De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een verzoek tot het ontslag van de executeur wegens reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht tegenover de erfgenamen een gegronde reden was voor het verzochte ontslag

De rechter stelt voorop dat de taak van een executeur van rechtswege eindigt wanneer deze zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid.

De executeur heeft aangegeven dat hij zijn taak als voltooid beschouwt.

In dit standpunt kan hij, zonder nadere motivatie en onderbouwing die ontbreekt, niet gevolgd worden.

Een duidelijke en gestructureerde rekening en verantwoording aan de erfgenamen over het gevoerde beheer heeft de executeur bijvoorbeeld niet in het geding gebracht.

Ook ontbreekt een deugdelijke boedelbeschrijving.

Verder is onduidelijk of alle schulden zijn betaald, nu de executeur het standpunt van verzoekster dat er blijkens de hen bekende bankafschriften nog steeds sprake is van lopende kosten die worden afgeschreven van de ervenrekening, niet heeft betwist.

Gelet hierop dient te worden geoordeeld dat de taak van de executeur nog niet is geëindigd en dat verzoeksters in haar verzoek tot ontslag ontvankelijk zijn.

Ontslag executeur nalatenschap wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen?

De rechter oordeelt als volgt.

Dat betekent dat de rechter toekomt aan de vraag of sprake is van gewichtige redenen voor ontslag in de zin van artikel 4:149 BW.

Van gewichtige redenen kan sprake zijn wanneer van een of meer van de erfgenamen niet kan worden gevergd dat de nalatenschap waarin zij deelgenoot zijn nog langer wordt beheerd door de executeur.

Ook een diepgaand, niet aanstonds weg te nemen wantrouwen van de erfgenamen in de executeurs kan een gewichtige reden opleveren maar dit wantrouwen dient wel gestoeld te worden op concrete en objectieve feiten.

Een executeur zal vaker moeilijkheden, wrijvingen en wantrouwen ontmoeten en het behoort tot één van zijn taken om deze aspecten binnen zodanige grenzen te houden dat afwikkeling van de nalatenschap binnen afzienbare tijd mogelijk is.

Enkel subjectieve belevenissen zijn ontoereikend voor het verlenen van het ontslag.

De rechter moet beoordelen of het wantrouwen van verzoekster gestoeld is op concrete en objectieve feiten.

Gelet op hetgeen is weergegeven onder de feiten over de kortgeding procedures tot het verstrekken van inlichtingen door de executeur aan verzoekster is de rechter van oordeel dat de executeur zich van de belangen van verzoekster tot het verkrijgen van de door hen gewenste inlichtingen onvoldoende rekenschap geeft, en dat draagt niet bij aan het vertrouwen van verzoekster dat de executele bij hem in goede handen is.

De rechter is op grond van het voorgaande van oordeel dat het wantrouwen van verzoekster voldoende geobjectiveerd is en een gewichtige reden oplevert om de executeur ontslag te verlenen.

De overige door verzoekster aangedragen gronden kunnen onbesproken blijven.

Bij de mondelinge behandeling is voorts komen vast te staan dat de afwikkeling van de nalatenschap door de verkoop en levering van de onroerende zaken, het doen van aangifte erfbelasting en door het uitkeren van voorschotten uit de nalatenschap, zich in een vergevorderd stadium bevindt.

De rechter acht het alleen al niet opportuun vanwege de toename van kosten om in onderhavige nalatenschap een nieuwe executeur te benoemen en zal zich daarom beperken tot ontslag van de huidige executeur.

De rechter wijst de défungerend executeur op de uit artikel 4:151 BW voortvloeiende verplichting om aan degenen die na hem tot beheer zijn bevoegd, te weten de erfgenamen, rekening en verantwoording af te leggen op de wijze als voor bewindvoerders is bepaald en zal de executeur gebieden om alle boedelbescheiden af te geven aan de erfgenamen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, over het berekenen van de legitieme of over het ontslag van een executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de executele en de executeur in een erfenis, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.