Advocaat erfrecht

U heeft problemen met de afwikkeling van een erfenis en u zoekt u goede advocaat erfrecht om u daarbij te helpen. Wij zijn gespecialiseerde en ervaren advocaten, die u kunnen helpen om de problemen snel op te lossen. Want als u problemen heeft met een erfenis dan heeft u meestal een geschil met uw familie en dan wilt u dat zo snel mogelijk oplossen. Wij kunnen u daarbij helpen. Op deze pagina kunt u lezen welke zaken in het erfrecht wij onder andere behandelen, zoals de legitieme of het kindsdeel. Ook kunt u hieronder lezen wat de werkwijze van onze advocaat is en hoe u een vrijblijvend telefonisch advies van ons kunt krijgen. Bel ons gerust: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Het erfrecht

Als u de regels van het erfrecht zoekt kunt u deze grotendeels terugvinden in Boek 4 van Het Burgerlijk Wetboek. De tekst van dit wetboek is moeilijk te lezen, dus wij raden u aan om contact op te nemen met onze advocaat erfrecht als u vragen heeft over het erfrecht. Wij lezen de teksten van dit wetboek iedere dag en zijn op de hoogte van alle uitspraken van rechters, dus wij kunnen uw vragen snel beantwoorden. U kunt deze ‘jurisprudentie’ overigens ook zelf lezen op onze pagina waar onze advocaat wekelijk blogs plaatst over interessante uitspraken van rechters voor u. Als u bijvoorbeeld wilt weten of een kind/erfgenaam een woning moet ontruimen als dat kind doet alsof hij de woning wilt toebedeeld krijgen, maar telkens geen actie onderneemt, lees dan eens deze uitspraak. Bel gerust vrijblijvend onze advocaat erfrecht als u vragen heeft: 020-3980150 of stel uw vraag (ook vrijblijvend) via ons contactformulier

Verdeling erfenis

Na de afwikkeling van de schulden van een erfenis moet deze worden verdeeld. Bij de verdeling van een nalatenschap kunnen problemen ontstaan tussen de erfgenamen. Soms wil één van de erfgenamen niet meewerken. Soms zijn er vragen over wie wat krijgt en tegen welke waarde. Onze advocaat erfrecht heeft veel ervaring met het  oplossen van dergelijke problemen.

Als een erfgenaam echt niet wil meewerken dan kan onze advocaat erfrecht verdeling vragen bij de rechter. In een dagvaarding wordt dan uitgelegd aan de rechter waarom u een bepaalde wijze van verdeling wilt en de rechter kan dat dan toewijzen. De erfgenaam die dwarsligt kan dan worden gedwongen om mee te werken, eventueel met een ‘onzijdig persoon’ dat wil zeggen iemand die de onwillige erfgenaam vervangt. Het kan ook zijn dat u om goede redenen niet wilt meewerken aan een verdeling en ook dan kunnen wij u helpen om dat aan de rechter uit te leggen. Bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag hier.

Bij de verdeling van een erfenis kan onze advocaat erfrecht u informatie geven over hoe om te gaan met een lening aan een erfgenaam. De vraag is vaak of er een lening is verstrekt of dat er sprake is van een gift. Daarbij spelen de vraag of er is afgelost en of de lening is verjaard vaak een rol. Bij een verjaarde vordering ontstaat er overigens  een natuurlijke verbintenis die wellicht kan worden verrekend bij de verdeling. Onze advocaat kan u helpen met veel interessante jurisprudentie, zoals dit arrest van het hof, waarbij een erfgenaam werd gestraft omdat hij wisselend en tegenstrijdig had verklaard over de aflossingen.

