De Rechtbank Den Haag heeft op 28 oktober 2020 uitspraak gedaan over een schorsing van het geding vanwege het overlijden van een procespartij.

De advocaat van gedaagde heeft op de rol van 2 juli 2019 is een ‘akte tot schorsing ex artikel 225 Rv wegens overlijden procespartij’ genomen.

Daarin staat alleen dat gedaagde is overleden en dat daarin grond bestaat voor schorsing van de procedure.

Een rechtsgeldige schorsingsakte moet echter niet alleen de simpele mededeling van de ingeroepen schorsingsgrond doen, maar ook opgave doen van het rechtsfeit dat de met naam en toenaam vermelde (rechts)persoon/personen tot belanghebbende(n) maakt en de aanzegging dat schorsing plaatsvindt.

Nu de akte niet vermeldt wie de schorsing inroept, is het geen rechtsgeldige schorsingsakte.

Deze akte heeft dus geen schorsing doen intreden.

Na deze akte is de procedure voortgezet, met een nieuwe dagbepaling van de comparitie na antwoord, die geen doorgang heeft gevonden, en vervolgens met een akte uitlaten voortprocederen en de schriftelijke procedure.

Bij akte van 15 juli 2020 is de akte van 2 juli 2019 aangevuld, met de mededeling dat de beide zonen van gedaagde de nalatenschap hebben verworpen en dat gedaagde echtgenote X (hierna: X) de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard.

In deze akte is toegelicht dat bij gelegenheid van het nemen van de akte op 2 juli 2019 nog geen duidelijkheid kon worden gegeven over de vraag of er belanghebbenden waren en wie dit zijn of waren.

Inmiddels is dit dus duidelijk, aangezien X, door haar beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap op 23 september 2019, als belanghebbende is aan te merken.

Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

De rechter overweegt daartoe als volgt.

De aanvullende schorsingsakte van 15 juli 2020 is tardief en wordt gepasseerd.

Artikel 225 Rv biedt de mogelijkheid tot schorsing van de procedure, in gevallen dat de zeggenschap van een procespartij overgaat op een ander.

De dood van een partij is één van de in artikel 225 Rv opgenomen schorsingsgronden.

De achtergrond van artikel 225 lid 1 sub a Rv is dat de erfgename(n) van de overleden procespartij onverhoeds de zeggenschap krijgen over het procesbeleid van de lopende procedure, maar wellicht behoefte heeft aan onderzoek naar de stand van de zaak en/of beraad.

Het gaat hier dus om een beschermingsbepaling ten behoeve van de erfgenamen, aan wie enig respijt moet worden geboden opdat zij zich kunnen beraden of maatregelen kunnen treffen die hen in staat stellen om hun processuele positie goed uit te oefenen. Schorsing heeft naar haar aard een tijdelijke strekking.

Inherent aan schorsing is dat de aanhangige procedure op termijn wordt hervat of doorgehaald.

Ten tijde van het nemen van de aanvullende akte was ruim een jaar verstreken na het overlijden van gedaagde.

X heeft voorts meer dan een jaar geleden, op 23 september 2019, de verklaring tot aanvaarding van de nalatenschap getekend, waarbij zij de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard.

In de aanvullende akte wordt het tijdverloop van enige maanden tussen het overlijden van gedaagde en de aanvaarding van de nalatenschap door X verklaard door de omstandigheid dat X en de andere erfgenamen, die de nalatenschap hebben verworpen, zich moesten beraden op hun juridische positie.

De kennelijke bedoeling van de aanvullende akte is om alsnog schorsing van de procedure te bewerkstelligen.

Deze aanvulling heeft echter pas plaatsgehad nadat de procedure na de ongeldige schorsingsakte was voortgezet en ruimschoots na ommekomst van een redelijk te achten periode van respijt voor de erfgenamen van gedaagde.

Dat maakt deze aanvulling tardief.

De procedure wordt voortgezet op naam van gedaagde als oorspronkelijke partij.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over het berekenen van de legitieme of over het schorsen van een geding, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.