Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording door de executeur te worden afgelegd?

De executeur heeft ingevolge artikel 4:144 lid 1 BW de taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen, die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan.

De executeur moet met bekwame spoed een boedelbeschrijving opmaken (artikel 4:146 lid 2 BW) en aan de erfgenamen alle door hen gewenste inlichtingen geven over de uitoefening van zijn taak (artikel 4:148 BW).

De taak van de executeur eindigt onder meer wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid en door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent (artikel 4:149 lid 1 aanhef en onder a en f BW).

Het ontslag wordt hem verleend, hetzij op eigen verzoek, hetzij om gewichtige redenen, zulks op verzoek van een mede-executeur, een erfgenaam of het openbaar ministerie, dan wel ambtshalve.

Hangende het onderzoek kan de kantonrechter voorlopige voorzieningen treffen en de executeur schorsen (artikel 4:149 lid 2 BW).

Voor testamentaire bewindvoerders geldt een vergelijkbare regeling (artikel 4:164 lid 2 BW).

Verzoeker voert – samengevat – aan dat de werkzaamheden van de executeur nog niet zijn voltooid en voor zover werkzaamheden zijn verricht deze op een wijze zijn verricht die reden geven tot ontslag van de executeur. De executeur betwist dit.

Verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?

De rechter oordeelt als volgt.

Het hof stelt vast dat de taken van de executeur zoals omschreven in artikel 4:144 lid BW nagenoeg zijn voltooid.

De legaten zijn inmiddels uitgekeerd op één na, aan erfgenaam B. Dit met medeweten en toestemming van de erfgenamen.

Het hof is van oordeel dat dit een redelijke beslissing is gelet op de onduidelijkheid van een mogelijke vordering in verband met een aanslag van de fiscus van die legataris die in Spanje woont.

Overigens heeft de executeur tijdens de mondelinge behandeling verklaard dit bedrag wel gereserveerd te willen houden, zodat, zodra duidelijk is hoe het afloopt met de belastingclaim, het legaat kan worden uitgekeerd.

De executeur heeft alle schulden voldaan, boedelbeschrijvingen gemaakt op 12 januari 2016, 8 juli 2016 en 18 april 2017, erfbelasting voldaan en huizen te gelde gemaakt.

Er zijn thans alleen nog liquide middelen en de beheertaken zijn afgerond.

De executeur heeft zogezegd de nalatenschap verdelingsklaar gemaakt.

Uit de stukken en hetgeen ter mondelinge behandeling is besproken blijkt dat de executeur inmiddels heeft gedaan wat van hem op grond van de bestreden beschikking werd verlangd.

In die beschikking had de kantonrechter bepaald dat de executeur alle legatarissen actief diende te informeren en aan verzoeker informatie en stukken diende over te leggen.

Het hof is van oordeel dat verzoeker op dit moment geen belang meer heeft bij ontslag van de executeur.

Bij benoeming van een nieuwe executeur zullen extra kosten moeten worden gemaakt.

Daarnaast zal het weer tijd kosten om deze omvangrijke zaak te bestuderen. Dit terwijl verzoeker heeft aangegeven dat het pijnpunt in deze zaak is dat hij nog geen geld heeft gekregen uit de erfenis terwijl anderen dit wel hebben gehad.

Spoedige afwikkeling van de erfenis is derhalve in het belang van verzoeker en de overige erfgenamen.

Voor zover de grieven van verzoeker zien op betaalde bedragen en uitgekeerde voorschotten oordeelt het hof als volgt.

Zowel op grond van het testament als op grond van de wet dient de executeur en bewindvoerder rekening en verantwoording af te leggen bij het einde van zijn beheer.

Verzoeker kan in die procedure zijn bezwaren kenbaar maken en zo nodig de rechter daarbij inschakelen. Daarvoor is de huidige (hoger beroeps)procedure niet de geëigende weg.

Gelet op de aard van de procedure zullen de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van een executeur of over het ontslag van de executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.