De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over een verzoek aan de rechter tot het treffen van een beheersmaatregel.

Verzoekers hebben aan het verzoek ten grondslag gelegd dat erflater niet bij testament over zijn nalatenschap heeft beschikt, zodat de nalatenschap vererft volgens de wettelijke regels van erfopvolging.

Waarbij te gelden heeft dat verzoekers op grond van deze regels (mede)erfgenaam zijn.

Voorts heeft te gelden dat er van moederszijde vermoedelijk zo’n 40 erfgenamen zijn en dat van vaderzijde familie in het buitenland verblijft maar het aantal erfgenamen verder onbekend is.

Daarom zijn verzoekers een erfgenamenonderzoek gestart, welk onderzoek, gezien het moeten controleren van de gegevens van de verschillende erfgenamen bij de diverse gemeentes in binnen en buitenland, de nodige tijd in beslag zal nemen.

Het zal daarom nog enige tijd duren voordat het onderzoek kan worden afgerond en een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven.

Verzoekers hebben daarom verzocht om in het belang van de nalatenschap op grond van artikel 4:191 lid 2 BW de voorgestelde maatregelen voor te schrijven en, mede namens de nog onbekende erfgenamen, de nalatenschap te laten beheren en te machtigen tot het innen van vorderingen in de nalatenschap, alsmede de schulden te mogen voldoen ten laste van de bankrekening(en) ten name van de erven dan wel goederen van de nalatenschap van erflater te gelde mogen maken om de schulden te kunnen voldoen.

Erfrecht. Nalatenschap. Beheer. Verzoek aan de rechter tot het treffen van een beheersregeling. Behoud van de goederen en vermogen van de nalatenschap.

De rechter oordeelt als volgt.

Op grond van artikel 4:191 lid 2 BW kan de kantonrechter maatregelen treffen zolang niet duidelijk is wie precies de erfgenamen zijn.

Een maatregel kan zijn dat het beheer van de nalatenschap tijdelijk wordt opgedragen aan een beheerder.

De kantonrechter is van oordeel dat voldoende is toegelicht en onderbouwd dat het in de gegeven situatie onduidelijk is wie de overige erfgenamen van erflater zijn en dat in de gegeven situatie met de nodige spoed maatregelen moeten worden getroffen tot behoud van de goederen van de nalatenschap.

Die vereiste spoed rechtvaardigt dat niet gewacht kan worden totdat het erfgenamenonderzoek is afgerond.

De kosten voor de nalatenschap zullen daardoor alleen maar oplopen, hetgeen niet wenselijk is.

De kantonrechter zal daarom K tijdelijk aanwijzen als professionele beheerder van de goederen van de nalatenschap.

De kantonrechter zal de professioneel beheerder machtigen tot het innen van vorderingen in de nalatenschap en de schulden te mogen voldoen ten laste van de bankrekening(en) ten name van de erven en de kantonrechter zal tevens bepalen dat dat de professioneel beheerder uitsluitend na voorafgaand verkregen machtiging van de kantonrechter daartoe, goederen van de nalatenschap te gelde mag maken voor het voldoen van de schulden van de nalatenschap.

Het beheer van de nalatenschap zal eindigen zodra het erfgenamenonderzoek is afgerond en alle (potentiële) erfgenamen zich hebben uitgesproken over het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap.

De kantonrechter acht het redelijk dat de professionele beheerder voor de duur van haar taak haar tijdsbesteding en kosten ten laste van de nalatenschap kan brengen.

De kantonrechter zal te gelegener tijd op verzoek van de professionele beheerder de beloning van de professionele beheerder vaststellen.

Een uurtarief en urenverantwoording zijn gebruikelijk.

De kantonrechter zal de professioneel beheerder de verplichting opleggen om uiterlijk over vier maanden schriftelijk verslag uit te brengen over de stand van zaken in het erfgenamenonderzoek en de afwikkeling van de nalatenschap (inclusief een verantwoording van de door haar in rekening gebrachte tijd en kosten).

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.