Al er een verschil van mening is over de vraag aan wie een bepaalde zaak uit een erfenis wordt toebedeeld en voor welke waarde, dan is het belangrijk dat wij goede argumenten opsommen om een rechter te overtuigen, zoals dat een goed verknocht is aan iemand of iemand een bijzonder reden heeft waarom het moet worden toebedeeld. Als het gaat om de waarde van een goed, zoals onroerend goed of aandelen, dan worden er vaak deskundigen benoemd om de waarde van een woning of aandelen te bepalen. Onze advocaat erfrecht heeft hier veel ervaring mee en kan u ook helpen met deskundig advies over de waarde van een woning of aandelen. Bel ons: 020-3980150 of stel geheel vrijblijvend uw vraag hier. U kunt ook meer over de verdeling van een erfenis lezen op onze pagina over verdeling.

Onrechtmatige onttrekkingen van een bankrekening

In onze praktijk als advocaat erfrecht komt het vaak voor dat de ouders of één van hen niet meer in staat waren hun financiën te beheren, zodat één van de kinderen dat beheer heeft gedaan. Soms verdwijnen er dan grote bedragen naar dit kind toe en worden wij verzocht dat geld terug te halen of dit kind dat hiervan beschuldigd wordt bij te staan. Er is veel jurisprudentie over dit soort zaken, zoals het arrest van het hof Den Bosch waarin het hof bepaalde dat degene die beweerde dat moeder niet meer in staat was haar financiën zelf te beheren, dit ook moest bewijzen. Bel ons als u vragen heeft over onrechtmatige onttrekkingen van een bankrekening: 020-3980150.

Legitieme portie

Wij staan ook veel cliënten bij die zijn onterfd en die een beroep willen doen op hun legitieme portie. Wij kunnen allereerst alle benodigde stukken om de legitieme te kunnen berekenen opeisen, want vaak heeft de onterfde legitimaris een achterstand in kennis over de omvang van de erfenis. Wij kunnen dan de maximale legitieme voor u berekenen. Daarbij spelen de giften een grote rol, want onze advocaat erfrecht ziet vaak dat er vlak voor het overlijden grote giften aan familieleden worden gedaan. Die giften tellen mee bij de legitieme.

Als uw familie dan nog niet de legitieme wil uitkeren, vorderen we dat bij de rechtbank in een dagvaarding. Meestal wordt de zaak dan op een zitting bij de rechtbank geregeld en dan krijgt u snel uw geld. In sommige gevallen kan een beroep op de actio pauliana voor u interessant zijn, zoals blijkt uit deze uitspraak, waarbij onze advocaat erfrecht kan helpen bij het instellen van de juiste vordering.

Soms kan ook een onderzoek naar een beroep op vernietiging van giften op grond van artikel 1: 88 BW voor u interessant zijn, omdat de andere ouder toestemming had moeten geven voor de giften. Dat beroep wordt som gecombineerd met een beroep op misbruik van omstandigheden bij een schenking, waarbij de bewijslast wordt omgedraaid, zoals blijkt uit dit vonnis. Onze advocaat erfrecht kan u veel informatie hierover geven. Uiteraard staan we ook de families bij die zich willen verweren tegen iemand die een te hoge legitieme vordert.

Een van de meest interessante ontwikkelingen op het gebied van de legitieme is het quasi-legaat. Het quasi-legaat is niet echt een legaat, maar een overeenkomst die de erflater tijdens zijn leven is aangegaan en die pas na zijn leven wordt uitgevoerd. Zo kan een erflater in een samenlevingsovereenkomst een finaal verrekenbeding zijn overeengekomen, waarbij de echtgenote na het overlijden van erflater een vordering kan hebben op de nalatenschap.

In recente jurisprudentie is uitgemaakt dat bij de berekening van de legitieme die schuld aan de echtgenote niet in mindering komt, zodat de legitieme hoger kan uitvallen. Onze advocaat erfrecht wil u er op wijzen dat de ontwikkeling van het quasi-legaat verder gaat en het hof Den Haag recent heeft bepaald dat een overnamebeding bij een VOF een quasi-legaat was waarvoor een vormvereiste geldt, waar niet aan was voldaan, zodat het nietig was. Deze jurisprudentie over quasi-legaten kan dus zeer interessant voor uw zaak zijn. Bel ons: 020-3980150.

