Als u een procedure wilt beginnen of als u een dagvaarding heeft ontvangen neem dan hier contact op met onze advocaat ondernemingsrecht of bel: 020-3980150. Wij zijn zeer ervaren advocaten die de regels van het procesrecht zeer goed beheersen. Klik hier als u meer uitgebreid wilt lezen over procederen op onze website ondernemingsrecht.

Procedure bij de Kantonrechter

Zaken over arbeidsovereenkomsten, huur en huurkoop en geldvorderingen tot een bedrag van € 25.000,–  horen bij de sector kanton thuis. Meestal begint een zaak met een dagvaarding of een verzoekschrift. De andere partij, de gedaagde mag daarop schriftelijk antwoorden met een conclusie van antwoord. Soms is er dan nog een schriftelijke rond, soms is er dan een zitting. Daarna volgt er een vonnis. Als u een dagvaarding heeft ontvangen in een Kanton-zaak dan kunt u hier contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht.

Procedure bij de Rechtbank

Geldvorderingen die groter zijn dan € 25.000,– en die geen betrekking hebben op huur, huurkoop of een arbeidsovereenkomst, horen bij de rechtbank thuis. U heeft hier een advocaat nodig. U moet eerst griffierecht aan de rechtbank betalen om een bepaalde zaak te mogen aanbrengen.

Handelszaken beginnen met een dagvaarding. In de dagvaarding moet zo uitgebreid mogelijk het gehele geschil tussen partijen uit de doeken worden gedaan. Voor zover het verweer van de gedaagde al bekend is, moet dit in de dagvaarding worden weergegeven en ook een inhoudelijke reactie op dit verweer. U moet bewijsstukken u zich wilt beroepen zoveel mogelijk bij dagvaarding overleggen en u moet ook de getuigen noemen die u nodig heeft om uw vordering te moet bewijzen. Lees ook onze blog over een voorlopig getuigenverhoor of onze blog over ‘de exhibitieplicht of hoe krijg ik bewijsstukken’?

Op de eerste dag dat de procedure begint hoeft u meestal niet zelf te verschijnen. Wij stellen ons als advocaat. Namens de eiser wordt de dagvaarding ingeleverd en de gedaagde partij krijgt een uitstel van zes weken om te natwoorden op de dagvaarding De gedaagde kan in dezelfde procedure een tegenvordering instellen met een conclusie van eis in reconventie.

Na de conclusie van antwoord volgt meestal een zitting, die in rechtbankprocedures ‘comparitie van partijen’ wordt genoemd. De rechter wil informatie inwinnen van partijen, juridische vragen stellen aan de advocaten en kijken hoe de zaak verder moet. Tot slot kan die zitting gebruikt worden om te trachten een schikking te bereiken.

Tot slot wordt dan een vonnis gewezen. Dit kan een tussenvonnis zijn, met name als er nog bewijs moet worden geleverd door getuigen of deskundigen of een eindvonnis. In het vonnis kan de verliezende partij worden veroordeeld om de proceskosten van de andere partij te betalen. Als u een dagvaarding heeft ontvangen voor een procedure bij de Rechtbank bel ons dan of neem hier contact met op met de advocaat.

Hoger beroep

Van een vonnis bij de kantonrechter en de rechtbank kan men bij het gerechtshof in hoger beroep. Voor geldvorderingen geldt wel een appelgrens. De termijn voor hoger beroep is in principe drie maanden na de datum van het vonnis voor gewone zaken, maar er zijn uitzonderingen. Voor kort gedingzaken geldt in beginsel een appeltermijn van vier weken.

Bij memorie van grieven kan men zijn bezwaren tegen het vonnis kenbaar maken. De wederpartij – in hoger beroep geïntimeerde geheten – mag daarop bij memorie van antwoord reageren. In principe volgt er dan een arrest van het Hof, maar partijen kunnen nog pleidooi vragen.

Het gerechtshof is de hoogste feitenrechter. Van een arrest van het gerechtshof kan men alleen nog in cassatie wegens strijd met het recht of verzuim van vormen. De cassatietermijn behelst eveneens in principe drie maanden, maar ook hier zijn er uitzonderingen. Als u een dagvaarding in hoger beroep heeft ontvangen dan kunt ons bellen of hier contact met onze advocaat opnemen.

Kort geding

Een gewone procedure bij de Rechtbank duurt al snel een aantal maanden tot een jaar. Als u daar niet op kunt wachten kunt u in kort geding een voorlopige voorziening vragen. Uitspraken van een kort gedingrechter hebben in beginsel geen definitief karakter. Als u een dagvaarding voor een kort geding heeft ontvangen of zelf een kort geding wilt beginnen dan kunt u ons bellen: 020-3980150 of hier contact met ons opnemen.