Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 17 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of de nalatenschap ruimschoots toereikend om al de schulden van de nalatenschap te voldoen zodat de nalatenschap verdeeld kon worden.

Appellant stelt dat de rechtbank ten onrechte de vereffening heeft overgeslagen omdat geïntimeerde onvoldoende aangetoond zou hebben dat de nalatenschappen ruimschoots toereikend zijn om de schulden te voldoen.

De rechtbank heeft miskend dat alleen het testament van vader was voorzien met een executeursbenoeming.

In de nalatenschap van moeder was geïntimeerde geen executeur.

De verklaringen van geïntimeerde over de nalatenschap van moeder kunnen dan ook niet worden beschouwd als een zogenoemde ‘ruimschoots voldoende’-verklaring als bedoeld in artikel 4:202 lid 1 sub a BW.

Omdat de door geïntimeerde opgestelde boedelbeschrijvingen niet volledig waren, kunnen deze volgens appellant niet als een dergelijke verklaring worden gezien.

Geïntimeerde erkent dat zij alleen tot executeur-testamentair was benoemd in de nalatenschap van vader.

Ten aanzien van de nalatenschap van moeder ging geïntimeerde ervan uit dat de overige erfgenamen ermee hadden ingestemd dat zij de nalatenschap zou afwikkelen, wat ook door de overige geïntimeerden is bevestigd.

Pas in 2017 werd het voor geïntimeerde duidelijk dat appellant niet had ingestemd.

Op het moment dat appellant kenbaar had gemaakt betrokken te willen zijn bij de afwikkeling van de nalatenschappen, heeft geïntimeerde appellant alle informatie gegeven.

Erfrecht. Vereffening. Executele. Kan de nalatenschap al verdeeld worden? Is de nalatenschap ruimschoots toereikend om de schulden te voldoen? Benadeling schuldeisers?

De rechter oordeelt als volgt.

Ter zitting heeft appellant aangegeven dat de nalatenschappen rijp zijn voor verdeling.

Beide nalatenschappen zijn door appellant beneficiair aanvaard en moeten dus vereffend worden, tenzij er een tot voldoening van de opeisbare schulden en legaten bevoegde executeur is en deze kan aantonen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden der nalatenschap te voldoen (artikel 4:202 lid 1 BW).

In de nalatenschap van vader is geïntimeerde tot executeur benoemd en kan dus worden volstaan met een zogenoemde ruimschoots toereikend verklaring.

Dit is anders in de nalatenschap van moeder.

Voor deze nalatenschap geldt dat alle erfgenamen vereffenaar zijn omdat deze nalatenschap door appellant beneficiair is aanvaard (zie artikel 4:195 lid 1 BW).

Tot de verplichtingen van de vereffenaar behoren onder meer het oproepen van schuldeisers, het deponeren van een lijst van vorderingen als bedoeld in artikel 4:214 leden 1 en 5 BW alsmede het deponeren van een rekening en verantwoording met uitdelingslijst (artikel 4:218 BW).

Indien de gezamenlijke erfgenamen overeenkomstig artikel 4:195 BW als vereffenaars optreden, rusten op hen de hiervoor vermelde verplichtingen slechts indien de kantonrechter dit heeft bepaald (artikel 4:221 lid 1 BW).

Indien dit niet het geval is, kan volstaan worden met een zogenaamde lichte vereffening.

Bij een lichte vereffening zijn de vereffenaars alleen verplicht een boedelbeschrijving op te maken (artikel 4:211 lid 3 BW), dienen zij contact op te nemen met de bekende schuldeisers van de nalatenschap (artikel 4:214 lid 2 BW) en de vorderingen te voldoen.

Gebleken is dat geïntimeerde de taak van vereffenaar op zich heeft genomen met instemming van de overige geïntimeerden.

Pas twee jaar na het overlijden van vader bleek dat appellant, die in die tijd geen contact had met de overige erfgenamen hoewel hij wel op de hoogte was gesteld van het overlijden van zijn ouders, hiertegen bezwaar maakte en de nalatenschappen van moeder en vader beneficiair heeft aanvaard.

In de tussentijd had geïntimeerde de vorderingen van de schuldeisers al voldaan en heeft zij boedelbeschrijvingen van beide nalatenschappen opgesteld.

Ter zitting heeft geïntimeerde ook verklaard dat er geen (belasting)schulden meer zijn, buiten de schuld van haar in verband met de lopende verplichtingen die zij ten behoeve van de nalatenschap heeft voldaan en de schuld van de overige geïntimeerde als legitimaris in de nalatenschap van vader.

Dit heeft appellant niet bestreden.

Het hof is dan ook van oordeel dat voor de nalatenschap van moeder geïntimeerde als vereffenaar heeft voldaan aan de verplichtingen van een lichte vereffening (zoals het opmaken van een boedelbeschrijving en het voldoen van de vorderingen van bekende schuldeisers) heeft voldaan.

Het hof ziet geen aanleiding om alsnog de in artikel 4:214 leden 1 en 5 BW en in artikel 4:218 BW genoemde verplichtingen op partijen te laten rusten.

Voor wat betreft de vereffening van de nalatenschap van vader kon geïntimeerde volstaan met de door haar opgemaakte boedelbeschrijving.

Hieruit is immers af te leiden dat de nalatenschap van vader ruimschoots toereikend is om schulden uit die nalatenschap te voldoen.

Het hof acht deze boedelbeschrijving voldoende om te spreken van een afgelegde ‘ruimschoots toereikend verklaring’, aangezien de wet niet bepaalt in welke vorm deze verklaring afgelegd dient te worden.

Appellant stelt nog dat geïntimeerde en de overige erfgenamen op enig moment aan het verdelen zijn geslagen, maar dit is door geïntimeerde gemotiveerd betwist.

Gelet op deze betwisting had van appellant mogen worden verwacht zijn stelling op dit punt nader toe te lichten.

Dit heeft bij nagelaten.

Het hof gaat daarom als onvoldoende onderbouwd aan deze stelling voorbij.

Gezien het voorgaande is het hof van oordeel dat geen sprake meer kan zijn van benadeling van schuldeisers van de beide nalatenschappen.

Dit betekent dat nu over kan worden gegaan tot verdeling daarvan. 

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.