Bel ons vrijblijvend als u onze advocaat erfrecht wilt spreken over de legitieme portie: 020-3980150 of stel geheel vrijblijvend uw vraag hier. U kunt ook nog meer lezen over de legitieme portie op onze aparte pagina over de legitieme portie of op onze complete website over de legitieme.

De executeur

Onze advocaat erfrecht staat veel executeurs bij. Hoewel een executeur zelfstandig bevoegd is kan hij of zij toch veel tegenwerking ondervinden. Wij helpen executeurs met vragen van hen over een boedelbeschrijving of de vraag of een woning mag worden verkocht. Omdat wij zelf ook als vereffenaar in erfenissen optreden, zijn wij in staat om een executeur goed bij te staan.

Andersom kunnen erfgenamen van mening zijn dat de executeur zijn werk niet goed doet en dat hij uit zijn functie moet worden ontslagen. Onze advocaat erfrecht kan u helpen met de onderbouwing van het ontslag met goede argumenten. Het wantrouwen van erfgenamen naar de executeur toe kan ook een reden zijn voor het ontslag, maar dat moet wel goed onderbouwd worden. Een voorbeeld van wantrouwen dat tot ontslag van een executeur leidde, is te vinden in het vonnis van de rechtbank Rotterdam, waarbij de executeur in het verleden grote bedragen van erflaatster had ontvangen en niet direct de bankafschriften wilde geven.

Ook kan onze advocaat erfrecht goed beoordelen of een executeur fouten maakt. Bel ons: 020-3980150 of stel geheel vrijblijvend uw vraag hier. Lees meer over de executeur op onze pagina over de executeur of de website die alleen maar over de executeur gaat.

Het kindsdeel

Onze advocaat erfrecht helpt ook veel klanten bij het krijgen van hun kindsdeel. Wat is een kindsdeel eigenlijk? Dat is het erfdeel dat u nog tegoed heeft na het overlijden van de eerste ouder.  Soms moet een kindsdeel van 30 jaar geleden worden berekend, maar onze advocaat erfrecht kan u daar bij helpen. Een oude aangifte voor het successierecht is dan behulpzaam. Let u ook op de rente want die kan flink oplopen.

Vaak is het kindsdeel nog niet opeisbaar, maar soms kan onze advocaat u toch helpen uw kindsdeel eerder te krijgen. Zo heeft onze advocaat bijvoorbeeld laatst nog een procedure gevoerd waar allereerst een hoog kindsdeel werd geëist en de stiefmoeder uiteindelijk een aanzienlijk bedrag heeft betaald van het kindsdeel. Stel hier vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat. Of bel onze advocaten, zij zien mogelijkheden die anderen niet zien en behalen voor u een maximaal resultaat: 020-3980150. Onze advocaat erfrecht heeft ook een aparte pagina over het kindsdeel gemaakt en zelfs een hele website over het kindsdeel waar u nog veel meer kunt lezen.

Nietig testament

Onze advocaat erfrecht kan voor u een testament bestuderen om te beoordelen of het nietig is. Soms was een erflater tijdens het opstellen van een testament zo in de war dat hij niet meer in staat was te begrijpen wat er in het testament staat. U kunt ook kijken of de notaris wel het protocol wilsbekwaamheid heeft gevolgd. Als u wilt bewijzen dat een erflater niet meer in staat was zijn wil te bepalen, moet u daar goede onderbouwing van hebben. Bel onze advocaat als u vragen heeft over een nietig testament of lees onze pagina over een nietig testament.

Internationaal erfrecht

Onze advocaten behandelen ook veel internationale geschillen, bijvoorbeeld met een erflater die in het buitenland woonde of een buitenlandse erflater die in Nederland woonde. Belangrijke voorvragen zijn dan altijd welke rechter bevoegd is om te oordelen en welk recht van toepassing is. De Europese erfrechtverordening speelt daarbij tegenwoordig een grote rol.

