Erfrecht. Kort geding. Verstoorde verhouding tussen erfgenamen. Vordering tot medewerking bij verkoop van woning uit nalatenschap door middel van vonnis tot overdracht.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 juni 2022 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot medewerking bij de verkoop van een woning uit een nalatenschap. Partijen zijn broer en zus. De moeder van partijen is overleden op 19 april 2019, de vader is overleden op 18 augustus 2021. Beide ouders hadden bij testament [...]

By |2022-08-29T07:17:57+01:0029 augustus 2022|

Erfrecht. Procesrecht. Dagvaarding. Hoedanigheid van procespartij. Dagvaarden in hoedanigheid. Schuldeisers. Erfgenamen. Executeur. Ontvankelijkheid.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 4 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of de eisende partijen ontvankelijk waren in hun vordering vanwege de genoemde hoedanigheid van de procespartijen in de dagvaarding. In 2008 is mevrouw erflaatster overleden. Erflaatster was gehuwd met erflater. Uit dit huwelijk zijn eisers geboren. Erflaatster heeft bij testament van 24 [...]

By |2022-08-22T07:38:28+01:0022 augustus 2022|

Erfrecht. Verdeling van twee nalatenschappen. Zuivere en beneficiaire aanvaarding. Wantrouwen tussen erfgenamen. Lichte vereffening door erfgenamen. Rekening en verantwoording?

De Rechtbank Den Haag heeft op 8 juni 2022 uitspraak gedaan over de verdeling van twee nalatenschappen.   Gedaagden en eiser zijn de kinderen van de heer A (vader), overleden op 27 december 2002 (hierna: erflater) en mevrouw B (moeder), overleden op 12 september 2017 (hierna: erflaatster). Na het overlijden van erflater is op 24 [...]

By |2022-08-15T07:59:48+01:0015 augustus 2022|

Burgerlijk recht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit bij koop. Verjaring. Is artikel 7:23 BW exclusief van toepassing of geldt ook de lange verjaringstermijn van art. 3:310 BW?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 maart 2022 uitspraak gedaan over de vraag welke verjaringstermijn van toepassing was bij een rechtsvordering uit non-conformiteit bij koop. In augustus 2002 hebben appellanten een bedrijfspand gekocht en geleverd gekregen van geïntimeerde. Het pand is in maart 2005 ingebracht in Holding. Op 29 mei 2018 is het achtergedeelte van [...]

By |2022-08-14T03:24:49+01:0014 augustus 2022|

Burgerlijk recht. Schenkingsovereenkomst. Uitleg. Opeisbaarheid. Tijdsbepaling. Onbepaalde tijd? Nakoming. Verjaring. Termijnen. Stuiting van verjaring.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 juni 2022 uitspraak gedaan over de opeisbaarheid en over de uitleg van een schenkingsovereenkomst.   Appellante vordert primair nakoming van de schenkingsovereenkomst, net als in eerste aanleg. Geïntimeerde heeft gemotiveerd verweer gevoerd en heeft in dat verband onder meer aangevoerd dat deze vordering van appellante is verjaard uit hoofde [...]

By |2022-08-13T01:52:08+01:0013 augustus 2022|

Burgerlijk recht. Verjaring van een rechtsvordering uit onrechtmatige daad. Verjaring van een  rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis. Verjaringstermijnen. Stuiting. Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 juni 2022 uitspraak gedaan over de Verjaring van een rechtsvordering uit onrechtmatige daad en van een  rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis. Het verweer is dat de vorderingen van eiseres zijn verjaard. De rechtbank zal daarom allereerst dit verjaringsverweer beoordelen.  Burgerlijk recht. Verjaring vaneen  rechtsvordering uit onrechtmatige daad. Verjaring [...]

By |2022-08-12T03:29:56+01:0012 augustus 2022|

Personen- en familierecht. Bewind. Benoeming bewindvoerder. Zijn gegronde redenen om af te wijken van voorkeur alleen gelegen in de persoon van de bewindvoerder?

De Advocaat-Generaal bij het parket van de Hoge raad heeft onlangs de gegronde redenen om af te wijken van de voorkeur van benoeming van een bewindvoerder besproken. In deze zaak heeft de kantonrechter de dochter op haar verzoek ontslagen als bewindvoerder van rechthebbende (haar moeder), met benoeming van een professionele bewindvoerder die reeds in een [...]

By |2022-08-11T03:59:36+01:0011 augustus 2022|

Personen- en familierecht. IPR. Rechtsmacht. Begrip ‘gewone verblijfplaats’. Minderjarige. Kinderbescherming. Peilmoment vaststelling van de gewone verblijfplaats.

De Advocaat-Generaal bij het parket van de Hoge raad heeft onlangs de het begrip ‘gewone verblijfplaats’ van een minderjarige besproken bij het vaststellen van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter. In deze zaak heeft de Raad voor de Kinderbescherming de rechter verzocht om beëindiging van het ouderlijk gezag van de vader en de stiefmoeder over [...]

By |2022-08-10T04:40:10+01:0010 augustus 2022|

Personen- en familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Peildatum voor de waardering van voormalige echtelijke woning. Haviltex-maatstaf. Redelijkheid en billijkheid.

De Advocaat-Generaal bij het parket van de Hoge raad heeft onlangs de waardering van een echtelijke woning bij de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap besproken. Deze zaak betreft de verdeling en waardering van de echtelijke woning. Partijen zijn al bijna 30 jaar feitelijk uit elkaar, maar na een echtscheidingsverzoek in oktober 2018 is het huwelijk eerst [...]

By |2022-08-09T04:55:24+01:009 augustus 2022|

Erfrecht. Vernietiging van een testament op grond van onjuiste beweegredenen?

Impliciete onterving. Vormvereisten van een testament. Bijlage bij een testament. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 april 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een testament vernietigbaar was  op grond van onjuiste beweegredenen Moeder heeft in haar testament [geïntimeerde] tot haar enige erfgename benoemd met plaatsvervulling als volgens de wet. Zij heeft daardoor – zolang [...]

By |2022-08-08T08:16:37+01:008 augustus 2022|
Go to Top