van goederen bij de verdeling, maar onze advocaat verdeling erfenis kan onderbouwen dat dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Zo kan het zijn dat een erfgenaam expres de verdeling heeft getraineerd om zo een hogere waarde te eisen. Onze advocaat kan bij de verdeling van de erfenis ook met u overleggen over de mogelijkheid van een meerwaardeclausule, dat wil zeggen dat degene die het goed toebedeeld krijgt, (een deel van) de meerwaarde betaalt, als hij het binnen een bepaalde periode doorverkoopt. Bel onze advocaat als u vragen heeft over de waarde bij verdeling van een erfenis: 020-3980150.

Verdeling van een nalatenschap vorderen bij de rechtbank

Soms willen erfgenamen niet meewerken aan de verdeling van een nalatenschap.  Onze advocaat kan dan aan de rechter vragen de erfenis te verdelen. Daarbij is het belangrijk dat alle erfgenamen in de procedure worden betrokken.

De wet geeft aan dat er de volgende manieren van verdeling van een nalatenschap zijn:

  • er kan een deel van een goed aan ieder van de erfgenamen worden toebedeeld;
  • een goed kan aan één erfgenaam worden toebedeeld, waarbij diegene de overwaarde aan de anderen moet vergoeden;
  • verdeling van de netto-opbrengst nadat de rechter heeft bepaald hoe het moet worden verkocht;

Bel onze advocaat: 020-3980150 of stel hier uw vraag over de verdeling van een nalatenschap.

Hoe gaat nou zo’n verdelingsprocedure?

Vaak wordt aan onze advocaat verdeling erfenis gevraagd hoe een verdelingsprocedure loopt? Welnu, die begint met een dagvaarding waarin u als eiser met argumenten uiteen zet waarom u een bepaalde verdeling wilt en die verdeling vraagt u aan de rechtbank. Op deze dagvaarding volgt een conclusie van antwoord van de gedaagde(n) en onze advocaat verdeling erfenis staat uiteraard ook veel gedaagden bij in een verdelingsprocedure. Ook de gedaagde kan aangeven welke verdeling hij wil. Vervolgens vindt er een zitting plaats, waar partijen hun standpunt nog eens mondeling kunnen toelichten. Vaak wordt een zaak op de zitting geschikt. Als dat niet lukt hakt uiteindelijk de rechtbank de knoop door in een vonnis. Daarbij kan onze advocaat ook vorderen dat een erfgenaam moet meewerken aan de verdeling van de erfenis, zoals de toedeling van een woning, zoals blijkt uit deze uitspraak. Bel onze advocaat verdeling erfenis: 020-3980150.

Een erfgenaam die niet aan de verdeling van de nalatenschap meewerkt

Een van de mogelijkheden om een erfgenaam die niet meewerkt aan de verdeling van een nalatenschap, is het benoemen van een onzijdig persoon die de plaats inneemt van deze onwillige erfgenaam. Deze onzijdige personen worden vaak uitgeoefend door een advocaat of notaris en die vervangt dan de onwillige erfgenaam. Daardoor is het alsnog mogelijk simpelweg de erfenis te verdelen.

Soms moet een woning worden verkocht om vervolgens met de opbrengst de nalatenschap te verdelen. Als een erfgenaam niet meewerkt, dan kunt u de rechter om een machtiging vragen zodat u de woning zelf kunt verkopen en vervolgens de opbrengst en de erfenis te verdelen. Onze advocaat kan een onzijdig persoon laten benoemen of een machtiging voor de verkoop aan de rechter vragen. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag over een erfgenaam die niet meewerkt bij de verdeling van een nalatenschap of bel onze advocaat: 020-3980150.

Voorschot op de verdeling van de nalatenschap

Als het u te lang duurt voordat een erfenis is verdeeld, dan kunt u contact opnemen met onze advocaat. Onze advocaat kan dan bijvoorbeeld machtiging vragen om een huis te verkopen. Ook kan voor u een voorschot worden gevraagd op uw erfdeel in de verdeling van de nalatenschap. Dan moet u wel genoeg stukken hebben waar uit blijkt dat dat erfdeel vast staat. Bel onze advocaat als u een vraag heeft: 020-3980150.

Jurisprudentie over het verdelen van een nalatenschap

Hieronder kunt u enige uitspraken lezen die onze advocaat heeft verzameld over de verdeling van een nalatenschap:

In deze uitspraak had de Rechtbank bepaald dat de 12 aandelen in de erfenis van moeder zo zouden worden verdeeld dat alle vier de kinderen 3 aandelen kregen. Een kind was het niet eens met deze verdeling van de nalatenschap en het Hof kijkt vooral naar alle belangen van de erfgenamen. Vervolgens bepaalt het Hof dat de aandelen aan een derde zullen worden verkocht en de opbrengst zal worden verdeeld. Laat onze advocaat derhalve uw belang goed naar voren brengen bij de rechtbank.

Een casus die wel vaker voorkomt: een erfgenaam blijft in de woning die in de nalatenschap valt, wonen en bij het verdelen van de erfenis vinden de andere erfgenamen dat deze gebruiker een vergoeding moet betalen. Het Hof is het eens met dit uitgangspunt: ‘Het hof stelt voorop dat de deelgenoot die het uitsluitend gebruik van een goed heeft aan de andere deelgenoot een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding dient te geven (artikel 3:169 BW).’ Wat die vergoeding dan moet worden stelt het Hof vast naar redelijkheid, rekening houdend met vergelijkbare huur. Bel onze advocaat als u vragen hierover heeft: 020-3980150.

Vaak wordt bij het verdelen van een erfenis vergeten dat eerst de huwelijksgemeenschap moet worden verdeeld. In deze zaak was het de vraag of een huwelijksgemeenschap wel al was verdeeld. Erflaatster was 2 jaar voor haar overlijden gescheiden en er was een echtscheidingsconvenant. De rechtbank gaat vervolgens na of de huwelijksgemeenschap wel is verdeeld. De Rechtbank komt vervolgens niet toe aan de verdeling van de nalatenschap omdat de rechtbank een aantal bewijsopdrachten geeft aan partijen. Stel onze advocaat hier uw vraag over de verdeling van een nalatenschap.

Bij de verdeling van een nalatenschap speelt de waarde van de woning vaak een grote rol. Zeker als de woning wordt toebedeeld aan één van de erfgenamen is de waarde van de woning belangrijk. Vaak wordt bij de verdeling van de nalatenschap voor de waarde verwezen naar artikel 4: 6 BW, te weten het moment van overlijden, maar als er ruimte tijd zit tussen het overlijden en en het verdelen van de erfenis, is dat onjuist. Voor de waarde van de woning bij de verdeling van een nalatenschap moet echt het moment van verdelen als waardemoment genomen worden. Laat onze advocaat u helpen bij een goede waarde van de woning.

In deze uitspraak komt dit ook naar voren en ook de vraag of bij de waardebepaling rekening moet worden gehouden met het recht van gebruik en bewoning van de langstlevende. Omdat de langstlevende de woning had verlaten, hoeft hier geen rekening mee te worden gehouden bij de waardebepaling.

Aparte website verdeling erfenis

Onze advocaten vinden de verdeling van een nalatenschap zo’n belangrijk onderwerp dat we er een aparte website voor hebben gemaakt. Klik hier om naar de speciale website over de verdeling van een nalatenschap te gaan. Of bel onze advocaat : 020-3980150.