Van onze advocaat erfrecht. Per 17 augustus 2015 treedt de Europese erfrechtverordening in werking (lees ook onze nieuwsbrief: “Europese erfrechtverordening”). In verband met deze verordening zal op 17 augustus 2015 ook het Besluit boedelregister worden aangepast. Het boedelregister is een openbaar register dat bij elke rechtbank wordt gehouden en waarin krachtens wettelijk voorschrift feiten worden ingeschreven die voor de rechtstoestand van opengevallen nalatenschappen van belang zijn.

De aanpassing van het boedelregister houdt in dat erfgenamen die in Nederland wonen en betrokken zijn bij een nalatenschap die in een ander Europees land is opengevallen, een verklaring van aanvaarding of verwerping van de nalatenschap afleggen bij de griffie van de rechtbank van hun woonplaats. Hierdoor hoeven deze erfgenamen niet meer een vergelijkbare procedure in het buitenland te volgen. Dit geldt ook voor het aanvaarden of verwerpen van een legaat in een buitenlandse (Europese) nalatenschap. Hiermee wordt het de erfgenamen en legatarissen eenvoudiger en minder kostbaar gemaakt om hun rechten op een nalatenschap te doen gelden, hun aansprakelijkheid ten aanzien van de nalatenschap te beperken (door beneficiaire aanvaarding) of afstand te doen van hun rechten.

Echter, ingeval van een nalatenschap van een inwoner van Nederland, kan de aanvaarding of verwerping van een legaat niet in het boedelregister worden ingeschreven. Dit is ook niet nodig, omdat middels art. 4:201 BW een legaat zonder aanvaarding kan worden verkregen en verwerping van een legaat vormvrij is.

Verder blijft de griffie van de rechtbank Den Haag bevoegd ten aanzien van verklaringen van nalatenschappen met Nederlands vermogen die in derde landen – niet zijnde een lidstaat die waarop de Europese erfrechtverordening van toepassing is – zijn opengevallen. Bel onze advocaat erfrecht als u een vraag heeft over internationaal erfrecht: 020-3980150.