De Advocaat-Generaal bij het parket van de Hoge raad heeft onlangs de gegronde redenen om af te wijken van de voorkeur van benoeming van een bewindvoerder besproken.

In deze zaak heeft de kantonrechter de dochter op haar verzoek ontslagen als bewindvoerder van rechthebbende (haar moeder), met benoeming van een professionele bewindvoerder die reeds in een eerder stadium de bewindvoerder van rechthebbende is geweest.

Rechthebbende heeft in hoger beroep naar voren gebracht dat zij een uitdrukkelijke voorkeur heeft voor benoeming van verweerder als haar bewindvoerder.

Het hof heeft geoordeeld dat sprake is van gegronde redenen om af te wijken van deze uitdrukkelijke voorkeur als bedoeld in lid 3 van art. 1:435 BW en heeft de beschikking van de kantonrechter bekrachtigd.

In cassatie wordt betoogd dat toepassing van de tenzij-regeling van lid 3 vereist dat sprake is van gegronde bezwaren die betrekking hebben op de persoon naar wie de voorkeur uitgaat.

Personen- en familierecht. Bewind. Benoeming bewindvoerder. Zijn gegronde redenen om af te wijken van voorkeur alleen gelegen in de persoon van de bewindvoerder?

De A-G overweegt als volgt.

Op grond van artikel 1:435 lid 3 BW volgt de rechter bij de benoeming van de bewindvoerder de uitdrukkelijke voorkeur van de rechthebbende, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten.
Lid 3 is in de wet opgenomen bij amendement ter gelegenheid van de invoering van Titel 20 over het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen.

Ter toelichting is daarbij – met betrekking tot de bepaling die geldt in geval van mentorschap – opgemerkt:

‘De amendementen strekken ertoe de rechter te verplichten om bij de benoeming van een mentor in eerste instantie de voorkeur (schriftelijk dan wel mondeling geuit) van betrokkene te volgen.

Uiteraard kan de rechter hiervan gemotiveerd afwijken indien hij hiertoe gegronde redenen aanwezig acht. De regels bij curatele en beschermingsbewind zijn dienovereenkomstig aangepast.’

Naar aanleiding van dit amendement is in de parlementaire behandeling de vraag opgekomen of uit art. 1:452 lid 3 BW – het equivalent van art. 1:435 lid 3 BW voor mentorschap – kan worden afgeleid dat een rechter op verzoek van de betrokkene een mentor in beginsel zal ontslaan indien de verstandhouding tussen de betrokkene en de mentor grondig is verstoord en de betrokkene het dringende verlangen heeft dat die bestaande mentor wordt ontslagen en een nieuwe mentor wordt benoemd.
In de Memorie van Antwoord is in reactie hierop opgemerkt dat de rechter in dat geval allereerst zal nagaan wat de oorzaak is van deze situatie, en vervolgens:

‘Hij zal vermoedelijk aan het verzoek van de betrokkene voldoen, indien ten ene male de vertrouwensrelatie tussen mentor en betrokkene blijkt te ontbreken.

Evenals curatele en beschermingsbewind, veronderstelt ook mentorschap immers een minimum aan vertrouwen tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde.

Soms is het echter bij (met name) psychiatrische patiënten zo dat zij als gevolg van hun ziektebeeld geen enkele relatie goed achten, met welke persoon dan ook, dan wel dat zij een wisselende mening hiervoor hebben. In dergelijke gevallen zal de rechter niet snel aan het verlangen van de betrokkene voldoen.

Grondslag voor ingrijpen door de rechter in genoemde situaties vormt overigens niet zozeer artikel 452, derde lid, zoals de leden van de CDA-fractie veronderstellen, maar het antwoord op de vraag of met het oog op de belangen van de betrokkene het mentorschap door deze mentor verantwoord en juist wordt of kan worden uitgevoerd.’

Weliswaar gaat het in de hier aangehaalde passage in de eerste plaats om de vraag wanneer een verstoorde verstandhouding een dringende grond voor ontslag van de mentor (of bewindvoerder) op verzoek van de betrokkene (rechthebbende) oplevert, maar toch maakt het iets duidelijk over de voorkeursregeling, namelijk dat deze niet zo ver gaat dat iedere wens van de betrokkene of rechthebbende om een andere mentor/bewindvoerder te benoemen vanwege een verstoorde verstandhouding met de huidige mentor/bewindvoerder behoeft te worden gehonoreerd zolang die verstoorde verstandhouding niet kwalificeert als een gewichtige reden voor ontslag.

