De Rechtbank Overijssel heeft op 12 oktober 2022 uitspraak gedaan over de vraag of bepaalde notariskosten als kosten van vereffening diende te worden beschouwd en daarmee schulden waren van de nalatenschap.

Op grond van artikel 4:7 lid 1 sub c behoren ook de kosten van vereffening van de nalatenschap tot de schulden van de nalatenschap.

De vraag die partijen verdeeld houdt, is of de gemaakte kosten in verband met notariële bijstand kunnen worden aangemerkt als vereffeningskosten in de zin van artikel 4:7 lid 1 sub c BW.

Relevant is dat de rechtbank geen vereffenaar heeft benoemd.

X is zelf vereffenaar van de nalatenschap.

Het gaat hier dus niet om beoordeling van het loon van de vereffenaar in de zin van artikel 4:209 BW.

Erfrecht. Vereffening. Kosten van vereffening. Schulden van de nalatenschap. Notariskosten. Toetsing. Belang van de boedel. Specificatie van de factuur. Bemiddeling. Opdracht.

De rechter oordeelt als volgt.

Onder de vereffeningskosten in de zin van artikel 4:7 lid 1 sub c BW vallen kosten in verband met handelingen die noodzakelijk zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat de handelingen worden verricht ten behoeve van een algemeen belang (de afwikkeling van de nalatenschap) en niet ten behoeve van een individueel belang (vgl. Hof Amsterdam, 8 maart 2011, GHAMS:2011:BQ0031).

Ook de kosten van het inschakelen van een notaris kunnen hier onder vallen als aan deze omschrijving wordt voldaan.

Ten aanzien van de kosten van notaris F (facturen ‘mijntestamentadvies’) is de rechtbank van oordeel dat die kosten niet kunnen worden aangemerkt als vereffeningskosten.

F is in deze zaak opgetreden als belangenbehartiger van X in persoon.

X heeft F namelijk ingeschakeld nadat notaris E al was ingeschakeld en F heeft in het traject de belangen behartigd van X in persoon.

De kosten van F zullen daarom niet als vereffeningskosten worden aangemerkt.

Ten aanzien van de kosten van E is dit naar het oordeel van de rechtbank in beginsel anders.

Tussen partijen staat namelijk vast dat E werkzaamheden heeft verricht in het belang van de boedel, zodat die kosten kunnen worden aangemerkt als vereffeningskosten.

De facturen van E ten bedrage van € 1.209,25 en € 487,81 (totaal € 1.697,06) zijn ook gericht aan de ‘erven van erflater’.

Tussen partijen staat vast dat in ieder geval die facturen als vereffeningskosten moeten worden aangemerkt.

X heeft daarnaast gesproken over een factuurbedrag van € 1.696,00 maar onduidelijk is waar dat bedrag betrekking op heeft en daar is ook geen factuur van overgelegd.

Dit bedrag wordt daarom buiten beschouwing gelaten.

Naast de vereffeningswerkzaamheden, heeft E ook bemiddelingswerkzaamheden verricht.

A en B hebben dit tijdens de zitting mediation-werkzaamheden genoemd.

De totale kosten hiervan bedroegen € 4.719,00.

Die kosten zijn gesplitst in twee facturen van € 2.359,50.

A en B hebben voor deze bemiddelingswerkzaamheden een factuur (van 17 juni 2020) ter hoogte van dit bedrag ontvangen en X ook.

Dit volgt ook uit de toelichting op de factuur van E : ‘deze declaratie is gesplitst over verscheidene debiteuren.

Het totaalbedrag is € 3.900,00 ex btw’ (€ 4.719,00 inclusief btw).

X heeft dit niet weersproken, zodat de rechtbank aanneemt dat ook X een factuur heeft ontvangen ter hoogte van de helft van dit bedrag.

De vraag die partijen verdeeld houdt, is of de kosten in verband met de bemiddeling (van in totaal € 4.719,00) alsnog ten laste van de boedel moeten worden gebracht als vereffeningskosten.

X verzet zich daar tegen vanwege de eerder door partijen gemaakte afspraak.

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de bemiddelingswerkzaamheden in dit geval niet als vereffeningskosten worden aangemerkt.

Partijen hebben met de notaris de afspraak gemaakt dat zij de bemiddelingswerkzaamheden bij helfte aan beide partijen zou factureren.

De rechtbank gaat er daarom vanuit dat hier een aparte opdracht tot bemiddeling aan ten grondslag lag.

Gelet op de betwisting door X dat dit vereffeningskosten zijn, had het op de weg van A en B gelegen om door middel van een specificatie en een concrete toelichting op de werkzaamheden toe te lichten waarom dit (toch) vereffeningskosten zijn (geworden).

Vanwege de opdracht en aparte facturering volstaat niet de algemene toelichting dat de bemiddelingswerkzaamheden vereffeningskosten zijn.

De rechtbank merkt deze kosten niet aan als vereffeningskosten.

Dit betekent dat de vordering van A en B wordt afgewezen en dat deze kosten niet worden betrokken bij de omvang van de nalatenschap.

Ten slotte heeft X gesteld dat ter afronding van de vereffening en de executele nog nadere kosten moeten worden gemaakt.

X schat in dat aanvullend een bedrag van € 4.000,00 nodig zal zijn.

Deze inschatting sluit aan bij een eerdere inschatting van E (die de vereffeningskosten had gesteld op een totaalbedrag van €10.000,00) en is door A en B niet weersproken.

De rechtbank zal daar bij de berekening van het tweetrapslegaat dan ook van uit gaan.

De totale vereffeningskosten komen daarmee voor de berekening van het tweetrapslegaat op een bedrag van € 5.697,06 (€ 1.697,06 + € 4.000,00).

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.