De Rechtbank Noord-Holland heeft op 6 januari 2021 uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap al verdeeld kon worden.

Partijen zijn broers. Hun vader (hierna: erflater) is op vierentachtigjarige leeftijd overleden.

Partijen zijn de enige erfgenamen van erflater, ieder voor ¼ deel.

Het meest verstrekkende verweer van gedaagde is dat eiser in zijn vorderingen niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat de vereffening van de nalatenschap strikt genomen nog niet is voltooid.

Als de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, dan moet de nalatenschap op grond van artikel 4:222 van het Burgerlijk Wetboek (BW) eerst worden vereffend voordat tot verdeling kan worden overgegaan, aldus gedaagde.

Eiser bestrijdt met een beroep op het arrest van de Hoge Raad van 19 mei 2017 (HR:2017:939) dat in dit geval de beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap toewijzing van de vordering tot het gelasten van de verdeling in de weg staat.

Van benadeling van (externe) schuldeisers is volgens eiser namelijk geen sprake.

Erfrecht. Vordering tot verdeling nalatenschap ontvankelijk? Vereffening. Eerst vereffenen, dan verdelen. Schuldeisers. Kan de nalatenschap al verdeeld worden?

De rechter oordeelt als volgt.

De rechtbank stelt voorop dat een nalatenschap volgens de wettelijke voorschriften moet worden vereffend als deze door één of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard.

Pas als de vereffening is voltooid, kan worden toegekomen aan de verdeling van de nalatenschap.

Dit om te waarborgen dat de vorderingen van de schuldeisers van de nalatenschap worden voldaan.

In het door eiser aangehaalde arrest van 19 mei 2017 heeft de Hoge Raad echter de weg geopend voor een verdeling tijdens de vereffening als – kort gezegd – duidelijk is dat op voldoende wijze rekening is gehouden met de belangen van schuldeisers.

Dat laatste acht de rechtbank hier het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen dat de vereffening van de nalatenschap in een vergevorderd stadium verkeert.

De woning van erflater is immers al aan een derde overgedragen en de netto-opbrengst van € 320.400,73 rust in depot onder de notaris.

Niet in geschil is dat naast de kosten verband houdende met verkoop en levering van de woning ook de schuld van € 17.697 aan eiser en gedaagden inmiddels is voldaan (van de en/of rekening, thans ervenrekening).

Dit geldt naar de stellingen van eiser ook voor de uitvaartkosten en de kosten van de kerkdienst.

Onweersproken is gebleven dat daarmee alle schulden van de nalatenschap, behalve de aan het depot verbonden notariskosten, zijn betaald.

Deze kosten bedragen volgens opgave van de notaris van 22 september 2020 € 20 exclusief btw per maand zolang de netto-opbrengst nog in depot staat en (eenmalig) € 375 exclusief btw voor de depotovereenkomst.

De nalatenschap is, gelet op het bedrag in depot, ruimschoots toereikend om deze kosten te voldoen.

Nu zich bovendien naar aanleiding van de op 21 augustus 2019 ter griffie neergelegde boedelbeschrijving geen schuldeisers bij eiser en gedaagde als vereffenaars hebben gemeld, acht de rechtbank het voldoende aannemelijk dat er geen andere schuldeisers meer zijn.

Er bestaat dan ook geen grond om eiser in zijn vordering tot het gelasten van de (wijze van) verdeling niet-ontvankelijk te verklaren.

Voor zover hierna mocht worden geoordeeld dat de nalatenschap een vordering op gedaagde heeft, is dit evenmin een reden voor niet-ontvankelijkheid.

De vordering dient alsdan op de voet van artikel 4:228 lid 1 BW juncto 3:184 lid 1 BW bij de verdeling te worden betrokken, waarbij de schuld van gedaagde als deelgenoot wordt toegerekend op diens aandeel, waartoe de vordering van eiser ook strekt.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.