Van onze advocaat VvE. Op 22 maart 2017 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over een opgelegde boete die in strijd zou zijn met de splitsingsakte.

Ingevolge artikel 27 lid 1 van het splitsingsreglement kan de administrateur van de VvE bij overtreding van één van de bepalingen van de wet, het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement per aangetekende brief aan de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen. Indien aan deze waarschuwing geen gevolg wordt gegeven kan de vergadering van eigenaars aan de betrokkene een boete opleggen van ten hoogste een bedrag dat nader in de akte zal worden bepaald (lid 2).

Ter onderbouwing van haar standpunt dat boetes zijn verbeurd, voert de advocaat van de VvE aan dat de ruimte in het appartement in strijd met artikel 9 lid 2 van het splitsingsreglement wordt gebruikt en dat sprake is van stank-, geluid- en lichtoverlast, alsmede verboden gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. De appartementseigenaar, E, heeft, na ter zake te zijn gewaarschuwd, niets gedaan om de overlast tegen te gaan of de overtredingen op te heffen. De vergadering van de VvE heeft aan E bij besluit van 12 november 2015 dan ook boetes kunnen opleggen, aldus de advocaat van de VvE.

De advocaat van E voert aan dat het besluit van de vergadering van de VvE op 12 november 2015, waarbij aan haar boetes zijn opgelegd, niet rechtsgeldig is wegens strijd met artikel 32 lid 6 van het splitsingsreglement. De gepretendeerde overtredingen door E, alsmede het voornemen van de VvE om een besluit te nemen over de oplegging van boetes en de hoogte van deze boetes, zijn niet als agendapunt opgenomen. Ook is er geen bespreking of stemming of een voorgestelde begroting als agendapunt opgenomen, aldus de advocaat van E.

Boete in strijd met het splitsingsreglement nietig?

Tussen partijen is niet in geschil dat de agenda voor de ledenvergadering van 12 november 2015 tijdig is verzonden aan de eigenaars. Ook is niet in geschil dat de vermeende overtredingen van E en het voorgenomen besluit van de VVE tot het opleggen van boetes niet op de agenda staan vermeld. Artikel 32 lid 6 van het splitsingsreglement bepaalt dat de oproeping ter vergadering de opgave bevat van de punten der agenda. Uit de notulen van de vergadering blijkt dat E niet bij de vergadering aanwezig was. Het verweer van de advocaat van de VvE dat niet alle agendapunten hoeven te worden vermeld, maar ook kunnen worden ingebracht op de vergadering zelf, gaat niet op. Nu E van te voren niet op de hoogte was van het voornemen van de vergadering om een boete op te leggen en ook niet aanwezig was tijdens de vergadering, heeft zij geen bezwaar kunnen maken tegen het inbrengen van nieuwe agendapunten en de voorgenomen besluiten op dit punt.

Gelet op deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat gehandeld is in strijd met het splitsingsreglement. Ingevolge artikel 5:124 lid 2 BW zijn de artikelen 2:14 en 2:15 BW ook van toepassing op de VvE. Op grond van artikel 5:129 BW is een besluit van een VvE dat in strijd is met het splitsingsreglement, nietig. De gevorderde boete zal daarom worden afgewezen

Heeft u vragen over de VVE, over de splitsingsakte of het splitsingsreglement, of over een door de VVE opgelegde boete, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980120.