De Rechtbank Limburg heeft op 22 januari 2019 uitspraak gedaan over de taken en bevoegdheden van de vereffenaar.

De vereffenaar wenst de nalatenschap liquide te maken door de verkoop van een onroerende zaak.

Met de opbrengst kan de vereffenaar schulden en een deel van de overbedelingsvorderingen van de erfgenamen inclusief 6% rente vanaf het overlijden van de voor-overleden vader tot aan het overlijden van de erflaatster betalen.

De waarde van de onroerende zaak is vereffenaar nog niet bekend omdat de daarin wonende erfgename hem deze opgave niet verstrekt, althans zij reageert niet of nauwelijks op zijn brieven.

Uit de boedelbeschrijving volgt dat er geen hypothecaire schulden ter zake deze onroerende zaken bestaan.

Uit het verhandelde ter mondelinge behandeling is gebleken dat verzoeker de successierechten uit de activa heeft voldaan.

Verder hebben de verschenen erfgenamen aangevoerd dat zij het niet eens zijn met de verkoop van de onroerende zaak.

Zij willen graag de verkoop afwachten opdat hun zus die in Amerika woont deze onroerende zaak nog eens kan bezoeken waarna zij een besluit kunnen nemen wat er met deze onroerende zaak dient te gebeuren.

Zij zijn van oordeel dat verzoeker, in zijn hoedanigheid van vereffenaar, zich te veel met de nalatenschap bemoeit en deze niet zonder hun toestemming mag beheren en er over mag beschikken met uitzondering van het geven van een opdracht tot het onderhoud van de tuin van de onroerende zaak en het regelen van de belastingschuld.

De verdeling van de nalatenschap is niet aan verzoeker doch aan hun, aldus de advocaat van de erfgenamen.

De taken en bevoegdheden van de vereffenaar. Te gelde maken van onroerend goed.

De rechter oordeelt als volgt.

Voorop staat dat de huishoudelijke schulden, de begrafeniskosten en de overbedelingsvorderingen schulden van de nalatenschap zijn en dat een van de taken van de vereffenaar is om er voor te zorgen dat de activa van de nalatenschap liquide gemaakt worden waarna de vereffenaar de schulden van de nalatenschap voldoet.

Hetgeen dan aan activa resteert draagt de vereffenaar vervolgens ter verdeling over aan de erfgenamen. Uit het bepaalde in art 4:203 lid 2 en 4:211 lid 2 BW volgt dat de vereffenaar in de plaats treedt van de erfgenamen, dat hij deze in en buiten rechte vertegenwoordigt en dat de erfgenamen zonder de medewerking van de vereffenaar of machtiging van de kantonrechter niet bevoegd zijn om over de goederen van de nalatenschap of hun aandeel daarin te beschikken.

Gesteld noch gebleken is dat de erfgenamen verzoeken tot machtiging bij de kantonrechter hebben ingediend.

Met andere woorden, de door de rechtbank benoemde vereffenaar (verzoeker) dient de nalatenschap te vereffenen.

Dat betekent dat indien de activa ontoereikend zijn om de boedelschulden (de vereffeningskosten waaronder het loon van de vereffenaar) en de schulden van de nalatenschap te kunnen voldoen, de vereffenaar dus roerende als onroerende zaken (beide panden) mag en dient te verkopen.

De vereffenaar behoeft hiervoor geen (extra) machtiging van de kantonrechter, reden waarom het verzoek ter zake wordt afgewezen.

De rechter geeft de erfgenamen mee dat de termijnen waarbinnen de wet acht dat de vereffenaar de vereffening dient te voltooien onder meer in de artikelen 4:214, 4:218 en 4:220 BW zijn geregeld.

Uit het verhandelde ter mondelinge behandeling volgt dat met name de onwetendheid van de erfgenamen en miscommunicatie ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de vereffenaar het de vereffenaar bemoeilijkte om zijn wettelijke taken binnen de daarvoor bepaalde tijd te verrichten.

Gelet op het feit dat de verwachte verkoopopbrengst van de onroerende zaak samen met de creditsaldi van de bankrekeningen onvoldoende liquide activa zal opleveren om eerder vermelde schulden van de nalatenschap te kunnen voldoen, geeft de kantonrechter de vereffenaar de aanwijzing (art. 4:210 lid1 BW) om de onroerende zaak te laten taxeren en te verkopen en de kantonrechter uiterlijk over drie maanden over het verdere verloop van de vereffening te berichten.

Verzoeker vraagt voorts vaststelling van een voorschot op zijn vereffenaarsloon en heeft daartoe een urenspecificatie aangeleverd.

Met inachtneming van de landelijk geldende en gehanteerde Recofa-normen zal de kantonrechter het voorschot van het loon in de periode 21 september 2017 t/m 31 januari 2019 vaststellen op € 16.500,00 exclusief btw.

De reis- en portokosten, griffierechten en overige vereffeningskosten zullen pas aan het einde van de vereffening worden vastgesteld.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.