De Rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap zuiver was aanvaard door het verrichten van beschikkingshandelingen.

Eisers zijn kinderen van erflaatster, overleden op 8 augustus 2018.

Gedaagde was ten tijde van haar overlijden de partner van erflaatster.

Gedaagde stelt dat hij de nalatenschap van erflaatster heeft aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Volgens eisers heeft gedaagde de nalatenschap door zijn gedragingen zuiver aanvaard.

Erfrecht. Aanvaarding van een nalatenschap. Zuivere aanvaarding? Ondubbelzinnige gedraging. Beheer of beschikkingshandelingen? Betaling van schulden en overboeking van gelden.

De rechter oordeelt als volgt.

Gedaagde heeft op 6 maart 2019 een akte van aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving ondertekend, welke akte op 12 maart 2019 is geregistreerd in het boedelregister.

Eisers stellen zich op het standpunt dat gedaagde de nalatenschap van erflaatster door zijn gedragingen voor 6 maart 2019 zuiver heeft aanvaard, waardoor de latere beneficiaire aanvaarding geen effect heeft.

Ter onderbouwing hebben eisers bankafschriften overgelegd waaruit volgt dat gedaagde bedragen van de bankrekening van erflaatster naar zichzelf heeft overgemaakt.

Verder gaat het om een bedrag voor tanken van € 55,30 en een pinopname bij Bruna van € 3,90, beiden op 9 augustus 2018, boodschappen voor € 314,91 op 10 augustus 2018 en parkeerkosten van € 5,96 op 26 oktober 2018.

Daarnaast bleef gedaagde alle doorlopende incasso’s van de rekening van erflaatster voldoen, zo stellen eisers.

Tijdens de zitting heeft gedaagde verklaard dat de drie bedragen die hij op 9 augustus 2018 aan zichzelf heeft overgemaakt (in totaal € 29.985) aan hem toebehoorden.

Erflaatster had in haar afscheidsbrief geschreven dat hij dat moest doen en hij moest rekeningen betalen en de kinderen onderhouden.

Gedaagde betoogt dat hij de betalingen in zijn hoedanigheid van executeur heeft gedaan, zodat hij hiermee niet zuiver heeft aanvaard.

Artikel 4:192 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt daardoor de nalatenschap zuiver aanvaardt, tenzij hij zijn keuze (voor beneficiaire aanvaarding of verwerping) reeds eerder heeft gedaan.

Het gaat dus om gedragingen van gedaagde vóór 6 maart 2019.

Het antwoord op de vraag of uit de gedragingen van een erfgenaam de bedoeling kan worden afgeleid de nalatenschap te aanvaarden, hangt af van de omstandigheden van het geval (zie Hoge Raad 20 juni 2014, HR:2014:1489 en Hoge Raad 22 mei 2015, HR:2015:1284).

Uit de handelwijze van gedaagde concludeert de rechtbank dat hij meer heeft gedaan dan slechts het eventuele beheer van de nalatenschap.

Door zijn handelen heeft gedaagde beschikkingshandelingen verricht waarmee hij gelden van de nalatenschap aan het verhaal van schuldeisers van erflaatster heeft onttrokken.

Binnen een maand na het overlijden van erflaatster heeft gedaagde € 47.785 van de bankrekening van erflaatster naar zichzelf overgemaakt.

De executeur heeft tot taak de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan.

De rechtbank ziet niet hoe het geven van leningen, het doen van boodschappen of het tanken als handelen van de executeur kan worden aangemerkt.

Dit geldt temeer nu gedaagde niet heeft gesteld of anderszins heeft toegelicht dat met de forse bedragen die hij heeft betaald, schulden van de nalatenschap zijn afgelost.

Deze betreffende bedragen zijn ook niet (als schulden ten tijde van het overlijden) op het vermogensoverzicht opgenomen, terwijl de notaris dit vermogensoverzicht in opdracht van gedaagde heeft opgesteld.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat gedaagde de nalatenschap van erflaatster zuiver heeft aanvaard.

Uit het hierna volgende blijkt dat de nalatenschap van erflaatster positief is, zodat de zuivere aanvaarding geen directe consequenties voor gedaagde heeft

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.