De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 5 april 2023 uitspraak gedaan over de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten.

Gedaagden maken aanspraak op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten.

Erfrecht. Procesrecht. Proceskosten. Volledige proceskostenveroordeling? Vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. Toetsingskader. Misbruik van procesrecht. Onrechtmatige daad.

De rechter oordeelt als volgt.

De gedaagden maken aanspraak op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten.

De lat daarvoor ligt echter hoog.

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad bevatten de artikelen 237-240 Rv, behoudens bijzondere omstandigheden, een zowel limitatieve als exclusieve regeling van de kosten waarin de partij die in het ongelijk wordt gesteld, kan worden veroordeeld.

Toekenning van een vordering tot volledige vergoeding van daadwerkelijk gemaakte proceskosten is alleen maar denkbaar indien sprake is van buitengewone omstandigheden, waarbij dient te worden gedacht aan misbruik van procesrecht en onrechtmatige daad.

Van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen (als grond voor een vergoedingsplicht ter zake van alle in verband met een procedure gemaakte kosten) is pas sprake, als het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven.

Dit zal zich pas voordoen als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.

Bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door artikel 6 EVRM (vgl. HR 6 april 2012, HR:2012:BV7828 en HR 15 september 2017, HR:2017:2360).

Die hoge lat wordt hier niet gehaald, omdat in deze (bodem)procedure voor het eerst de uitleg van het testament aan de orde komt en eiseres het recht heeft om haar lezing van dat testament te bepleiten.

De omstandigheden dat de rechtbank haar daarin niet volgt en zij ook andere procedures tegen gedaagde heeft gevoerd (en die allemaal heeft verloren) zijn geen redenen voor een volledige proceskostenvergoeding.

Gedaagden stellen dat zij een procedure en een conflict zijn ingezogen waar zij part noch deel aan hebben.

Ook dat rechtvaardigt geen volledige proceskostenveroordeling van eiseres.

Gedaagden miskennen immers dat het in de procedure met overige gedaagde gaat over het gestelde onbevoegd handelen met betrekking tot de door hen gekochte woning, hetgeen tot gevolg zou hebben dat de overdracht aan hen nietig zou zijn.

Het gaat daarmee om een rechtsverhouding waarbij gedaagden– als degenen aan wie de woning is geleverd – rechtstreeks betrokken zijn.

De rechtbank had zich daar niet over kunnen uitspreken zonder dat gedaagden in deze procedure betrokken zouden zijn.

Datzelfde geldt voor de vraag of zij aanspraak zouden kunnen maken op derdenbescherming.

Als eiseres gedaagden niet mede had gedagvaard, zou de rechtbank hen via artikel 118 Rv hebben laten oproepen.

Dat gedaagden als gevolg daarvan deelgenoot zijn gemaakt van de verzuurde verhouding die er tussen eiseres enerzijds en de zussen en gedaagde anderzijds bestaat, is geen reden voor een volledige proceskostenveroordeling.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.