Ik roep in herinnering dat in het onderhavige geval het verzoek tot ontslag van de dochter als bewindvoerder evenwel van de dochter (zelf) afkomstig was.

In de parlementaire geschiedenis van art. 1:435 lid 3 BW heb ik geen aanknopingspunten gevonden voor de juistheid van de in het middel verdedigde opvatting dat het bij gegronde redenen als bedoeld in die bepaling noodzakelijkerwijs moet gaan om bezwaren die betrekking hebben op de persoon naar wie de voorkeur van de rechthebbende uitgaat.

Integendeel, uit bovenstaande passage kan m.i. worden opgemaakt dat in voorkomend geval er reden kan zijn om de voorkeur zelf minder zwaarwegend te achten.

De gegronde redenen om af te wijken van de voorkeur liggen dus niet alleen in de persoon van degene naar wie de voorkeur uitgaat, maar kunnen ook gelegen zijn in andere omstandigheden, zoals ik hierna nader uitwerk.

Beoordelen geschiktheid (lid 1) en kwaliteitseisen professionele bewindvoerders

Ingevolge lid 1 van art. 1:435 BW dient de rechter die het bewind instelt en (daarbij of zo spoedig mogelijk daarna) een bewindvoerder benoemt, zich een oordeel te vormen over de geschiktheid van de te benoemen persoon.

Dat is niet anders wanneer een bewindvoerder wordt benoemd na het ontslag van een eerdere bewindvoerder op de voet van art. 1:448 lid 1, aanhef en onder e, BW.

 Deze beoordeling van de geschiktheid is (wat betreft de bewindvoerder) in de wet opgenomen met de inwerkingtreding in 2014 van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Met die wet zijn voorts o.m. wettelijke kwaliteitseisen geïntroduceerd voor, kort gezegd, de professionele bewindvoerder, d.w.z. de bewindvoerder die niet is een persoon als in lid 4 bedoeld (kort gezegd de partner of een nabij familielid van de rechthebbende) en die ten behoeve van drie of meer personen bewindvoerder, curator of mentor is.

Deze kwaliteitseisen (lid 7) zijn nader uitgewerkt in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren en betreffen onder meer werving (integriteit), scholing en begeleiding van personen door wie de bewindvoerder zijn taken uitoefent, de omgang met de rechthebbende en de bedrijfsvoering.

Ingevolge lid 8 dient de professionele bewindvoerder aan de rechter o.m. een verklaring over te leggen dat hij aan de in het zevende lid bedoelde kwaliteitseisen en verplichtingen voldoet, alsmede een verslag van een accountant van diens bevindingen over de wijze waarop aan de eisen en verplichtingen wordt voldaan.

In de Memorie van Antwoord heeft de regering (mede naar aanleiding van vragen die waren gerezen over o.m. hulpmiddelen die de kantonrechter tot zijn beschikking heeft om zich een oordeel te vormen omtrent de geschiktheid van de te benoemen persoon) met betrekking tot deze beoordeling in algemene zin het volgende opgemerkt:

‘De kantonrechter vergewist zich van de geschiktheid van de te benoemen persoon. Voor alle kandidaten geldt dat zij handelingsbekwaam moeten zijn en, bijvoorbeeld in geval van curatoren en bewindvoerders, niet in staat van faillissement verkeren (vgl. de voorgestelde artikelen 383, vijfde en zesde lid, 435, zesde lid, en 452, zesde lid).

De kantonrechter zal nagaan of de kandidaat in kwestie niet ongeschikt is. Als deze voor zichzelf een administratie kan voeren, een belastingaangifte kan invullen, of beslissingen kan nemen inzake de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, kan er doorgaans van uit worden gegaan dat deze dat ook voor een ander kan.

Aan buitenstaanders die drie of meer personen onder hun hoede hebben, worden wel bijzondere geschiktheidseisen gesteld in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren. De kantonrechter kan bij de beoordeling over de kandidaat geschikt is, afgaan op de verklaring en het verslag van de accountant.’

