Afwijken van de wettelijke termijn voor vaststellen vaderschap

Erfrechtelijke problemen als het juridische vaderschap niet overeenkomst met het biologische vaderschap. In artikel 1:200 lid 6 BW is bepaald dat een kind dat door de rechtbank wil laten vaststellen dat de juridisch vader niet zijn biologische vader is, moet dat verzoek indienen binnen 3 jaren nadat het kind bekend is geworden met het feit [...]

By |2018-01-31T12:35:33+01:0031 januari 2018|

Wat is de bewijskracht van een notariële akte? Vormt de notariële akte een executoriale titel?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 augustus 2017 uitspraak gedaan over de bewijskracht van een notariële akte. Wat is de bewijskracht van een notariële akte? Toepassing artikel 159 en 157 lid 1 en lid 2 Rv in relatie tot artikel 39 Wet op het Notarisambt. Dwingende bewijskracht van de akte. Tegenbewijs [...]

By |2018-01-29T05:59:00+01:0029 januari 2018|

Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder, de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon, hoofdelijke aansprakelijkheid en bewijslast

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 3 oktober 2017 uitspraak gedaan over de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder, de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon, over hoofdelijke aansprakelijkheid en bewijslast Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat [...]

By |2018-01-28T06:37:13+01:0028 januari 2018|

Vastgoedovereenkomst. Voldoende concrete feiten gesteld voor de tekortkoming en het causaal in verband met de schade?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 11 oktober 2017 uitspraak gedaan over een vastgoedovereenkomst. Waren er voldoende concrete feiten gesteld voor de tekortkoming en het causaal in verband met de schade? Het gaat in deze zaak om twee stukken grond. Eiseres heeft deze percelen in 2002 aan B verkocht. Beide keren is [...]

By |2018-01-28T06:34:32+01:0028 januari 2018|

Meerpartijenovereenkomst tot overdracht van aandelen geschonden?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 29 november 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een overeenkomst tot de verkoop van aandelen was geschonden. De advocaat van eiseres en Investments waren partij bij een meerpartijenovereenkomst uit 2006. Daarin is vastgelegd dat de opbrengst van het aandelenpakket dat Investments hield in bedrijf B.V. [...]

By |2018-01-27T06:05:56+01:0027 januari 2018|

Dure fout in het testament

Van onze advocaat erfrecht. In een vorig blog ging het over het tuchtrechtelijk handelen van de notaris ter zake de aanpassing van een testament. Nu over de civielrechtelijke gevolgen daarvan. Wanneer u van mening bent dat u schade hebt geleden als fevolg van een fout in het testament, neemt u dan contact op met één [...]

By |2018-01-29T09:21:10+01:0026 januari 2018|

Vernietiging koopovereenkomst onroerende zaak? Geestelijke stoornis? Vertrouwensbescherming?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 27 september 2017 uitspraak gedaan over een koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak; gedaagde doet een beroep op een geestelijke stoornis; aan eisers komt een beroep op de vertrouwensbescherming ex art. 3:35 BW toe. Eisers hebben aan hun vordering nakoming van de koopovereenkomst ten grondslag [...]

By |2018-01-25T07:41:44+01:0025 januari 2018|

Conflict tussen een meerderheids- en minderheidsaandeelhouder. Vernietiging van besluiten van de AvA wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid? Aanbiedingsplicht?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Rotterdam heeft op 18 oktober 2017 uitspraak gedaan over een vernietigingsvordering ex artikel 2:15 lid 1 sub b jo. 2:8 BW. Een enkel meningsverschil tussen een meerderheids- en minderheidsaandeelhouder kan niet leiden tot vernietiging van besluiten van de AvA wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. De advocaat van [...]

By |2018-01-24T07:17:34+01:0024 januari 2018|

Beroepsaansprakelijkheid van een notaris jegens een derde

Van onze advocaat erfrecht. De Procureur-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 7 juli 2017 in zijn conclusie de beroepsaansprakelijkheid van een notaris jegens een derde uitgebreid toegelicht. Novitaris-arrest In het Novitaris-arrest (HR 3 april 2015, NJ 2015/479) was aan de orde de beroepsaansprakelijkheid van een notaris jegens een derde. Deze derde [...]

By |2018-01-21T08:13:49+01:0021 januari 2018|
Go to Top