De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een gebruiksvergoeding verschuldigd was als vergoeding voor het gebruik van een woning.

De eisers vorderen dat gedaagde een vergoeding betaalt voor het gebruik van de woning als schadeloosstelling voor gederfd gebruiksgenot.

Het recht op deze gebruiksvergoeding vloeit volgens eisers voort uit artikel 3:169 BW waarin een gebruikrecht van deelgenoten is bepaald.

Op basis van een vrije marktwaarde van € 1.200.000,- komt een redelijke kale huurprijs volgens eisers neer op € 3.500,- à € 4.000,- per maand.

Na aftrek van aan de woning verbonden lasten en kosten dient gedaagde dan € 3.000,- per maand te betalen vanaf 1 augustus 2021, de eerste maand na het overlijden van erflater.

Gedaagde betwist dat hij een gebruiksvergoeding is verschuldigd.

Erfrecht. Gebruikrecht van deelgenoten. Gebruiksgenot. Vergoeding voor het gebruik van een woning. Is een gebruiksvergoeding verschuldigd? Berekening van de gebruiksvergoeding.

De rechter oordeelt als volgt.

Artikel 3:169 BW heeft mede tot strekking de deelgenoot die het goed met uitsluiting van andere deelgenoten gebruikt, te verplichten de deelgenoot die aldus verstoken wordt van het gebruik en genot waarop hij uit hoofde van het deelgenootschap recht heeft, schadeloos te stellen.

Dat kan bijvoorbeeld door het betalen van een gebruiksvergoeding.

Daarbij dienen de redelijkheid en billijkheid die de rechtsbetrekkingen tussen deelgenoten beheersen tot maatstaf.

Niet is gebleken dat eisers aanspraak hebben gemaakt op het gebruik van de woning.

Eisers woonden al elders.

Zij hebben geen extra kosten gemaakt of anderszins schade geleden door het niet kunnen gebruiken van de woning.

Er wordt van uitgegaan dat gedaagde alle lopende kosten voor de woning heeft betaald.

Niet is onderbouwd dat eisers (tijdelijk) naar de woning zouden verhuizen als gedaagde daar niet had gewoond.

Het komt juist de nalatenschap ten goede dat gedaagde de woning niet (verder) laat versloffen.

Daarom ziet de rechtbank geen grond voor het veroordelen van gedaagde tot betaling van een gebruiksvergoeding.

De vorderingen van eisers zullen worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.