De rechter dient zich dus reeds op grond van lid 1 van art. 1:435 BW bij iedere benoeming van een bewindvoerder te vergewissen van de geschiktheid van de te benoemen persoon, waaronder begrepen de afwezigheid van de in lid 6 van art. 1:435 BW genoemde onverenigbaarheden en, in het geval van een professionele bewindvoerder, het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat gegronde redenen in ieder geval breder zijn dan de geschiktheid van de tot bewindvoerder te benoemen persoon.

Zouden de geschiktheidsbeoordeling en de gegronde redenen van lid 3 exact met elkaar samenvallen, dan zou lid 3 immers in zoverre naast de regeling in lid 1 niet meer van betekenis zijn.

In de literatuur wordt veelal de situatie van bezwaren met betrekking tot de persoon van de voorgestelde bewindvoerder (en diens geschiktheid) als voorbeeld genoemd van gegronde redenen.

Volgens Kolkman en Salomons kan worden gedacht aan een weigering van de door de betrokkene aangewezen persoon of aan diens kennelijke ongeschiktheid.

 Ter Haar lijkt er evenwel van uit te gaan dat gegronde redenen uitsluitend op de geschiktheid betrekking kunnen hebben waar hij schrijft:

‘De rechter kan afwijken, indien gegronde redenen zich tegen benoeming van de persoon waar de voorkeur naar uitgaat verzetten.

De persoon om wie het gaat moet dan, gelet op wat van hem of haar als bewindvoerder wordt verwacht, ongeschikt kunnen worden geacht.

Of, en mutatis mutandis, het gaat om diepgaand verschil van opvatting over de verdere verzorging van de betrokkene en daarmee over de persoon van de beoogde bewindvoerder, een deel van de familie acht deze persoon die de voorkeur van de rechthebbende heeft, ongeschikt’

In de feitenrechtspraak in het kader van gegronde redenen als bedoeld in lid 3 spelen, naast de gevallen waarin met name bezwaren tegen de persoon van de beoogde vertegenwoordiger aan de orde zijn, waaronder met betrekking tot diens geschiktheid (in brede zin), in sommige gevallen ook andere aspecten een rol.

Zo zijn er uitspraken waarin (mede) in aanmerking wordt genomen dat de betrokkene zijn belangen en de gevolgen van een beslissing overeenkomstig zijn voorkeur onvoldoende kan overzien om aan die voorkeur doorslaggevende betekenis toe te kennen en de rechter benoeming van de persoon van voorkeur van de betrokkene niet in zijn belang acht, dat een wisselend standpunt is ingenomen ten aanzien van de tot bewindvoerder en mentor te benoemen persoon en dat daarmee de consistentie van de uitdrukkelijke voorkeur onzeker is en dat de betrokkene een beïnvloedbare vrouw is die niet goed in staat is beslissingen te nemen.

Tot slot richt ik kort de blik op lid 4 van art. 1:435 BW. Ingevolge die bepaling wordt, in gevallen waarin niet met toepassing van lid 3 de uitdrukkelijke voorkeur van de rechthebbende wordt gevolgd, bij voorkeur de echtgenoot, de geregistreerde partner dan wel andere levensgezel tot bewindvoerder benoemd, dan wel, indien dat niet van toepassing is, een van de ouders, kinderen, broers of zusters.

Deze bepaling behelst dus evenals lid 3 een voorkeursregeling, maar dan een wettelijke.

Anders dan in lid 3 is in lid 4 met betrekking tot de wettelijke voorkeur niet tot uitdrukking gebracht dat deze wordt gevolgd ‘tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten’.

Dat afwijken ook hier mogelijk is, bleek evenwel reeds uit de memorie van toelichting bij de invoering van art. 1:435 BW, waarin was vermeld:

‘Uiteraard kan de rechter anders beslissen, bij voorbeeld indien hem blijkt dat de rechthebbende tegen de benoeming van een der genoemde personen bezwaar heeft of indien de volgens de wet bij voorkeur in aanmerking komende persoon door de rechter niet geschikt wordt geacht het bewind te voeren.’

Indien de rechter aanleiding ziet om af te wijken van de in de wet geregelde voorkeur, dient hij die beslissing op dit punt te motiveren.

Wilt u de gehele conclusie bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.