Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Limburg heeft op 5 februari 2019 uitspraak gedaan over het ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden.

Bij testament van de erflaatster is verzoeker samen met zijn zus (de verweerster) tot erfgenamen van de nalatenschap van de erflaatster benoemd.

Verweerster is tot executeur van de nalatenschap van de erflaatster benoemd.

In het inleidend verzoekschrift vraagt de erfgenaam om de executeur te ontslaan.

De erfgenaam stelt zich op het standpunt dat er sprake is van gewichtige redenen om de executeur te ontslaan.

De erfgenaam verwijst daar voor naar de omstandigheid dat de communicatie tussen hem en de executeur, als broer en zus, en dat het beheer van de nalatenschap, door onder meer de verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak, moeizaam verloopt.

De executeur is niet in staat en ongeschikt om haar taak als executeur van de nalatenschap uit te voeren en verzoeker vreest dat de nalatenschap alleen maar schade zal oplopen als verweerster als executeur aanblijft.

Verder dient de administratie van de nalatenschap nog te worden gecontroleerd op overeenkomsten, de woning die tot de nalatenschap behoort nog te worden verkocht en de erfenis nog te worden verdeeld.

De executeur stelt dat de nalatenschap van de erflaatster een positief saldo heeft en dat de erfenis van vader reeds is verdeeld.

Er is sprake van een zogenoemde ouderlijke boedelverdeling waarbij vader alle goederen bij testament aan de erflaatster heeft toebedeeld.

Hierdoor hebben de erfgenamen een opeisbare vordering op de nalatenschap van de erflaatster die nog moet worden opgenomen in de op te maken boedelbeschrijving. Dat zij voor het executeren van de erfenis ongeschikt zou zijn en onbekwaam betwist zij.

Ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden?

De rechter oordeelt als volgt.

Voorop staat dat de erflaatster bij testament verweerster tot executeur heeft benoemd.

Daarmee heeft de erflaatster kenbaar gemaakt dat zij verweerster, en niemand anders, als vertrouwenspersoon voor de afwikkeling van haar erfenis heeft aangemerkt.

Uit de mondelinge behandeling ter zitting blijkt dat de erfgenaam zich gepasseerd voelde en het gevoel heeft dat hij nergens bij betrokken wordt.

De door erfgenaam gestelde twijfels, vrees en meningen over de persoon respectievelijk de werkzaamheden die door verweerster, in haar hoedanigheid van executeur, zijn verricht of nog dienen te worden verricht zijn, afgezet tegen het gemotiveerde verweer van de executeur, te algemeen en onvoldoende onderbouwd om verweerster tot executeur te ontslaan op grond van gewichtige redenen.

Het verzoek zal op die grond worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het ontslag van een executeur, over de uitleg van een testament of over het kindsdeel of over de legitieme of over informatieverstrekking in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.