Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 26 juli 2017 uitspraak gedaan over de koopovereenkomst van een recreatiewoning. Was voldoende komen vast te staan dat ontbindingsverklaring per aangetekende e-mail eisers binnen de wettelijke bedenktijd had bereikt? Koopovereenkomst binnen 3 dagentermijn ontbonden. Veroordeling tot nakoming afgewezen.

Toepasselijk recht en rechtsmacht

Omdat partijen in Duitsland woonachtig zijn en de vakantiewoning is gelegen in Nederland heeft het geschil een internationaalrechtelijk karakter. Blijkens de koopovereenkomst hebben partijen bij het aangaan van de overeenkomst een keuze gemaakt voor toepassing van het Nederlands recht, zodat dit recht van toepassing is. De bevoegdheid van deze rechtbank vloeit voort uit artikel 7 lid 1 sub a van de Brussel Ibis-Verordening (Verordening (EU) 1215/2012).

Koopovereenkomst woning rechtsgeldig ontbonden?

De advocaat van eisers stelt zich primair op het standpunt dat de koopovereenkomst ter zake de vakantiewoning op 5 juni 2015 tot stand is gekomen en dat de wettelijke bedenktijd met ingang van deze datum is gaan lopen.

Naar het oordeel van de rechtbank faalt dit standpunt. Vast staat dat gedaagden de koopovereenkomst op 5 juni 2015 hebben ondertekend en aan eisers hebben geretourneerd, dat eisers op 6 juni 2015 nog bij de overeenkomst horende stukken hebben nagestuurd aan gedaagden en dat eisers de koopovereenkomst eerst op 15 juni 2015 hebben ondertekend en geretourneerd aan gedaagden.

Dit leidt tot de conclusie dat op 10 juni 2015, nu eisers de koopovereenkomst nog niet hadden getekend, nog geen sprake was van een perfecte overeenkomst, zodat deze ook niet aan gedaagden ter hand kon worden gesteld als bedoeld in artikel 7:2 lid 2 BW en de wettelijke bedenktijd van drie dagen op genoemde datum niet is gaan lopen.

De advocaat van eisers stelt zich subsidiair op het standpunt dat de koopovereenkomst op 18 juni 2015 tot stand is gekomen zodat deze, na verloop van de drie dagen bedenktijd, op 23 juni 2015 bindend is geworden. Gedaagden betwisten niet dat de koopovereenkomst op 18 juni 2015 tot stand is gekomen en dat de uiterlijke datum waarop tot ontbinding kon worden overgegaan 22 juni 2015 was. Zij stellen zich echter op het standpunt dat zij de overeenkomst op laatstgenoemde datum per aantekende brief en aangetekende e-mail hebben ontbonden. Eisers betwisten deze stellingen en voeren aan de aangetekende brief eerst op 8 juli 2015 (en dus te laat) en de aangetekende e-mail helemaal nooit hebben te hebben ontvangen.

Koopovereenkomst woning. Wettelijke bedenktijd. Ontbinding van de overeenkomst

Met betrekking tot de ontbindingsverklaring heeft de ontvangsttheorie als bedoeld in artikel 3:37 lid 3 BW te gelden. Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring heeft pas zijn werking heeft als de verklaring die persoon heeft bereikt. Verzending alleen is niet voldoende. Een verklaring die de geadresseerde niet bereikt, heeft geen werking.

De bewijslast rust op degene die zich op de gevolgen van de mededeling – in casu ontbinding van de koopovereenkomst – beroept. Het is derhalve aan gedaagden om aan te tonen dat de aantekende brief en aangetekende e-mail van 22 juni 2015 eisers hebben bereikt.

Ten aanzien van de aangetekende brief is de rechtbank van oordeel dat gedaagden, in het licht van de betwisting door eisers, onvoldoende hebben onderbouwd dat deze eisers binnen de wettelijke bedenktijd heeft bereikt. Een bewijs van PostNL in dit verband ontbreekt. Gedaagden hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat de aangetekende brief op 22 juni 2015 door PostNL is verstuurd. Zoals hiervoor overwogen is deze enkele omstandigheid echter onvoldoende om de ontbindingsverklaring werking te laten hebben.

Met betrekking tot de aangetekende e-mail ligt dat anders. Gedaagden hebben in dit verband een overzicht van KPN Aangetekend Mailen d.d. 14 juli 2015 overgelegd. Blijkens dit overzicht is de aankondiging van de e-mail van gedaagden met de ontbindingsverklaring op 22 juni 2015 om 12:10:10 uur aangeboden aan de mailserver van mailadres, welke aankondiging door deze mailserver om 12:11:06 uur is aangenomen. Op 28 juni 2015 om 08:00:07 uur is een herinnering van de aankondiging aangeboden, welke aankondiging op 28 juni 2015 om 08:01:06 uur is aangenomen. Uiteindelijk is de aangetekende e-mail 4 juli 2015 om 08:00:06 uur verwijderd vanwege het verlopen van de ophaaltermijn.

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende komen vast te staan dat de ontbindingsverklaring per e-mail eisers binnen de wettelijke bedenktijd heeft bereikt. Gedaagden hebben voldoende aannemelijk gemaakt (en eisers hebben dit onvoldoende gemotiveerd weersproken) dat de aankondiging van de aangetekende e-mail op 22 juni 2015 door de mailserver van de provider van eisers in de aldaar voor eisers aangehouden persoonlijke mailbox is ontvangen, het e-mailadres waarmee eisers blijkens de door partijen overgelegde stukken pleegden te communiceren en waarvan gedaagden redelijkerwijs mochten aannemen dat eisers daar konden worden bereikt.

Met de ontvangst van deze aankondiging door de mailserver van eisers kan worden gezegd dat de e-mail het digitale postvak van eisers heeft bereikt. De vergelijking kan worden gemaakt met de gang van zaken bij de gewone postbezorging. Als een aangetekende brief geweigerd wordt of bij geen gehoor na achterlating van een afhaalbewijs niet wordt afgehaald bij het postkantoor geldt deze in beginsel toch als ontvangen. Eventuele gevolgen van dit weigeren of niet ophalen komen voor rekening en risico van de ontvanger. In het onderhavige geval komt de omstandigheid dat eisers de e-mail blijkbaar niet hebben opgehaald ook voor hun rekening en risico. Bepalend is dat eisers over de ontbindingsverklaring hadden kunnen beschikken en hiervan redelijkerwijs kennis hadden kunnen nemen.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de koopovereenkomst binnen de drie dagentermijn is ontbonden en gedaagden niet tot nakoming hiervan kunnen worden veroordeeld. De vorderingen van eisers zullen dan ook worden afgewezen. Hetgeen partijen overigens nog naar voren hebben gebracht behoeft dan ook geen verdere bespreking meer.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de koop van onroerend goed, over de wettelijke bedenktijd, over de ontbinding van een koopovereenkomst van een woning of over rechtsmacht van de rechter bij vastgoed in het buitenland, belt u dan gerust onze advocaat contractenrecht op 020-3980150.