Van onze advocaat VvE. Op 1 maart 2017 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de VvE voor waterschade en gemist woongenot.

Vaststaat dat de lekkages in het appartement van eiser zijn veroorzaakt door een gebrek aan het dak. Voorts staat vast dat de vereniging van eigenaren (VvE) verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van het dak. Uit de overgelegde stukken blijkt genoegzaam dat eiser de schadevoorvallen steeds tijdig heeft gemeld aan de VvE en dat hij steeds heeft aangedrongen op het nemen van maatregelen door de VvE maar dat het dak pas in september 2014 deugdelijk is hersteld.

De rechtbank is van oordeel dat de VvE, nu zij verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van het dak, aansprakelijk is voor de schade die veroorzaakt is door het gebrek van het dak. Dat de VvE om haar moverende redenen het gebrek aan het dak niet onmiddellijk afdoende heeft laten herstellen, dient voor haar rekening en risico te blijven.

Dat eiser als lid van de VvE al dan niet via een machtiging van de kantonrechter mogelijk een eerdere reparatie van het dak had kunnen bewerkstelligen, zoals de advocaat van de VvE betoogt, doet aan de aansprakelijkheid van de VvE niet af. Voor zover de VvE meent dat er om die reden sprake is van eigen schuld van de appartementseigenaar of dat hij niet heeft voldaan aan zijn plicht de schade te beperken, verwerpt de rechtbank dat betoog. Eiser heeft niet anders gehandeld dan in redelijkheid in deze situatie van hem had mogen worden verwacht.

Dat de schadevoorvallen, die hebben plaatsgevonden, niet door de verzekeraar van de VvE in behandeling zijn genomen, dient eveneens voor rekening en risico van de VvE te blijven. Dit is naar het oordeel van de rechtbank een omstandigheid die in de risicosfeer van de VvE ligt.

De advocaat van de VvE betwist de door eiser gestelde schade. Zij stelt dat niet is gebleken dat eiser het appartement ten tijde van de lekkages had verhuurd of te huur had staan, zodat van huurderving geen sprake is. Met betrekking tot de gestelde herstelkosten voert de advocaat van de VvE aan dat eiser deze onvoldoende heeft onderbouwd.

De rechtbank overweegt het volgende. In de polisvoorwaarden van de opstalverzekering van de VvE is bepaald dat indien de verzekeringnemer het gebouw zelf in gebruik heeft, een vergoeding wordt gegeven gelijk aan de huurderving als het gebouw met gelijke bestemming zou zijn verhuurd. Uit de polisvoorwaarden volgt dat in het geval het gebouw tijdelijk geheel of ten dele niet kan worden gebruikt als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis, gedurende de periode van herstel de vergoeding van het gemiste woongenot wordt gelijkgesteld aan de huurderving.

Dat eiser het appartement niet verhuurde, maar daar zelf woonde, is dus op zichzelf niet relevant voor de beoordeling of hij aanspraak kan maken op een vergoeding wegens huurderving. Kennelijk wordt derving van het woongenot door de verzekeraar gelijk gesteld aan de huurderving. Indien komt vast te staan dat eiser in de door hem gestelde periodes ten gevolge van de lekkages niet in het appartement kon wonen, heeft hij naar het oordeel van de rechtbank in beginsel recht op een vergoeding ter zake van huurderving.

Heeft u vragen over het appartementsrecht, de VvE of over de aansprakelijkheid van de VvE voor gemeenschappelijke zaken, belt u dan gerust onze advocaat VvE op 020-3980150.