De Rechtbank Limburg heeft op 25 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of alle legitimarissen in het geding diende te worden opgeroepen ter vaststelling en berekening van de legitieme.

Erflaatster is in eerste echt gehuwd geweest met B, van wie zij is gescheiden.

Bij testament van 10 september 2012 heeft erflaatster over haar nalatenschap beschikt.

In haar testament zijn gedaagden tot enig erfgenamen en tevens tot executeurs van de nalatenschap benoemd.

Eiseres, dochter en kleinzoon, zijnde de zoon en plaatsopvolger van de vooroverleden zoon, zijn onterfd.

Gedaagde stelt dat eiseres heeft verzuimd alle legitimarissen in rechte te betrekken.

Behalve door eiseres is, aldus gedaagde, ook door kleinzoon voornoemd aanspraak gemaakt op de legitieme portie.

Voor de dochter geldt dat de termijn ex art. 4:85 BW volgens gedaagde nog niet is verstreken.

Gedaagde doet derhalve een beroep op de exceptio plurium litis consortium, zodat ook de andere legitimarissen aan het geding deel kunnen nemen en derhalve daartoe worden opgeroepen.

Immers, het vaststellen van de legitieme massa kan alleen bindend geschieden voor alle legitimarissen.

Eiseres verzet zich primair tegen het opgeworpen incident.

Zij betwist dat de kleinzoon zijn legitieme portie heeft opgeëist.

Indien de vordering door de rechtbank wordt aangemerkt als een processueel ondeelbare vordering, verzoekt eiseres in de gelegenheid te worden gesteld de andere legitimarissen in het geding te betrekken.

Erfrecht. Procesrecht. Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Legitimarissen. Incident exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige legitimarissen.

De rechter oordeelt als volgt.

Bij arrest van 10 maart 2017 heeft de Hoge Raad beslist dat in geval van een vordering die een rechtsverhouding betreft waarbij het rechtens noodzakelijk is dat een beslissing daarover in dezelfde zin luidt ten aanzien van alle bij die rechtsverhouding betrokkenen (een zogeheten processueel ondeelbare rechtsverhouding), de rechter de beslissing over die vordering slechts kan geven in een geding waarin allen die bij die rechtsverhouding zijn betrokken, partij zijn, zodat de rechterlijke beslissing hen allen bindt.

Dat geldt zowel in eerste aanleg als na aanwending van een rechtsmiddel.

Wanneer een partij een dergelijke beslissing wil uitlokken, dienen dan ook alle bij de rechtsverhouding betrokken partijen in het geding te worden geroepen, zowel in eerste aanleg, als in volgende instanties (HR:2017:411 en HR:2021:177).

De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een rechtsverhouding waarbij het rechtens noodzakelijk is dat een beslissing over (de omvang van) de legitieme massa van onderhavige nalatenschap in de zelfde zin luidt ten aanzien van alle legitimarissen van de nalatenschap.

Gelet hierop slaagt de opgeworpen exceptie en zal de vordering in het incident worden toegewezen.

Dit betekent dat eiseres in de gelegenheid zal worden gesteld om de kleinzoon en de dochter alsnog als partij in het geding te betrekken door oproeping op de voet van art. 118 Rv.

Nu het adres van de kleinzoon kennelijk niet bij haar bekend is, zal er een langere termijn voor deze oproeping worden bepaald.

Deze oproeping dient derhalve tegen de roldatum van 17 augustus 2022 te geschieden.

Gelet op de relatie tussen partijen zullen de kosten van het incident tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.