De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een vordering in incident tot het verstrekken van informatie over een nalatenschap.

Eiser en gedaagde zijn broer en zus.

In de hoofdzaak vordert eiser samengevat de verdeling van de nalatenschap.

In dit incident vordert eiser bij wijze van provisionele vordering dat gedaagde wordt veroordeeld om aan eiser de volgende informatie en/of bescheiden te verschaffen:

1) de aanslag en aangifte erfbelasting zoals door gedaagde ingediend;

2) de aanslag en aangifte inkomstenbelasting 2018 van moeder;

3) de overzichten van alle transacties van alle bankrekeningen van moeder over de periode vanaf 2017 tot het overlijden van moeder op 18 oktober 2018;

4) alle onderliggende documenten behorende bij het door gedaagde aan eiser verschafte financieel overzicht;

5) een verklaring en bescheiden met betrekking tot de inboedel en een lijst van alle inboedelzaken van moeder (o.a. wat ermee is gebeurd en waar bevonden die zich).

Voor het geval dat gedaagde stelt dat zij niet beschikt over bankafschriften, vordert eiser dat gedaagde hem machtigt om die bankbescheiden bij de banken op te vragen.

Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

De rechter oordeelt als volgt.

Toewijzing van een vordering tot een voorlopige voorziening voor de duur van het geding zoals bedoeld in artikel 223 Rv is alleen mogelijk wanneer die voorziening voldoende samenhang vertoont met de hoofdvordering, bijvoorbeeld doordat zij een onderdeel van de hoofdvordering als inhoud heeft, of gericht is op een conservatoire maatregel die met de hoofdvordering in verband staat.

Het gaat daarbij om een ordemaatregel (zoals bijvoorbeeld betaling van een voorschot, exhibitie) die getroffen wordt in afwachting van en eventueel vooruitlopend op een definitieve beslissing van de hoofdzaak.

De rechtbank constateert dat de incidentele vorderingen van eiser geen voorlopige voorziening voor de duur van het geding betreffen maar een definitieve maatregel, waarvoor de regeling van artikel 223 Rv niet is bedoeld.

Bovendien is niet gebleken van voldoende samenhang tussen de incidentele vorderingen en de vorderingen in de hoofdzaak.

Overlegging van stukken is geen onderdeel van de vorderingen in de hoofdzaak.

Dat is evenmin een conservatoire maatregel die in verband staat met die vorderingen in de hoofdzaak.

Eiser heeft niet duidelijk gemaakt waarom er op andere wijze voldoende samenhang zou bestaan.

Hij heeft alleen toegelicht dat hij met de door hem gevorderde stukken volledig inzicht in de nalatenschap van moeder wil verkrijgen.

Hij heeft echter niet toegelicht waarom de genoemde stukken van belang zijn voor de verdeling van de nalatenschap van moeder.

Eiser stelt alleen dat gedaagde tijdens de laatste jaren van het leven van moeder haar administratie bijhield maar hij stelt niet dat gedaagde beheerder was, laat staan dat hij in de hoofdzaak vordert dat gedaagde rekening en verantwoording aflegt.

Bij de afgifte van de genoemde stukken heeft eiser geen belang, omdat gedaagde aangeeft dat zij al alle stukken aan eiser heeft verschaft waarover zij beschikt.

In de hoofdzaak zal moeten worden onderzocht of met die stukken voldoende informatie is verschaft.

De incidentele vorderingen van eiser zijn daarom niet toewijsbaar.

De rechtbank overweegt ambtshalve dat gedaagde evenmin op de voet van artikel 843a Rv kan worden veroordeeld om de door eiser gewenste stukken te verschaffen, onder meer omdat eiser onvoldoende heeft toegelicht welk belang hij bij afgifte van die stukken heeft.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat kindsdeel over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het kindsdeel, bezoek dan onze website over het kindsdeel. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.