Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 8 november 2017 uitspraak gedaan over de verdeling van een gemeenschap en over de vraag welk recht van toepassing is op de verdeling van onroerende zaken in China.

Nu het hof heeft geoordeeld dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de verdeling heeft de man belang bij de bespreking van zijn grief. De man heeft onder meer gesteld dat het volledige (juridische en economische) eigendom van de panden bij zijn moeder berust.

De vrouw betwist niet dat de moeder de juridisch eigenaar is van de panden, maar zij stelt dat het economisch eigendom van de panden op de peildatum bij partijen berustte en derhalve in de huwelijksgemeenschap viel.

Het hof overweegt als volgt. Uitgangspunt is dat economisch en juridisch eigendom hand in hand gaan. Niet in geschil is dat het juridisch eigendom van de panden bij de moeder van de man berust. De bewijslast van de stelling dat het economisch eigendom van de panden bij partijen berustte en derhalve in de huwelijksgemeenschap viel, ligt bij de vrouw.

Welk recht is van toepassing op de verdeling van de onroerende zaken in China?

In artikel 10:127 Burgerlijk Wetboek (hierna ook BW) is, voor zover thans van belang, het volgende bepaald:

Behoudens voor zover in de leden 2 en 3 anders is bepaald, wordt het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een zaak beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de zaak zich bevindt.

Het in de vorige leden bedoelde recht bepaalt in het bijzonder:

-of een zaak roerend of onroerend is;

-wat een bestanddeel van een zaak is;

-of een zaak vatbaar is voor overdracht van de eigendom ervan of vestiging van een recht erop;

-welke vereisten aan een overdracht of vestiging worden gesteld;

-welke rechten op een zaak kunnen rusten en welke de aard en de inhoud van deze rechten zijn;

-op welke wijze die rechten ontstaan, zich wijzigen, overgaan en tenietgaan en welke hun onderlinge verhouding is.

 Voor de toepassing van het vorige lid is, wat betreft de verkrijging, de vestiging, de overgang, de wijziging of het tenietgaan van rechten op een zaak, bepalend het tijdstip waarop de daarvoor noodzakelijke rechtsfeiten geschieden.

De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing in het geval van overdracht en van vestiging van rechten op zakelijke rechten.

De panden zijn gelegen in China. Uit het bepaalde in artikel 10:127 BW volgt dat op de eigendomsverhouding van die panden Chinees recht van toepassing is.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over het internationale privaatrecht, over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, of over welk recht van toepassing is op onroerend goed in internationale verhoudingen, belt u dan gerust onze advocaat contractenrecht op 020-3980150.