Van onze advocaat contractenrecht. Op 3 februari 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij een consumentenkoop van een rashond.

De advocaat van gedaagde heeft zich primair op het standpunt gesteld dat eiseres niet-ontvankelijk verklaard dient te worden aangezien zij geen mogelijkheid heeft geboden tot herstel, gedaagde niet in verzuim is geraakt en eiseres niet tijdig heeft geklaagd.

Vastgesteld moet worden dat partijen een koopovereenkomst hebben gesloten waarbij een unieke zaak is verkocht. De overeenkomst betreft immers niet een willekeurige hond, maar specifiek Ysango. Daaruit volgt dat, indien komt vast te staan dat Ysango niet voldeed aan de overeenkomst, correcte nakoming daarmee reeds blijvend onmogelijk is. Gedaagde kan in een dergelijk geval immers niet alsnog een gezonde Ysango leveren. Daarop stuit hetgeen gedaagde heeft aangevoerd ten aanzien van het verzuim en de mogelijkheid tot herstel af.

De klachtplicht in het contractenrecht

Voor zover de advocaat van gedaagde zich er op heeft beroepen dat eiseres niet tijdig heeft geklaagd, dient voorop te worden gesteld dat klagen vormvrij is. Artikel 7:23 BW bepaalt slechts dat kennis gegeven dient te worden van het gebrek. Daarop stuit het verweer van gedaagde, inhoudende dat pas is geklaagd middels de brief van 19 september 2014 af. Als onweersproken staat vast dat eiseres binnen enkele dagen na de levering contact heeft gehad met gedaagde over de gezondheid van Ysango. Daarmee is voldoende vast komen te staan dat eiseres tijdig heeft geklaagd. Voorts is niet gesteld of gebleken is dat de vordering is verjaard. Met de brief van de gemachtigde van 19 september 2014, dus minder dan twee jaar na het sluiten van de koopovereenkomst, is de eventuele verjaring ex 7:23 lid 2 BW ook tijdig gestuit.

Non-conformiteit bij koop

 Ten aanzien van de non-conformiteit van Ysango geldt dat tussen partijen niet in geschil is dat eiseres op basis van de overeenkomst mocht verwachten dat de door haar gekochte hond gezond en geënt was. Partijen hebben dit ook met zoveel woorden opgenomen in artikel 8 van de koopovereenkomst. Op grond van de huidige gezondheid van Ysango, bij wie sprake is van vergroeide ruggenwervels en die onder meer drie maal daags pijnstilling krijgt, hetgeen door gedaagde ook niet is betwist, moet worden geoordeeld dat Ysango niet, althans in elk geval op dit moment niet, geschikt is voor normaal gebruik zoals bedoeld in artikel 7:17 BW.

Toerekenbare tekortkoming (wanprestatie)

Allereerst dient vast komen te staan of er sprake is van een tekortkoming aan de zijde van gedaagde, in die zin dat Ysango reeds op het moment van levering niet voldeed aan de overeenkomst. Vervolgens dient te worden beoordeeld of deze tekortkoming ook aan gedaagde kan worden toegerekend. Indien deze vragen beide positief worden beantwoord, al dan niet na het leveren van (nader) bewijs, zal vervolgens aan de orde moeten komen of, en zo ja in hoeverre, de gestelde schade het gevolg is van het vermeende gebrek.

Nu er sprake is van consumentenkoop, is het in artikel 7:18 lid 2 BW bepaalde van toepassing. De diagnose discospondylitis is gesteld op 27 december 2012, dus ruim drie maanden na aflevering. Er is hier sprake van een afwijking die zich binnen zes maanden na aflevering heeft geopenbaard. Alhoewel tussen partijen niet in geschil is dat Ysango ten tijde van aflevering nog niet aan discospondylitis leed, dient desondanks geoordeeld te worden dat de aard van de geconstateerde afwijking zich niet tegen de toepassing van dit bewijsvermoeden verzet. Daartoe is van belang dat gedaagde in haar e-mail van 28 januari 2014 erkent dat er sprake was van een besmetting in dat nest en dat drie van de puppy’s uit het desbetreffende nest rugproblemen hebben, zodat geenszins kan worden uitgesloten dat daartussen een oorzakelijk verband bestaat. Gedaagde dient derhalve te bewijzen dat Ysango ten tijde van de aflevering wel voldeed aan de overeenkomst.

Bewijsopdracht van wanprestatie

Indien gedaagde niet slaagt in haar bewijsopdracht, staat daarmee vast dat er sprake is van een tekortkoming. In dat geval komt de vraag aan de orde of deze tekortkoming gedaagde ook kan worden toegerekend. Anders dan bij de koop van een industrieel vervaardigde zaak, is toerekenbaarheid bij de koop van een dier niet zonder meer een gegeven. Naast het geval van schuld, kan van toerekening sprake zijn indien de tekortkoming krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van gedaagde dient te komen. Naar het oordeel van de kantonrechter is de blootstelling van het nest aan enige bron van besmetting een omstandigheid die krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de fokker, derhalve gedaagde moet komen, zodat, in het geval de tekortkoming komt vast te staan, deze tekortkoming haar ook kan worden toegerekend.

Indien U vragen heeft aan onze advocaat over de non-conformiteit bij koop of over toerekenbare tekortkoming in het verbintenissenrecht belt u dan onze advocaat contractenrecht op 020-7400521 of stelt u hier een vraag aan onze advocaat contractenrecht.