Een recente interessante uitspraak over de vraag welk recht van toepassing was op een nalatenschap in een zaak van onze advocaat erfrecht kunt u hier vinden. De vraag moest aan de hand van de Europese erfrechtverordening en het begrip uit het Engelse recht ‘domicile of choice’ door het hof worden beantwoord. Het hof gaf onze advocaat gelijk. Als u vragen heeft over een internationale zaak, belt u dan geheel vrijblijvend: 020-3980150.

Procedure bij de rechtbank over een erfenis

Onze advocaat erfrecht kan ook voor u een procedure beginnen bij de rechtbank. Wij zullen eerst met u kijken of een zaak niet kan worden geschikt, want snel oplossen is meestal beter voor u dan lang procederen. Bij een schikking zullen meestal beide partijen wat water bij de wijn moeten doen, maar de zaak is dan wel definitief opgelost.

Als een schikking niet lukt, kan onze advocaat erfrecht een dagvaarding maken. Daarvoor zullen we uitgebreid met u overleggen om een zeer goed stuk op te stellen. Wij maken dan gebruik van de stukken die u ons geeft. Soms zijn die stukken er niet en dan moeten ze worden gevorderd van de tegenpartij. In het ‘petitum’ (aan het eind van de dagvaarding) zetten wij dan neer wat u vordert. Als de dagvaarding klaar is wordt deze door een deurwaarder betekend aan de wederpartij en een paar weken later begint de procedure, maar in het begin gaat het schriftelijk.

De wederpartij mag dan schriftelijk antwoorden en vervolgens komt er een zitting, waarbij partijen met hun advocaat verschijnen. Dat kan soms wel een paar maanden duren. Onze advocaat erfrecht maakt dan een schriftelijk stuk dat hij voorleest op de zitting. De rechter kan tijdens de zitting vragen stellen en de rechter zal kijken of een schikking toch niet mogelijk is. Vaak worden partijen dan de gang op gestuurd en de advocaten gaan dan onderhandelen. Als een schikking lukt wordt dit in een proces-verbaal vastgelegd, zodat het vaststaat en als het niet lukt, dan zal de rechter (een paar maanden later) een vonnis maken. Stel hier vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat erfrecht. Of bel onze advocaten voor u een maximaal resultaat: 020-3980150.

Onze werkwijze

U mag onze advocaat erfrecht vrijblijvend bellen of een vraag sturen via het contactformulier. Wij kunnen u dan telefonisch het een en ander uitleggen en soms is uw vraag dan al beantwoord zonder dat het u iets kost. Als u wilt kunt u een afspraak maken op kantoor om uw zaak aan ons voor te leggen. Wij nemen dan alle feiten met u door en kijken naar de stukken. Vaak kunnen we dan ook al bepaalde punten uitleggen.

U kunt dan beslissen om ons een opdracht te geven en wij gaan dan voor u aan de slag, nadat u een opdrachtbevestiging van ons heeft gehad. Vervolgens nemen wij het dossier door, geven wij u advies en maken een brief of processtuk voor u. Het kan zijn dat we u ook bijstaan in een procedure bij de rechtbank. Onze advocaat legt hieronder uit hoe een procedure gaat. Bel ons dus vrijblijvend om uw vraag voor te leggen: 020-3980150 of stel uw vraag hier.

Problemen met een erfenis snel oplossen

Onze advocaat erfrecht wil samen met u de problemen zo snel mogelijk oplossen. Soms is een schikking dan beter dan procederen, want procederen kan lang duren. We kunnen samen met u beoordelen wat uw maximale inzet is en of er een bepaald bedrag is waarmee u ook tevreden zou zijn zonder te hoeven procederen om zo een snelle oplossing te vinden. Bel onze advocaat erfrecht vrijblijvend: 020-3980150 of stel geheel vrijblijvend uw vraag hier.