Onze advocaat erfrecht laat u weten dat vanaf heden artikel 4: 192 lid 1 BW als volgt luidt:

“Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan.”

In juridische kringen heeft men veel geschreven over het begrip ‘verkoopt’ en de minister heeft toen het volgende opgemerkt: het nieuwe artikel 4:192 lid 1 BW een open norm. De hierin genoemde gedragingen beogen te verduidelijken wanneer een erfgenaam handelingen verricht die naar algemene maatschappelijke opvattingen verder gaan dan in het kader van een goed beheer van de nalatenschap noodzakelijk is. Artikel 4:192 lid 1 BW bevat geen limitatieve opsomming maar voorbeelden van gedragingen die een zuivere aanvaarding van een nalatenschap tot gevolg hebben.

Een schenkingsovereenkomst betreffende een goed van de nalatenschap valt onder “het op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekken”in de wettekst. Uitgangspunt in het erfrecht is dat een erfgenaam, voordat hij een keuze maakt over het wel of niet aanvaarden van de nalatenschap, slechts het beheer over de nalatenschap dient te voeren om benadeling van boedelschuldeisers te voorkomen. Beheershandelingen leiden niet tot een zuivere aanvaarding. Hierbij valt te denken aan handelingen van conserverende aard zoals het verkopen van bederfelijke waar of het laten uitvoeren van reparaties om verdere schade aan goederen van de nalatenschap te voorkomen.

Wanneer een erfgenaam echter goederen aan zich trekt door daarover bijvoorbeeld te beschikken zonder dat dit een in het kader van het beheer als normaal te achten handeling is, aanvaardt hij op grond van artikel 4:192 lid 1 BW de nalatenschap zuiver. Het geven van een opdracht tot verkoop van een goed van de nalatenschap is reeds een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Er komt een wijziging van dit artikel bij de eerstvolgende reparatiewet.

Met onze advocaat erfrecht kunt u kijken hoe u de nieuwe wetgeving en het overgangsrecht maximaal kunt gebruiken. Bel onze advocaat erfrecht als u vragen heeft over de zuivere aanvaarding van een erfenis en de gevolgen daarvan: 020-3980150.