Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de inkorting van giften bij een tekort van de nalatenschap tot uitbetaling van de legitieme.

Appellanten hebben tevens een beroep gedaan op hun legitieme portie in de nalatenschap van erflaatster.

Deze legitieme portie bedraagt de helft van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend (legitimaire massa), gedeeld door het aantal door de erflaatster achtergelaten personen (appellanten en geïntimeerde) zodat in casu appellanten aanspraak kunnen maken op 1/6 (1/2 x 1/3) van de legitimaire massa (artikel 4:64 lid 1 BW).

Geïntimeerde verwijst in de memorie van antwoord voor de berekening van de legitimaire massa naar alles wat zij daarover in de conclusie van dupliek in eerste aanleg heeft gesteld.

Art. 4:79 BW luidt:

Ter zake van zijn legitieme portie kan de legitimaris een vordering verkrijgen:

a. op de gezamenlijke erfgenamen dan wel de echtgenoot van de erflater, door daarop aanspraak te maken overeenkomstig artikel 80 lid 1, dan wel

b. op een begiftigde, door inkorting als bedoeld in artikel 89.

Eerst dient de legitimaris zijn vordering op de onderdeel a vermelde personen te verhalen, en, wanneer zijn vordering dan nog niet geheel voldaan is, vervolgens op de onderdeel b vermelde begiftigden.

Erfrecht. Legitieme. In aanmerking te nemen giften. Inkorting. Volgorde van inkorting. Wettelijke rente bij verzuim bij uitbetaling van de legitieme. Ingebrekestelling.

De rechter oordeelt als volgt.

Ook wanneer een nalatenschap negatief is, kan een legitimaris – buiten de nalatenschap om – bij de begiftigden inkorten.

Nu erflaatster tijdens haar leven giften heeft gedaan aan geïntimeerde, kunnen appellanten met toepassing van artikel 4:89 en 4:90 BW overgaan tot inkorting van de aan geïntimeerde gedane giften.

Het hof begrijpt uit de eis en overlegging van nadere producties dat de vordering van appellanten in hoger beroep moet worden opgevat als een vordering op de voet van artikel 4:90 BW.

De legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met in aanmerking te nemen giften en wordt verminderd met de schulden als vermeld in artikel 4:7 lid 1 onder a tot en met c en f (zie artikel 4:65 BW).

Op grond van artikel 4:67 letter d BW worden alle giften door erflaatster aan appellanten en aan geïntimeerde gedaan voor de berekening van de legitieme porties in aanmerking genomen.

Tussen partijen staat vast dat erflaatster in totaal een bedrag van € 54.822,32 (productie 10 bij akte vermeerdering van eis en overlegging van nadere producties) aan geïntimeerde heeft geschonken.

Dit bedrag moet op grond van artikel 4:67 onder d BW juncto artikel 4:63 BW bij de legitimaire massa worden opgeteld.

De legitieme portie van de drie legitimarissen van erflaatster (appellanten en geïntimeerde) bedraagt 1/6 x € 99.703,62 = € 16.617,27 per persoon.

Op de legitieme portie van €16.617,27 van appellante komt op grond van artikel 4:70 lid 1 BW in aftrek de waarde van de giften door erflaatster aan haar gedaan (imputatie).

Dit aangezien deze giften als voorschot op haar legitieme portie worden beschouwd.

Haar legitimaire aanspraak bedraagt derhalve € 16.617,27 – (€ 7.334,34 + € 4.412,- + € 4.479,-) = € 391,93.

Voor dit bedrag kan zij inkorten bij geïntimeerde als begiftigde.

Nu niet gebleken is dat appellante giften van erflaatster heeft ontvangen, hoeft op haar legitieme portie niet te worden geïmputeerd en bedraagt haar legitimaire aanspraak € 16.617,27.

Voor dit bedrag kan zij inkorten bij geïntimeerde als begiftigde.

Appellanten wensen over hun vordering ter zake de legitieme portie de wettelijke rente te ontvangen, te rekenen vanaf 10 september 2018 tot de dag der algehele voldoening.

Er is pas wettelijke rente verschuldigd wanneer geïntimeerde in verzuim is.

Hierop zijn de artikelen 6:81 en 6:119 BW van toepassing.

Eerst bij akte vermeerdering van eis van 20 februari 2019 worden de legitieme porties gevorderd met daarover de wettelijk rente.

Naar het oordeel van het hof is dit te beschouwen als een ingebrekestelling.

Het hof zal de gevorderde wettelijk rente dan ook toewijzen vanaf 20 februari 2019.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, of over de inkorting van legaten, makingen of giften bij een tekort van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.