Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over het handelen van een notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder in een nalatenschap.

De notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder in een nalatenschap

Voorop staat dat een notaris aansprakelijk kan zijn voor handelen in een andere hoedanigheid dan notaris dat voldoende verband houdt met zijn hoedanigheid van notaris in relatie tot het daarbij passende gedragsniveau, zonder dat het handelen uitsluitend aan een notaris is voorbehouden.

In de onderhavige kwestie heeft de notaris gehandeld in hoedanigheid van executeur-afwikkelingsbewindvoerder in een nalatenschap.

Naar het oordeel van de rechter houden de gedragingen van een executeur-afwikkelingsbewindvoerder voldoende verband met het daarbij passende gedragingen van een notaris, zodat de notaris zich voor zijn handelen als executeur-afwikkelingsbewindvoerder moet verantwoorden.

De notaris heeft het deposito is gebruikt om voorschotten aan de erfgenamen uit te keren, hetgeen tot de taak van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder behoort, aldus de notaris.

De rechter oordeelt dat krachtens het testament van erflaatster de executeur tot taak heeft de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen, die tijdens het beheer uit die goederen behoren te worden voldaan.

Ingevolge het testament van erflaatster treedt de executeur omtrent de keuze van de te gelde te maken goederen en de wijze van tegeldemaking niet in overleg met de erfgenamen. De executeur behoeft voor de tegeldemaking van een goed niet de toestemming van de erfgenamen.

Gelet hierop is de rechter van oordeel dat de notaris bevoegd was tot het zelfstandig opheffen van de twee deposito’s. De keuze van de notaris om de nalatenschap, gelet op de verdeeldheid tussen de erfgenamen, zo spoedig mogelijk af te wikkelen en de deposito’s daarom te gelde te maken is niet onzorgvuldig en derhalve niet verwijtbaar.

De notaris heeft aangevoerd dat de reden dat hij op een later moment is overgegaan tot het uitkeren van het voorschot van de erfgenaam was gelegen in het feit dat de erfgenaam gelden uit de nalatenschap had vermengd met zijn eigen vermogen. Hierdoor was het toen nog niet duidelijk of en hoeveel gelden uit de nalatenschap al aan de erfgenaam waren toegedeeld. Voorkomen diende te worden, aldus de notaris, dat aan de erfgenaam meer zou worden uitbetaald dan waarop hij recht zou blijken te hebben.

De rechter is van oordeel dat de notaris niet onzorgvuldig te werk is gegaan door het voorschot aan de erfgenaam pas uit te keren op het moment dat er voor hem duidelijkheid bestond over de mogelijke vermenging van het privévermogen van de erfgenaam met gelden uit de nalatenschap van erflaatster. Van partijdigheid is de rechter niet gebleken.

De notaris heeft kort samengevat verklaard dat de weinig coöperatieve houding van de erfgenaam hem noodzaakte om gerechtelijke stappen tegen de erfgenaam te nemen tot afgifte van de benodigde stukken.

De erfgenaam heeft niet, althans onvoldoende betwist dat hij, toen hij destijds zelf nog afwikkelingsbewindvoerder was – niet bereid was tot afgifte van kopieën van die stukken. De rechter is dan ook van oordeel dat het de notaris niet kan worden verweten dat hij door middel van een kort gedingprocedure heeft geprobeerd afgifte van de stukken te bewerkstelligen.

Als executeur diende hij ten slotte te beschikken over alle tot de nalatenschap behorende bescheiden. Wat betreft de dubbele advocaatkosten overweegt de rechter dat na bezwaar van de erfgenaam de eerste advocaat zich heeft teruggetrokken en een andere advocaat de voorbereiding van de kort geding procedure heeft overgenomen maar dat dat nog niet de conclusie rechtvaardigt dat er nodeloos dubbele kosten zijn gemaakt. Het was immers de erfgenaam die niet bereid was tot afgifte van de stukken, ook niet nadat de eerste advocaat zich had teruggetrokken.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een nalatenschap, over de executeur of over een afwikkelingsbewindvoerder in een nalatenschap, over de rol en de taken van een executeur of van een afwikkelingsbewindvoerder, over het afleggen van rekening en verantwoording in het erfrecht of over de kosten van de nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.