De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 21 november 2019 in kort geding uitspraak gedaan over de vraag of de onterfde dochter het ouderlijk huis moest verlaten.

Eiseres heeft voldoende spoedeisend belang bij een vordering tot ontruiming van de woning door gedaagde. Zij stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar eigendomsrecht door in de woning te verblijven. Van haar kan niet worden gevergd dat zij eerst de uitkomst van een bodemprocedure afwacht.

Het verweer dat de zaak te complex is voor kort geding faalt. De feiten zijn voldoende duidelijk en de gevolgen van de voorziening in kort geding zijn voor de voorzieningenrechter voldoende te overzien.

Vordering tot ontruiming woning van overleden vader. Moet onterfde zoon het ouderlijk huis verlaten?

De rechter oordeelt als volgt.

Vast staat dat eiseres enig erfgename is van vader en dat zij thans eigenaar is van de woning.

Vast staat ook dat gedaagde door vader is onterfd en dat hij geen aanspraak kan maken op de eigendom van de woning.

Uitgangspunt is dan dat eiseres als eigenaar niet hoeft te dulden dat gedaagde zonder haar toestemming gebruik maakt van de woning.

Vast staat dat gedaagde dat wel doet.

Het is aan gedaagde om aannemelijk te maken dat hij een gebruiksrecht heeft voor de woning.

Daarin is hij niet geslaagd.

Gedaagde stelt dat hij huurder is van de woning uit hoofde van een met vader voor diens overlijden gesloten huurovereenkomst.

Gedaagde heeft een kopie van die huurovereenkomst overgelegd.

Strekking van die huurovereenkomst is dat gedaagde niet alleen de woning mag huren, maar ook dat hij 15 jaar lang geen huurpenningen hoeft te betalen en dat hij aanspraak heeft op de huurpenningen van de onderhuurders.

Dat is voor gedaagde zeer lucratief.

Voor eiseres zou de woning in dat geval in feite alleen een kostenpost zijn. Zij dient als eigenaar wel de aan de woning verbonden lasten te betalen, maar kan feitelijk geen gebruik maken van de woning en zou de komende 15 jaar ook geen huurpenningen ontvangen.

Dat lijkt op het eerste gezicht volstrekt onverenigbaar met het feit dat eiseres enig erfgename is en gedaagde door vader is onterfd.

Voor die onterving zal vader een reden hebben gehad.

Dat vader dat alleen uit praktisch oogpunt voor onterving zou hebben gekozen vanwege de verstoorde verhouding tussen eiseres en gedaagde en dat hij gedaagde door middel van de huurovereenkomst heeft willen compenseren voor de onterving, acht de voorzieningenrechter niet erg overtuigend.

Gedaagde heeft bovendien ook niet aannemelijk gemaakt dat er een reden was om hem te compenseren, laat staan met een zodanig groot financieel voordeel dat hij de komende vijftien jaar geen huur zou hoeven te betalen en daarnaast ook nog de huurpenningen van de onderhuurders zou ontvangen.

Gedaagde stelt weliswaar dat hij vader altijd financieel heeft bijgestaan en anderszins heeft geholpen, zoals met het verbouwen van de woning, maar hij heeft die stelling verder niet onderbouwd.

Dit terwijl eiseres de juistheid van die stelling betwist.

Uit de overgelegde stukken blijkt enkel dat het vader is geweest die gedaagde financieel heeft bijgestaan door de huurpenningen van zijn woning over te maken naar een stichting.

Dat gedaagde vader vervolgens weer contant heeft terugbetaald, zoals gedaagde stelt, is niet aannemelijk geworden. Enige concreet bewijs daarvoor ontbreekt.

Daar komt bij dat er ook andere redenen zijn om aan het bestaan van de door gedaagde gestelde huurovereenkomst te twijfelen.

Eiseres heeft een verklaring overgelegd van een deskundige handschriftonderzoek, die aan de hand van een voorlopig en oriënterend onderzoek reden heeft om te twijfelen aan de authenticiteit van de handtekeningen van vader op het huurcontract van 28 juni 2019.

Daarnaast heeft eiseres een verklaring overgelegd van de behandelend longarts van vader, waarin staat dat de conditie van vader de laatste drie dagen voor zijn overlijden hard achteruit is gegaan en dat hij pijnstilling kreeg toegediend.

Het ligt niet erg voor de hand dat vader in die fysieke en geestelijke toestand nog een huurcontract heeft ondertekend.

In elk geval bestaat voldoende reden om aan te nemen dat als vader dat al heeft gedaan, die rechtshandeling waarschijnlijk tot stand is gekomen door misbruik van omstandigheden en dus met een beroep op artikel 3:44 BW door eiseres rechtsgeldig is vernietigd.

Gedaagde stelt dat in dat geval de gelijkluidende huurovereenkomst van 8 juni 2019 zou gelden.

Die stelling treft geen doel.

Er bestaat voldoende reden om ook aan de geldigheid van die huurovereenkomst te twijfelen.

Zo heeft gedaagde zonder deugdelijk verklaring pas de ochtend voor de mondelinge behandeling van dit kort geding aan eiseres een foto van het ondertekende huurcontract vertrekt.

Daarnaast is het op zijn zachts gezegd opvallend te noemen dat vader binnen drie weken twee maal een gelijkluidend huurcontract zou hebben ondertekend.

Daarvoor lijkt geen enkele noodzaak te bestaan. Gedaagde heeft daarover ook geen duidelijkheid verschaft.

Slotsom is dat gedaagde onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij als huurder jegens eiseres een gebruiksrecht ten aanzien van de woning kan inroepen.

Dat betekent dat voldoende aannemelijk is dat gedaagde de woning zonder recht of titel gebruikt.

Hij zal daarom worden veroordeeld tot ontruiming zoals na te melden.

Ook zal hij worden veroordeeld om aan eiseres de kosten van de ontruiming te vergoeden voor het geval het tot een gedwongen ontruiming zou komen.

Afweging van de wederzijdse belangen leidt niet tot een ander oordeel.

Er bestaat gelet op de verstoorde verhoudingen tussen partijen voldoende grond om gedaagde een dwangsom op te leggen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over een onterving, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.