Van onze advocaat erfrecht. Op 14 maart 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan over de zorgplicht van de notaris bij het opstellen van een testament.

 Beroepsaansprakelijkheid

De beoefenaar van een vrij beroep, die bij de nakoming van een overeenkomst een beroepsfout maakt, schiet tekort in de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en kan deswege aansprakelijk zijn.

Van een beroepsfout is sprake indien niet is gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht (HR 9 november 1990, NJ 1991, 26 en HR 26 april 1991, NJ 1991,  455).

De zorgplicht van de notaris

Op de notaris rust uit hoofde van zijn taak bij het verlijden van een akte een zwaarwegende zorgplicht ter zake van hetgeen nodig is voor het intreden van de rechtsgevolgen die zijn beoogd met de in de akte opgenomen rechtshandelingen. (HR, 20 december 2002, NJ 2003, 325)

Gelet op de positie van notarissen in het maatschappelijk verkeer en op het vertrouwen dat zij als zodanig genieten, rust op notarissen, die dienen te handelen als redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoten, een zwaarwegende zorgplicht.

Ook kan onder bijzondere omstandigheden op een notaris een zekere zorgplicht jegens derden rusten. De positie van de notaris brengt mee, dat de notaris niet alleen jegens zijn opdrachtgever de zorgvuldigheid in acht dient te nemen, maar ook jegens derden, die door de wijze waarop de notaris zijn werk heeft uitgevoerd, worden getroffen in zijn of haar belang.

De zorgplicht van de notaris bij het opstellen van een testament

De wetgever heeft aan de notaris een exclusieve bevoegdheid gegeven met betrekking tot het passeren van een uiterste wil. De uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling, waarbij er voor derden al dan niet rechten kunnen ontstaan. Echtgenoten, afstammelingen en stiefkinderen kunnen getroffen worden in hun belang, indien de notaris zijn taak in het kader van de uitwerking van een uiterste wil niet zorgvuldig uitvoert.

Het verstrekken van juiste en volledige informatie door de notaris aan degene die zijn uiterste wil wenst te passeren, is relevant, aangezien de door de notaris verstrekte informatie van belang is voor de wijze waarop de erflater of erflaatster zijn of haar testament wil formuleren.

De notaris dient in het kader van de uitoefening van zijn beroep zijn informatie zodanig te verwoorden dat in redelijkheid mag worden verwacht dat de testateur de informatie ook heeft begrepen. Zodra er bij de notaris enige twijfel is of de testateur de informatie heeft begrepen, mag in redelijkheid van de notaris worden verlangd dat hij nog navraag doet bij de testateur en zo nodig nogmaals uitlegt wat de rechtsgevolgen zijn. Juist bij het vastleggen van het testament is grote zorgvuldige vereist aangezien na het overlijden van de testateur niet meer gevraagd kan worden wat hij heeft bedoeld.

Heeft u vragen over de zorgplicht van de notaris, de beroepsaansprakelijkheid van de notaris of over het opstellen van een testament, belt u dan gerust onze advocaat erfrecht op 020-3980150.