De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 26 februari 2021 de gronden en toetsing besproken voor een ontslag van een bewindvoerder.

De taak van de bewindvoerder eindigt, voor zover van belang, door ontslag dat hem door de kantonrechter wordt verleend (art. 1:448 lid 1 sub e BW).

De kantonrechter bepaalt de dag waarop dit ontslag wordt verleend (art. 1:448 lid 1 sub e BW).

Het ontslag wordt hem verleend wegens gewichtige redenen of als niet meer wordt voldaan aan de eisen om bewindvoerder te kunnen worden.

Het ontslag kan ambtshalve worden verleend (art. 1:448 lid 2 BW), ook in hoger beroep.

Erfrecht. Bewind. Verzoek tot ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen. Tekortkoming. Verstoorde relatie. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Voorbeelden.

De A-G concludeert als volgt.

Wat zijn gewichtige redenen voor ontslag?

Een vergelijkbaar criterium wordt gehanteerd voor het ontslag bij curatele (art. 1:385 BW) en mentorschap (art. 1:461 BW).

In de praktijk wordt dan aangesloten bij de parlementaire geschiedenis van deze bepalingen.

Daaruit volgt dat indien de verstandhouding tussen de betrokkene en de curator ernstig is verstoord, dan wel een minimum aan vertrouwen ontbreekt, er sprake kan zijn van een gewichtige redenen voor ontslag.  

In de wetsgeschiedenis worden ook de volgende voorbeelden genoemd: nalaten, fouten of fraude.

Uit de wetgeschiedenis en de feitenrechtspraak leid ik af dat de redenen voor het ontslag wegens gewichtige redenen vaak zijn gelegen in:

i. de wijze waarop het bewind is uitgevoerd;

Het gaat dan onder meer om zaken waarin bewindvoerder nalaat (tijdig) leefgeld en lasten te voldoen, nalaat toezicht te houden op te ontvangen PGB-gelden, onjuiste aangifte inkomstenbelasting doet, waardoor de rechthebbende wordt geconfronteerd met naheffingsvorderingen; niet (tijdig) een verzoek om aanvraag bijzondere bijstand indient; nalaat om rekening en verantwoording af te leggen; een te hoge vergoeding in rekening brengt voor zijn werkzaamheden zonder toestemming van de kantonrechter; sprake is van tegenstrijdig belang aangezien de bewindvoerder ook erfgenaam is; de bewindvoerder weigert om in contact te treden met de mentor terwijl dit noodzakelijk is gezien de problematiek van de rechthebbende;

ii. de verstoorde onderlinge verstandhouding tussen de rechthebbende en de bewindvoerder; Zie hiervoor weergegeven.

iii. de persoonlijke omstandigheden van rechthebbende;

Denk daarbij aan situaties waarin de samenwerking met de bewindvoerder emotioneel belastend is en leidt tot onrust, onduidelijkheid en stress, hetgeen van invloed is op het psychisch functioneren van de rechthebbende, maar ook aan de situatie waarin de rechthebbende gediagnosticeerd is met Asperger en MS waardoor hij uiterst beperkt in staat is om zich zowel mondeling als schriftelijk te uiten waardoor de communicatie met hem wordt bemoeilijkt en communicatie via familie wenselijk en soms onvermijdelijk is.

Meestal zijn er meerdere redenen voordat tot ontslag wordt overgegaan.

Of de aangevoerde feiten en omstandigheden een gewichtige reden voor ontslag opleveren, staat ter beoordeling van de feitenrechter.

Wilt u de gehele conclusie bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, of over bewind of curatele in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.