Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot ontslag van de executeur. Het verzoek tot ontslag wordt afgewezen omdat de executele al is geëindigd. De executeur heeft ook zijn taak vervuld om een boedelbeschrijving op te stellen. Dat een van de erfgenamen het niet eens is met die boedelbeschrijving maakt dat niet anders.

Volgens de verklaring van erfrecht(executele) van 2 september 2010 heeft erflaatster op 4 december 2007 voor het laatst over haar nalatenschap beschikt.

In dat testament heeft zij verweerder tot executeur benoemd. Hij heeft deze benoeming aanvaard.

Verzoekster en de belanghebbenden zijn de drie kinderen van erflaatster. Zij zijn gezamenlijk en voor gelijke delen erfgenaam.

De erfgenamen hebben de nalatenschap allen zuiver aanvaard.

Verzoek tot ontslag van de executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving

De rechter oordeelt als volgt.

Verzoekster, een van de erfgenamen, verzoekt om verweerder op grond van artikel 4:149 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) als executeur te ontslaan.

Hiertoe wordt aangevoerd dat de executeur weigert om de door erflaatster gedane schenkingen te erkennen.

Ter onderbouwing van haar stelling dat het schenkingen betreft, heeft verzoekster ter terechtzitting een brief van een tante overgelegd.

Ter terechtzitting heeft verzoekster betwist dat de executele is geëindigd. Er moet namelijk nog een deugdelijke boedelbeschrijving worden opgesteld en rekening en verantwoording worden afgelegd.

Verzoekster vraagt om een opvolgend (professionele) executeur te benoemen die een deugdelijke boedelbeschrijving opmaakt, althans die een notaris aanwijst om een notariële boedelbeschrijving op te maken. Ook wordt verzocht om verweerder te veroordelen rekening en verantwoording af te leggen en het beheer van de nalatenschap over te dragen aan de erfgenamen.

Verweerder (de executeur) verzoekt verzoekster niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoek dan wel om haar verzoek af te wijzen en haar te veroordelen in de kosten van dit geding.

De executeur stelt zich op het standpunt dat de executele is geëindigd omdat hij zijn taken als executeur heeft voltooid.

Er is namelijk een boedelbeschrijving opgemaakt, de schulden van de nalatenschap zijn voldaan, de aangifte erfbelasting is gedaan en de opgelegde aanslag is betaald.

Tot slot is er rekening en verantwoording afgelegd en deze is overgelegd als productie bij het verweerschrift, aldus verweerder.

In de boedelbeschrijving heeft verweerder de schenkingen van erflaatster aan verzoekster en de andere erfgenaam opgenomen als vorderingen van de nalatenschap.

De executeur meent namelijk dat dit geen schenkingen zijn, maar voorschotten op de nalatenschap.

Dat de erfgenaam het niet eens is met de door verweerder opgestelde boedelbeschrijving betekent niet dat hij als executeur niet aan zijn verplichting heeft voldaan om een boedelbeschrijving op te maken.

De executeur stelt dat in geschil tussen partijen is hoe de overboeking van € 100.000,– per persoon aan erfgenamen moet worden gekwalificeerd.

Dit geschil kan worden voorgelegd aan de rechtbank in een dagvaardingsprocedure over de verdeling van de nalatenschap, en niet in deze procedure.

Daarom stelt verweerder dat de kosten voor deze procedure nodeloos zijn gemaakt en verzoekt hij om verzoekster te veroordelen in de proceskosten.

Belanghebbenden zijn met verweerder van mening dat de executele is geëindigd.

De kantonrechter overweegt als volgt.

De taak van de executeur eindigt op grond van artikel 4:149 lid 1 sub a BW wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft uitgevoerd.

Vaststaat dat verweerder de schulden van de nalatenschap heeft voldaan.

Vaststaat ook dat verweerder een boedelbeschrijving heeft opgemaakt. Met de inhoud daarvan is de erfgenaam het echter niet eens.

De taak van de executeur om een boedelbeschrijving op te maken is beschreven in artikel 4:146 lid 2 BW.

Daaruit blijkt niet dat de executeur tot taak heeft een boedelbeschrijving op te maken waarmee alle erfgenamen het eens zijn.

Voorts staat vast dat de executeur aangifte erfbelasting heeft gedaan en dat de aanslag erfbelasting is betaald.

Het opstellen van een dergelijke aangifte erfbelasting kan gelden als een voldoende adequate boedelbeschrijving, aldus een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 oktober 2016 (GHARL:2016:8011).

De kantonrechter oordeelt daarom dat verweerder heeft voldaan aan zijn verplichting om een boedelbeschrijving te maken.

De stelling van verzoekster dat geen rekening en verantwoording is afgelegd door verweerder, wordt door hem betwist. Ter onderbouwing daarvan legt verweerder de door hem opgemaakte rekening en verantwoording over. Hieruit blijkt naar het oordeel van de kantonrechter dat verweerder aan deze verplichting heeft voldaan.

Dat betekent dat de verweerder als executeur zijn werkzaamheden als zodanig heeft uitgevoerd en dat daarmee de executele is geëindigd.

Om die reden zijn de verzoeken van verzoekster tot ontslag althans schorsing van de executeur; benoeming van een andere (professionele) executeur (die een notaris aanwijst om een notariële boedelbeschrijving op te laten maken); hem te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording en het beheer van de nalatenschap over te dragen niet meer aan de orde. De kantonrechter zal deze verzoeken daarom afwijzen.

Verweerder vraagt om verzoekster te veroordelen in de proceskosten. De kantonrechter overweegt dat verzoekster in het ongelijk wordt gesteld. Voorts is de kantonrechter uit de processtukken en het verhandelde ter terechtzitting gebleken dat de eigenlijke kern van het geschil tussen partijen is of er door erflaatster -wilsbekwaam- is geschonken of niet. Over dit geschil kan de kantonrechter in deze procedure niet oordelen. Gelet op het voorgaande ziet de kantonrechter aanleiding om verzoekster te veroordelen in de proceskosten.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over een boedelbeschrijving, over het kindsdeel of over de legitieme, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over de benoeming of ontslag van een executeur of over het afleggen van rekening en verantwoording in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.