Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 18 oktober 2017 uitspraak gedaan over de bevoegdheid (rechtsmacht) van de Nederlandse rechter op grond van de EEX-verordening

In deze procedure zijn twee incidenten opgeworpen. Het door G International opgeworpen incident dient eerst te worden beoordeeld met betrekking tot de bevoegdheid, voordat aan het door eisende partij in de hoofdzaak, gedaagde partij in het bevoegdheidsincident en eisende partij in het vrijwaringsincident opgeworpen incident wordt toegekomen.

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van de EEX-verordening

Volgens de inhoud van artikel 4, lid 1 Verordening EU 1215/2012 (EEX) is de Nederlandse rechter bevoegd om van de vordering kennis te nemen. In dit eerste lid van voornoemd artikel staat immer vermeld dat zij die, onverminderd deze vordering, woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, worden opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.

Nu gedaagde partij gevestigd is te Venlo, is de kamer voor kantonzaken van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, bevoegd om van de vordering kennis te nemen.

Forumkeuze

Aan het voorgaande doet niet af de vraag of al dan niet een forumkeuze is gemaakt voor het Amtsgericht in Düsseldorf. Deze forumkeuze is kennelijk opgenomen in de algemene voorwaarden, van welke voorwaarden de toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt betwist. Daar komt nog bij dat het maken van een forumkeuze voor zaken met een belang van niet meer dan € 25.000,00 volgens artikel 108 wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet mogelijk is, anders dan na het ontstaan van het geschil. Van dit laatste is echter niet gebleken.

Volgens het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub b van Rome I, EG Verordening 539/2008 is op het onderhavige geschil Duits recht van toepassing. Dit is tussen partijen ook niet in geschil.

Het voorgaande brengt met zich dat de incidentele vordering tot onbevoegdheid wordt afgewezen.

De zaak wordt verwezen naar de rolzitting van 15 november 2017 voor antwoord in het incident ten aanzien van de oproeping in vrijwaring ten aanzien van G International.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over het contractenrecht, over het internationale privaatrecht, over de rechtsmacht (bevoegdheid) van de Nederlandse rechter, over het toe te passen recht in het IPR of over een forumkeuze in het internationale recht, belt u dan gerust onze advocaat contractenrecht op 020-3980150.