De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 augustus 2021 uitspraak gedaan over de vraag of een door de rechtbank benoemde vereffenaar rekening en verantwoording diende af te leggen.

Verzoeker is bij een met redenen omkleed verzoekschrift d.d. 8 februari 2020 in verzet gekomen tegen de door verweerder op 9 januari 2020 ter griffie van de rechtbank ter inzage gelegde rekening en verantwoording en de uitdelingslijst en heeft de kantonrechter verzocht verweerder niet-ontvankelijk te verklaren in de neerlegging van de rekening en verantwoording en de neerlegging van de uitdelingslijst en te bepalen dat verweerder rekening en verantwoording van het door hem gevoerde beheer dient af te leggen aan de erfgenamen, zulks door het geven van een deugdelijke toelichting en met overlegging van stukken ter onderbouwing van de door verweerder aangegeven inkomsten en uitgaven en ter onderbouwing van de door verweerder geverifieerde en op de uitdelingslijst geplaatste vorderingen.

Erfrecht. Vereffening. Afleggen rekening en verantwoording door de vereffenaar en verzet tegen de uitdelingslijst. Schulden van de nalatenschap. Wijze van afleggen rekening en verantwoording.

De rechter oordeelt als volgt.

Verzoeker heeft zijn verzoekschrift aanvankelijk gekwalificeerd als een verzet in de zin van artikel 4:218 lid 3 BW.

Dit artikel regelt het verzet tegen de rekening en verantwoording en uitdelingslijst van de vereffenaar.

In de loop van de procedure heeft hij de grondslag van het door hem ingestelde verzet gewijzigd.

Bij de wijziging van de grondslag heeft verzoeker verwezen naar artikel 4:221 lid 2 BW.

In dat artikel worden twee gevallen genoemd waarin de gerechtelijk benoemde vereffenaar kan worden ontheven van de in artikel 4:218 BW omschreven verplichtingen:

Een door de rechtbank benoemde vereffenaar, behoeft een rekening en verantwoording en een uitdelingslijst niet neer te leggen, wanneer alle hem voor de afloop van de in artikel 4:218, eerste lid, bedoelde termijn bekend geworden schulden ten volle worden voldaan, of wanneer de kantonrechter hem van deze neerlegging vrijstelt.

Verweerder heeft tegen de wijziging van de grondslag bezwaar gemaakt en verzocht deze wijziging buiten beschouwing te laten wegens strijd met een goede procesorde.

Van strijd met een goede procesorde is sprake indien verweerder door de wijziging van de grondslag onredelijk in zijn verweer wordt benadeeld of het geding daardoor onredelijk wordt vertraagd.

Verweerder heeft gemotiveerd verweer kunnen voeren tegen de gewijzigde grondslag en heeft dat ook gedaan.

Verweerder is dan ook niet in zijn verweer benadeeld.

Nu bovendien het geding door de wijziging van de grondslag niet is vertraagd, is het bezwaar ongegrond.

Vast staat dat de nalatenschap per 20 december 2019 positief is en alle schulden van de nalatenschap kunnen worden voldaan.

Ingevolge artikel 4:221 lid 2 BW hoeft er in dergelijke gevallen geen rekening en verantwoording en uitdelingslijst te worden neergelegd bij de rechtbank.

Artikel 4:221 lid 3 BW schrijft vervolgens voor dat rekening en verantwoording dient te worden afgelegd aan degenen die recht op het overschot uit de nalatenschap hebben, op de wijze als voor bewindvoerders is bepaald.

Het verzoekschrift van verzoeker zal daarom op grond van artikel 4:221 lid 3 BW worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van artikel 4:161 BW en de paragrafen 10 en 11 van afdeling 6 van titel 14 van Boek 1 BW betreffende de bewindvoering door een voogd.

De bevoegdheid om te beslissen op het verzoek wordt gebaseerd op artikel 1:374 lid 2 BW dat bepaalt dat de kantonrechter geschillen beslist die bij de aflegging van de rekening en verantwoording door een voogd over het door hem gevoerde bewind mochten rijzen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, of over het afleggen van rekening en verantwoording in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.