De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een vordering uit geldlening was verjaard.

Moeder is overleden op 23 mei 2015 en vader op 5 september 2018.

Zij hebben op 1 december 1977 een testament opgemaakt.

Volgens het testament van moeder zijn vader, eiser en gedaagde ieder voor gelijke delen erfgenamen van haar nalatenschap.

Eiser en gedaagde zijn volgens het testament van vader ieder voor de helft erfgenaam van de nalatenschap van vader omdat moeder eerder is overleden.

Eiser heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard en gedaagde heeft deze zuiver aanvaard

Gedaagde heeft volgens eiser geld geleend, in totaal een bedrag van € 60.600, waarvan zij tot nu toe € 8.000 heeft terugbetaald.

De rest moet zij dus nog terugbetalen aan de nalatenschappen.

Gedaagde voert aan dat de vordering ter zake van de geldlening(en) is verjaard.

Volgens gedaagde dateren de gepretendeerde leningen uit de periode van 2011 tot 2015 en geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

De leningen waren opeisbaar vanaf het moment dat ze werden verstrekt omdat er geen afspraken zijn gemaakt over de terugbetaling.

Dit betekent dat de verjaringstermijn ook op dat moment is gaan lopen.

De verjaringstermijnen zijn dus voltooid in de periode 2016 tot en met medio 2019, aldus steeds gedaagde.

Erfrecht. Verjaring. Geldlening. Looptijd. Opeisbaarheid. Geldlening van onbepaalde tijd. Opeisen van de schuld. Moment van aanvang van de verjaringstermijn. Natuurlijke verbintenis. Onrechtmatige daad.

De rechter oordeelt als volgt.

Het is niet gesteld of gebleken dat ouders en gedaagde iets zijn overeengekomen over de looptijd van de geldleningen.

Er is dus sprake van geldleningen van onbepaalde tijd.

Evenmin is gesteld of gebleken dat ouders de geldleningen op enig moment hebben opgeëist.

Dat betekent dat de verjaringstermijn van vijf jaren als bedoeld in artikel 3:307 lid 1 BW niet is aangevangen.

In dat geval verjaart de rechtsvordering op grond van artikel 3:307 lid 2 BW na twintig jaar.

In dit geval zijn de gepretendeerde geldleningen verstrekt in de periode oktober 2012 tot en met mei 2014.

De verjaringstermijn van twintig jaar is dus nog niet voltooid.

Dit verweer van gedaagde slaagt dus niet.

Verder voert gedaagde aan dat de betalingen die zij heeft ontvangen van ouders moeten worden gezien als voldoening aan een natuurlijke verbintenis.

Dat verweer stuit af op het hiervoor gegeven oordeel dat de bedragen die door ouders aan gedaagde zijn overgemaakt met de omschrijving “lening” als geldlening zijn aan te merken.

Dat sluit uit dat die betalingen door ouders aan gedaagde zijn gedaan op grond van een natuurlijke verbintenis.

Gedaagde voert verder als verweer tegen de vorderingen over de onrechtmatige onttrekkingen aan dat ze verjaard zijn.

Dit verweer slaagt niet.

Een vordering tot vergoeding van schade uit onrechtmatige daad verjaart 5 jaar na de dag waarop de benadeelde bekend is geworden met de schade én met de daarvoor aansprakelijke persoon.

De verjaring van deze vordering is in ieder geval gestuit met het uitbrengen van de dagvaarding op 6 februari 2023.

Concrete feiten of omstandigheden waaruit volgt dat moeder, vader of eiser (als hun rechtsopvolger) méér dan vijf jaren daarvoor al bekend waren met de onttrekkingen/betalingen door gedaagde van de bankrekeningen van ouders, zijn niet door haar naar voren gebracht.

Het enkele feit dat moeder volgens gedaagde tot aan haar overlijden zelf de financiën van ouders regelde, geeft daarvoor onvoldoende aanleiding en houvast.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.