De Rechtbank Gelderland heeft op 24 november 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de gedaagde een gebruiksvergoeding aan de nalatenschap verschuldigd was wegens het gebruik van de woning van de erflaatster door gedaagde.

Eisers stellen dat gedaagde een gebruiksvergoeding aan de nalatenschap verschuldigd is van € 1.114,48 per maand, te rekenen vanaf 16 mei 2012 tot de dag dat hij de woning verlaat of overneemt, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 16 juli 2018, een en ander te verrekenen met het erfdeel van gedaagde.

Aan deze vordering is ten grondslag gelegd dat moeder de kosten van de woning voor haar rekening heeft genomen.

De woning was van moeder en behoort dus tot de nalatenschap.

Gedaagde is een vergoeding verschuldigd omdat hij de woning met uitsluiting van de anderen gebruikt.

Erfrecht. Is een gebruiksvergoeding aan de nalatenschap verschuldigd wegens het gebruik van de woning van erflaatster? Gemaakte kosten aan woning. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid.

De rechter oordeelt als volgt.

Artikel 3:169 BW bepaalt dat, tenzij een regeling anders bepaalt, iedere deelgenoot bevoegd is tot het gebruik van een gemeenschappelijk goed, mits dit gebruik met het recht van de overige deelgenoten te verenigen is.

Artikel 3:168 lid 1 BW bepaalt bovendien dat de deelgenoten het gebruik van gemeenschappelijke goederen bij overeenkomst kunnen regelen.

Deze bepalingen strekken ertoe de deelgenoot die het goed met uitsluiting van de andere deelgenoot gebruikt, te verplichten deelgenoten die aldus verstoken worden van het gebruik en genot waarop zij uit hoofde van het deelgenootschap recht hebben, schadeloos te stellen, bijvoorbeeld door het betalen van een gebruiksvergoeding (Hoge Raad, 22 december 2000, HR:2000:AA9143).

Op de gemeenschap zijn verder van toepassing de beginselen van redelijkheid en billijkheid, die op grond van art. 3:166 lid 3 juncto art. 6:2 BW de rechtsbetrekkingen tussen deelgenoten beheersen.

Gelet op genoemde bepalingen zijn partijen in beginsel allen bevoegd tot gebruik van de tot de nalatenschap behorende goederen.

Voor de woning aan is van belang dat is geoordeeld dat een (niet verjaarde) koopovereenkomst tussen moeder en gedaagde tot stand is gekomen ten aanzien van de grond van de woning en dat partijen er op grond van die overeenkomst tot 2018 van zijn uitgegaan dat gedaagde eigenaar van de woning was.

Naar het oordeel van de rechtbank is die koopovereenkomst een regeling op grond waarvan gedaagde bevoegd is tot het uitsluitend gebruik van de woning.

Omdat partijen er tot 2018 van zijn uitgegaan dat gedaagde eigenaar was, acht de rechtbank het niet redelijk om gedaagde te veroordelen tot betaling van een vergoeding aan de nalatenschap over de periode vóór 2018 in verband met dat gebruik.

Dat geldt temeer nu gedaagde onweersproken heeft gesteld dat hij € 152.035,56 aan bouwkosten en alle lasten van de woning voor zijn rekening heeft genomen.

Voor de periode vanaf 2018 is de vraag of gedaagde er in redelijkheid rekening mee had moeten houden dat hij een gebruiksvergoeding zou moeten betalen.

Eisers in conventie stellen dat gedaagde op 16 juli 2018 is gesommeerd om een gebruiks-vergoeding op de ervenrekening te voldoen.

Eisers in reconventie betwisten dat.

Zij stellen dat gedaagde vóór 25 augustus 2021 – de datum waarop de conclusie van antwoord in reconventie en de vermeerdering van eis in conventie is ingediend – nooit is aangesproken op een gebruiksvergoeding en daar dus geen rekening mee hoefde te houden.

Na betwisting hebben eisers in conventie hun stelling niet onderbouwd.

Daardoor is niet gebleken dat gedaagde vóór het aanhangig worden van deze procedure rekening met een gebruiksvergoeding had moeten houden.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.