De waarde van de goederen van de nalatenschap

Van onze advocaat kindsdeel erfrecht. Op 28 maart 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de waarde van de goederen van de erfenis. Bij het bepalen van het kindsdeel in een erfenis is het van belang de waarde van de erfenis vast te stellen. Bij de waardering van de goederen uit een erfenis geldt [...]

By |2017-05-31T06:07:11+01:0031 mei 2017|

Ontslag van vereffenaars

Van onze advocaat verdeling erfenis. Op 1 maart 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan over het ontslag van vereffenaars van een erfenis en over de verdere afwikkeling en verdeling van de nalatenschap. In geschil was het ontslag van de vereffenaars en de benoeming van een opvolgend vereffenaar van de nalatenschap van de erflater. [...]

By |2017-05-26T05:37:32+01:0026 mei 2017|

De interne bestuurdersaansprakelijkheid

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Onlangs heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de interne aansprakelijkheid van de bestuurder van een onderneming toegelicht. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW Elke bestuurder is op grond van artikel 2:9 BW tegenover de rechtspersoon gehouden tot behoorlijke vervulling van zijn taak. Blijkens de tweede zin van artikel 2:9 [...]

By |2017-05-26T05:34:21+01:0026 mei 2017|

Recht op informatie ter berekening van een legaat

Van onze advocaat erfrecht. Op 3 mei 2017 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over het inzagerecht van de legataris op bescheiden die nodig zijn voor de berekening van een legaat. Het geschil tussen partijen had betrekking op de samenstelling en omvang van de erfenis van de erflater. Volgens opgave van gedaagde bestonden de bezittingen [...]

By |2017-05-22T06:38:39+01:0022 mei 2017|

Bestuurdersaansprakelijkheid en de administratieverplichting

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Op 15 februari 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de administratieplicht van ondernemingen en de bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement indien niet aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW is voldaan. De administratieverplichtingen in het ondernemingsrecht Op grond van artikel 2:10 BW moet de administratie van een rechtspersoon zodanig worden gevoerd [...]

By |2017-05-21T15:59:24+01:0021 mei 2017|

Uitleg overeenkomst van overdracht van een onderneming

Van onze advocaat bedrijfsovername. Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over de uitleg van een overeenkomst tot overdracht van een onderneming. Centraal stond de vraag welke betekenis toekwam aan de woorden ‘de omzet van de onderneming’ in artikel 3 van het contract van bedrijfsovername. De eiser betoogde dat de rechtbank ten onrechte de Haviltex-maatstaf [...]

By |2017-05-21T15:57:11+01:0021 mei 2017|

Levert ondertekend schuldbekentenis dwingend bewijs op?

Van onze advocaat contractenrecht. Op 3 februari 2017 heeft de advocaat-generaal bij het Parket bij de Hoge Raad een korte uiteenzetting gegeven over de bewijskracht van onderhandse akten. Artikelen 157-158 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Het voorschrift van artikel 157 lid 2 Rv houdt in dat een onderhandse akte ten aanzien van de verklaring van [...]

By |2017-05-21T15:49:37+01:0021 mei 2017|

Inzagerecht voor bepalen kindsdeel bij verdeling erfenis?

Van onze advocaat kindsdeel erfrecht. Op 7 maart 2017 heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over inzagerecht in de stukken van de erfenis bij de verdeling van de nalatenschap van de overleden ouders. De advocaat van erfgenaam A vordert, samengevat, verdeling van de nalatenschap van vader, die volgens hem enkel nog bestaat uit een bank- [...]

By |2017-05-21T15:48:08+01:0021 mei 2017|

Voorschot uit nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfrecht. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de mogelijkheid van een uitkering als voorschot op een nalatenschap. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had de advocaat van eiser als erfgenaam voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake was van een gewichtige redenen voor de uitkering van een voorschot uit de [...]

By |2017-05-21T15:44:34+01:0021 mei 2017|
Go to Top