De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 oktober 2022 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden vanwege een onbekende schuld van de nalatenschap.

In 2021 is overleden de heer A.

Erflater heeft bij testament, verleden op 11oktober 2018, over zijn nalatenschap beschikt.

Erflater is in zijn testament niet afgeweken van het wettelijk versterfrecht, zodat verzoeksters de enige erfgenamen van erflater zijn.

Verzoeksters hebben de nalatenschap beiden zuiver aanvaard.

Het verzoek strekt primair tot ontheffing van de verplichting van verzoeksters om de schuld uit hoofde van de vordering van de onderneming op grond van artikel 4:194a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), voor zover deze vordering in rechte komt vast te staan, uit hun eigen vermogen te voldoen voor zover deze niet uit hetgeen zij krachtens erfrecht uit de nalatenschap van erflater hebben verkregen, kan worden voldaan.

Subsidiair wordt verzocht om verzoeksters op grond van artikel 4:194a lid 1 BW te machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, voor zover ervanuit moet worden gegaan dat de nalatenschap nog niet is vereffend of verdeeld.

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Verzoek machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onbekende schuld van de nalatenschap? Termijn indienen verzoek.

De rechter oordeelt als volgt.

Op grond van artikel 4:194a lid 2 BW kan de kantonrechter deze ontheffing verlenen wanneer een erfgenaam na vereffening of verdeling van de nalatenschap bekend wordt met een schuld van de nalatenschap die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, tenzij de erfgenaam zich zodanig heeft gedragen dat de schuldeiser erop mocht vertrouwen dat de erfgenaam de schuld uit zijn overige vermogen voldoet.

Een verzoek hiertoe moeten worden ingediend binnen drie maanden nadat de erfgenaam met de schuld bekend is geworden.

Verzoeksters werden eerst op 25 maart 2022, vijf maanden na het overlijden van erflater, door een brief van de onderneming op de hoogte gesteld van de vordering.

Aangezien verzoeksters het verzoek binnen drie maanden na deze ontdekking hebben ingediend, zijn zij ontvankelijk in hun verzoek.

De door onderneming gestelde vordering is hoger dan het saldo van de nalatenschap, zodat voor betaling van de schuld het eigen vermogen van verzoekster zou moeten worden aangewend.

Verzoeksters voeren aan dat de schuld voor hen volstrekt onverwacht is.

Zij hebben de nalatenschap zuiver aanvaard omdat erflater hen heeft verteld dat er geen schulden waren.

Erflater wist dat hij zou komen te overlijden.

Erflater heeft in voorbereiding daarop zijn administratie zorgvuldig voor verzoeksters klaargezet, zijn lopende abonnementen opgezegd, een week voor zijn overlijden zelf de kosten van zijn uitvaart voldaan en zelf een handboek voor de afwikkeling van de nalatenschap geschreven.

In de administratie en de toelichting daarop van erflater is – ook achteraf gezien – geen aanwijzing te vinden voor het bestaan van een schuld aan de onderneming.

Verder geven verzoeksters aan dat zij de nalatenschap inmiddels geheel hebben afgewikkeld en dus ook alle hen bekende schulden hebben betaald.

De kantonrechter overweegt dat uit de stukken en de toelichting ter zitting is gebleken dat erflater zijn administratie zeer geordend heeft achtergelaten, en dat uit de administratie geen schuld aan de onderneming is gebleken.

De kantonrechter komt daarom tot de conclusie dat verzoeksters niet hebben kunnen weten dat erflater mogelijk nog een schuld zou hebben.

Ook is niet gebleken van een gedraging door verzoeksters waaruit de onderneming had mogen opmaken dat zij de schuld uit hun eigen vermogen zouden voldoen.

Meer nog, verzoeksters hebben aan de onderneming laten weten de vordering niet te erkennen.

De kantonrechter zal daarom het primair verzochte toewijzen.

Nu het primair verzochte zal worden toegewezen, wordt aan de beoordeling van het subsidiair verzochte niet toegekomen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.